دوره و شماره: دوره 19، شماره 70، تابستان 1391، صفحه 5-200 
4. طراحی مدل عوامل مؤثر بر استفاده از سیاست‌پژوهی در سیاستگذاری؛ با استفاده از نگاشت مفهومی

صفحه 103-132

رحمت‌اله قلی‌پور؛ سید‌مهدی الوانی؛ حسن زارعی متین؛ غلامرضا جندقی؛ علی حمیدی‌زاده


5. اصل (75) قانون اساسی و اختیارات قوه مقننه در بودجه‌ریزی

صفحه 133-162

سیدمحمدرضا حسینی؛ محسن فاتحی‌زاده؛ ایمان تهرانی


6. ماهیت حقوقی شرکت‌های تعاونی سهامی عام

صفحه 163-200

سیدبهزاد پورسید؛ محمود مطهرپور