فرایند پذیرش مقالات

1-     تهیه مقاله بر مبنای چارچوب‌های مشخص شده در راهنمای نویسندگان.

2-     ارسال مقاله از طریق سامانه با ذکر کامل مشخصات، شماره تلفن‌ها و ایمیل نویسنده یا نویسندگان.

3-     تعیین یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده مسئول مرتبط با نشریه.

4-     بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر برای تعیین تکلیف پیرامون ارسال به داوری یا اعلام عدم پذیرش آن در همین مرحله.

5-     در صورت تأیید مقاله توسط سردبیر ارسال آن به داوران مرتبط و مورد وثوق نشریه.

6-     در صورت  اعلام نظر داوران مبنی به ضرورت اصلاح مقاله، ارسال آن به نویسنده یا نویسندگان برای اعمال اصلاحات مورد نظر.

7-     داوری مجدد برای کنترل اصلاحات به عمل آمده براساس نظر داور یا داوران مقاله.

8. در صورت رد مقاله توسط داوران، انعکاس آن به نویسنده یا نویسندگان.

9-     طرح مقالاتی که تأیید داوران را دریافت کرده‌اند در جلسه هیأت تحریریه برای بررسی و تأیید یا رد نهایی.

10-      ارائه برگه پذیرش به نویسنده یا نویسندگان پس از تأیید مقاله توسط هیأت تحریریه.

11-    قرار گرفتن مقاله در نوبت چاپ براساس صلاحدید سردبیر و با ملاحظه ظرفیت محدود فصلنامه.

12-    قرار گرفتن مقاله پذیرفته شده در سامانه و چاپ آن در فصلنامه.

تذکر ضروری: مسئولیت فرآیند پذیرش یا ردّ مقالات با شخص سردبیر محترم می‌باشد.

 

فرایند پذیرش مقالات در فصلنامه مجلس و راهبرد