اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

محسن اسماعیلی

حقوق خصوصی و اسلامی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/esmaeili1344/?lang=en-gb
esmaeili1344ut.ac.ir

ابراهیم بیک زاده

حقوق استاد، دانشگاه شهید بهشتی

beigzadehlawhotmail.com

سید محمد حسینی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

semo.hosseiniut.ac.ir

حسن سبحانی

اقتصاد استاد اقتصاد دانشگاه تهران

sobhanihsut.ac.ir

امیررضا شاهانی

مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

shahanikntu.ac.ir

احمدحسین شریفی

فلسفه استاد گروه فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

asatid.iki.ac.ir/?prof=1455
sharifiiki.ac.ir

محمد حسن صادقی مقدم

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~mhsadeghy
mhsadeghyut.ac.ir

علیرضا صدرا

علوم سیاسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

www.alirezasadra.ir/
sadraut.ac.ir

لطف الله فروزنده

مدیریت دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

forouzandehmodares.ac.ir

الیاس نادران

اقتصاد دانشیار، دانشگاه تهران

enaderanut.ac.ir

مدیر مسئول

علیرضا زاکانی

مدیر مسئول فصلنامه مجلس و راهبرد

infozakani.ir

سردبیر

حسن سبحانی

استاد
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

sobhanihsut.ac.ir

مدیر داخلی

سیدمحمد خوئی

مدیر داخلی فصلنامه مجلس و راهبرد

m_khoeiyahoo.com