اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

محسن اسماعیلی

حقوق خصوصی و اسلامی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/esmaeili1344/?lang=en-gb
esmaeili1344ut.ac.ir

حسین افشین

مهندسی مکانیک دانشیار، دانشگاه شریف

afshinsharif.edu

ابراهیم بیک زاده

حقوق استاد، دانشگاه شهید بهشتی

beigzadehlawhotmail.com

سید فردین تقی زاده

فیزیک دانشیار، دانشگاه یاسوج

taghizadehyu.ac.ir

کاظم جلالی

علوم سیاسی استادیار، دانشگاه ازاد اسلامی

infokazemjalali.com

کرم اله دانش فرد

مدیریت دولتی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

faculty.srbiau.ac.ir/k-daneshfard/fa
daneshfardsrbiau.ac.ir

حسن سبحانی

اقتصاد استاد اقتصاد دانشگاه تهران

sobhanihsut.ac.ir

محمد حسن صادقی مقدم

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~mhsadeghy
mhsadeghyut.ac.ir

علیرضا صدرا

علوم سیاسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

www.alirezasadra.ir/
sadraut.ac.ir

محمد قاسمی

اقتصاد استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

ghasemimajlis.ir

ایروان مسعودی اصل

مدیریت دانشیار، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

masoui_1352yahoo.com

الیاس نادران

اقتصاد دانشیار، دانشگاه تهران

enaderanut.ac.ir

مدیر مسئول

علیرضا زاکانی

مدیر مسئول فصلنامه مجلس و راهبرد

infozakani.ir

سردبیر

حسن سبحانی

استاد
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

sobhanihsut.ac.ir

مدیر داخلی

سیدمحمد خوئی

مدیر داخلی فصلنامه مجلس و راهبرد

m_khoeiyahoo.com