اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی حاکم بر مجلس و راهبرد ـ فصلنامه علمی ـ پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ـ به این شرح می‌باشند:

1. اصول حاکم بر مدیران و تصمیم‌گیرندگان

1-1  اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات ارسالی، ازسوی تمامی افرادی که به آنها دسترسی دارند، محرمانه تلقی می‌شوند.

1-2  در امر رد و یا پذیرش مقالات کسب نظر داوران و ارزیابی‌های هیئت تحریریه، انتشار به نوبت مقالات پذیرفته شده و رعایت حقوق نویسندگان اصل بی‌طرفی کامل مفروض گرفته شده است.

1-3  به‌‌منظور ملحوظ نگهداشتن مشی و هدف مجله، اعمال ویژگی‌ راهبردی بودن مقالات در مراحل مختلف بررسی آنها اصلی خدشه‌ناپذیر و تعیین‌کننده است.

2. اصول حاکم بر نویسندگان مقالات

2-1  برخورداری از دانش تخصصی روزآمد درزمینه موضوع مقاله و آشنایی با روش متناسب تحقیق و کاربرد آن در مراحل مختلف تدوین مقاله.

2-2  متعهد بودن به اصالت علمی مقاله ارسالی به مجله.

2-3  رعایت صداقت و امانت در نگارش مقاله از حیث ارائه دقیق یافته‌ها، قدردانی از حامیان مادی و معنوی، گزارش محدودیت‌های تحقیق و ... .

2-4  برخورداری از شهامت لازم در بیان نتایج پژوهش در مقاله به‌‌منظور پایبند ماندن به جستجوی حقیقت.

2-5  رعایت دقت در تدوین مقاله و تبیین شفاف و بدون ابهام مرز بین دست‌‌آوردهای (و نه احیاناً ترجمه) علمی نویسنده یا نویسندگان با یافته‌های اخذ شده از مقالات دیگران.

2-6  ارجاع و استناد به منابع معتبر مورد استفاده، بازگفت و بازنویسی آنها و رعایت استانداردهای بین‌المللی در این خصوص.

2-7  داشتن سهم قابل توجه در ارائه ایده‌، یا جمع‌آوری داده یا تحلیل و تفسیر و یا نگارش مقاله و رعایت ترتیب نام نویسندگان متناسب با سهم آنها در مقاله ارسالی.

2-8  پرهیز از تحریف داده‌ها از طریق ارائه نتایج ساختگی به‌عنوان نتایج میدانی و خروجی نرم‌افزار، سرقت علمی٫ اجاره علمی، تعیین مؤلف افتخاری، حذف مؤلف حقیقی و موازی‌کاری در ارسال هم‌زمان مقاله به بیش از یک مجله  و ... .

3. اصول حاکم بر داوران مقالات

3-1  بررسی کیفی ـ محتوایی مقالات به‌منظور بهبود و ارتقاء سطح مقالات.

3-2  رعایت سرعت عمل در داوری مقاله دریافتی.

3-3  رعایت امانت‌داری در حفظ یافته‌های مقاله قبل از انتشار آن.

3-4  رعایت بی‌طرفی کامل از حیث اعمال سلایق، دیدگاه فکری و ایدئولوژیک در داوری مقالات.

3-5  پشتیبانی نتایج حاصل از داوری با مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف خود.

3-6  توجه کافی به نوع مستندات و ارجاعات و منابع مقاله و دخالت اصالت آنها در نتیجه داوری.

 

4. تبعیت از قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE)

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.