چارچوبی برای شناسایی شایستگی‌های خط‌مشی‌گذاران ملی (نمایندگان مجلس قانونگذاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد؛ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه بخش عظیمی از تصمیم‌های خط‌مشی عمومی در نهادی به نام پارلمان اتخاذ می‌شود. در‌واقع پارلمان، اساسی‌ترین نهاد خط‌مشی‌گذاری در نظام‌های سیاسی است. از‌این‌رو، شایستگی‌ها و صلاحیت افرادی که قرار است به نمایندگی از مردم به خط‌مشی‌گذاری بپردازند، حائز اهمیت بسیاری است. چالش پیش رو این است که به‌زعم منتقدان با وجود تحولات بسیار در نظام خط‌مشی‌گذاری جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های اتخاذ شده در مجلس، همواره با کاستی‌هایی روبه‌رو بوده و گاهی فاقد جامع‌نگری یا متناقص با سیاست‌های کلی نظام بوده است. به‌نظر می‌رسد علت این نواقص، عدم شایستگی‌های لازم در نمایندگان مجلس است. بنابراین راه‌حل مناسب، ارتقای شایستگی‌های نمایندگان و خط‌مشی‌گذاران ملی است تا ضمن داشتن یک مجلس کارآمد و اثربخش، بتوان از‌لحاظ شدن ضرورت‌ها، الزامات و راهبردهای مؤثر در خط‌مشی‌های اتخاذ شده، مطمئن بود.مقاله حاضر، به احصای شایستگی‌های کلیدی خط‌مشی‌گذاران ملی پرداخته و با تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های حاصل از پرسش‌نامه، به بررسی و تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب می‌پردازد و نتیجه‌ می‌گیرد که بین آنها تفاوت معناداری وجود دارد. در پایان نیز رهنمودهایی را درخصوص ارتقا و نهادینه‌سازی شایستگی‌های سیاستگذاران ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for Identifying National Policymaker’s Qualifications (Members of Parliament)

نویسندگان [English]

 • Hasan Danaeifard 1
 • Adel Azar 2
 • Mahdi Shirzadi 3
چکیده [English]

Nowadays, a significant part of decisions related to public policy is made in an institution called as parliament. In fact, parliament is the most basic institution in field of policymaking in all political systems and therefore, it is very important that individuals which are to make policy on behalf of people need to have attributes, credentials and qualifications.
            Challenge is that despite great developments in the Islamic Republic of Iran’s policy making, policies made in the Majlis always face deficits and shortages and lacks a comprehensive approach and adequate reflections or are at odd with system’s general policies. Reason, it seems, is the lack or inadequacy of MPs’ qualifications. Appropriate solution is lies in enhancing MPs’ and national policy makers’ qualifications. In doing so, there will be certainly an effective parliament. This paper attempts to identify national policy makers’ qualifications and having analyzed data drawn from questionnaire, concludes that there are meaningful differences between the existing situation and the desired situation. In the end, some recommendations are proposed in order to enhance and institutionalize credential among national policy makers

کلیدواژه‌ها [English]

 • public policymaking
 • MPs’ qualifications
 • Islamic Republic of Iran
 • technical qualifications
 • social qualifications
 • interactional qualifications
 • political qualifications
 • personal qualifications
 • perceptual qualifications
 • value qualifications
 1. 1. آلموند، گابریل ا.، پاول جونیور جی. بینگهام و مونت رابرت جی. (1381). چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  2. الوانی، سیدمهدی و فتاح شریف‌زاده (1383). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.

  3. پاک‌نیا، عبدالکریم (1380). «ویژگی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی»، نشریه مبلغان.

  4. رنانی، محسن (1380). «نمایندگی، قانونگذاری یا نظارت؟»، فصلنامه مجلس و پژوهش، ش 29.

  5. زارعی، محمد‌حسین (1384). «جایگاه نظارتی مجلس و اصول حاکم بر آن»، فصلنامه مجلس و پژوهش، ش 48.

  6. شهبازی، خیراله (1382). «بررسی تطبیقی شرایط انتخاب‌شوندگان در حقوق ایران»، فصلنامه مجلس و پژوهش، ش 38.

  7. مؤدب، محمدصادق (بی‌تا). «تحلیلی بر نارسایی‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران»، فصلنامه مطالعات مدیریت، ش 47.

  8. نسلو، سو (1381). «مطالعات تطبیقی در باب سلامت انتخابات و صلاحیت انتخاب‌شوندگان»، ترجمه احمد رنجبر، فصلنامه مجلس و پژوهش، ش 36.

  9. Aucoin, Eugene (2003). The Competencies Required of Senior Managers in the Public Service, Recruiting and Retaining These Individuals, Public Administration: Challenges of Inequality and Exclusion Miami (USA).

  1. Beetham, David (2006). Parliament And Democracy In The Twenty-First Century, A Guide To Good Practice, Inter-Parliamentary Union.
  2. Bourgault, Jacques, Mohamed Charih, Daniel Maltais and Lucie Rouillard (2006). Hypotheses Concerning the Prevalence of Competencies among Government Executives, Accorcing to Three Organizational Variables, Public Personnel Management, 35, 2, ABI/INFORM Global.
  3. Boyatzis, Richard E. (2007). Competencies in the 21st century, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA.
  4. Chan, Donna C. (2006). Core competencies and performance management in Canadian public libraries, Library Management, 27, 3, ABI/INFORM Global.
  5. Competencies for Local Government Chief Executives and Senior Managers (October 2003-February 2004). Local Government Assosiation of South Australia Local Government Research and Development Scheme Research Project.
  6. De Castro, Philippe, Dakmara, Georgescu, Philip Stabback, Jahn Klaus and Elmehdi Ag-Muphtah (2008). Preparation for Life and Work Comparative Study with a Focus on Basic (Primary and Lower Secondary) Education in Developing African Countrie,Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.
  7. Definition and Selection of Key Competencies (2002). Contributions to the Second DeSeCo Symposium. Geneva, Switzerland.
  8. Draganidis, F. and G. Mentzas (2006). "Competency Based Management: A Review of Systems and Approaches", Information Management and Computer Security, 14, 1.
  9. Forth General Assembly of the OECD Educators Programme (2000). The INES Compendium Contributions from the INES Networks and Working Groups.
  10. Gabel, Mattew (2002). Parliamentary Representation in Europe: Past, Present, and Future, Contemporary European History, 11, 4, Cambridge University Press.
  11. Gosling, Jonathan and Richard Bolden (2004). Leadership and Management Competencies: Lessons from the National Occupational Standards, Centre for Leadership Studies University of Exeter Crossmead Barley Lane Exeter EX4 1TF UK.
  12. Hay Group (2001). "The Manager Competency Model", Available at: www.hayresourcesdirect.haygroup.com
  13. Hay McBer (1999). School Leadership Model, National College for School Leadership.
  14. Hayes, J., A. Rose-Quirie and C. W. Allinson (2000). "Senior Managers’ Perceptions of the Competencies they Require for Effective Performance: Implications for Training and Development", Personnel Review, 29, 1.
  15. Izquierdo, Edgar, Drik Deschoolmeester and Danny Salazer (2005). The Importance of Competencies for Entrepreneurship: A View from Entrepreneurs and Scholars Perspective. Este articulo fue presentado en el Intent, julio, Surrey-Reino Unido.
  16. Kwatnoski, Richard and Gregory Goodwin (2010). International Competencies for the Defense Acquisition Workforce,Defense AT and L.
  17. Lazenby, Scott (2007). "The Adequacy of MPA Course Content in Preparing Local Government Managers", Journal of Public Affairs Education, JPAE 16(3).
  18. Lazenby, Scott (2009). "City Management Theory and Practice: A Foundation for Educating the Next Generation of Local Government Administrators", Ph.D. Dissertation, Portland State University, Hatfield School of Government.
  19. Long, Karon, Sarah Tilcombe (2007). The Leadership Competenvy Framework for Welsh Local Government, Welsh Local Government Association.
  20. Mickel, Hon John (2010). The Modern Member of Parliament: Legislator, ombudsman or social worker? 41st Presiding Officers and Clerks Conference Darwin, Northern Territory 3-9.
  21. Spencer, L. M. and S. M. Spencer (1993). Competence at work: Models for superior performance, New York, NY: Wiley.
  22. Tricia, Vilkinas, Greg Cartan and Sophie Piron (1994). "Performance determinants for senior managers: Rhetoric or reality?", Leadership and Organization Development Journal, 15, 6; ABI/INFORM Global.
  23. Wickramasinghea, Vathsala and Nimali De Zoyza (2009). "An Assesment of Managerial Competency Needs: Emprical Evidence from a Sri Lankan Telecommunication Service Provider", The International Journal of Human Resource Management, Vol. 20, No. 12.
  24. Willard, Jed (2005). Global Competency, An Adventure in Teaching, An Experience in Learning.
  25. Wilson, Andrew, Prof Gilbert Lenssen and Patricia Hind (2006). Leadership Qualities and Management Competencies for Corporate Responsibility, A Research Report for the European Academy of Business in Society.