طراحی مدل عوامل مؤثر بر استفاده از سیاست‌پژوهی در سیاستگذاری؛ با استفاده از نگاشت مفهومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، پردیس قم

4 دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

چکیده

سیاست‌پژوهی فرایند انجام تحقیق درباره مسئله اجتماعی یا تحلیل آن به‌منظور ارائه توصیه‌های عملی به سیاستگذاران است. اما مهم‌تر از انجام سیاست‌پژوهی، استفاده از آن است. استفاده، زمانی اتفاق می‌افتد که سیاست‌پژوهی، بر افراد یا سیستم‌هایی اثر گذارد، آنها را شکل و یا تغییر دهد. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از سیاست‌پژوهی در سیاستگذاری و طراحی آنها در قالب یک مدل است. روش تحقیق ترکیبی از نوع متوالی ـ اکتشافی است. مرور ادبیات، مصاحبه و برگزاری گروه کانونی، روش‌های به‌کار برده شده برای شناسایی عوامل هستند. برای طراحی مدل از نگاشت مفهومی و برای بررسی معناداری وزن‌های به‌دست آمده در ابعاد مدل، از آزمون فریدمن استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق اساتید و محققان حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی هستند. برای نمونه‌گیری، در مراحل مختلف تحقیق، روش هدفمند ـ متوالی به‌کار برده شد و درمجموع 36 نفر در این تحقیق مشارکت داشته‌اند. 94 عامل شناسایی شد که این عوامل در قالب هجده مؤلفه و چهار بعد تعریف شده‌اند. نتایج حاصل از نگاشت مفهومی ضمن تأیید نحوه طبقه‌بندی عوامل، نشان‌دهنده آن است که بیشترین اجماع بر بعد تحقیق، بعد خط‌مشی‌گذار و ویژگی‌های هویتی محقق و در نهایت بعد زمینه است. این رتبه‌بندی، توسط آزمون فریدمن نیز تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model on Factors Influencing on Policy Studies in Policymaking; in Light of Concept Mapping

نویسندگان [English]

 • Rahmatollah Gholipour 1
 • Seyed Mehdi Alvani 2
 • Hasan Zarei Matin 3
 • Gholamreza Jandaghi 3
 • Ali Hamidizadeh 4
چکیده [English]

Policy research is process of doing research about or analyzing a social issue in order to propose policymakers with some practical recommendations. Utilizing policy research is important than of doing it. Utilization occurs when policy research affect, shape or change people or systems. This article aims to identify factors influencing on the utilization of policy research and to design them within a model. In doing so, a sequential-exploratory mixed method is used. In order to identify factors, literature review, interview and focus group are used. In order to design a model, conceptual mapping is used. Statistical population is teachers and researchers in the field of public policymaking. In different stages of multi-level sampling, sequential-Purposive method is used. In sum, 36 people have participated in this research (10 people in stage of interview, 7 people in stage of focus group and 19 people in stage of designing model). Finally, 94 factors within 18 components and 4 dimensions were identified. This article s results support “classification of factors” and show that there is consensus mostly over research itself, policymaker and idiosyncrasies of researcher, and contextual dimension, which freedman s test has supported this ranking.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Policymaking
 • Policy Research
 • concept mapping
 • utilization of policy research
 1. 1. دانایی‌فرد، حسن (1387). چالش‌های مدیریت دولتی در ایران، تهران، سمت.

  2. کبیری، مسعود (1388). «مدل‌های کاربست یافته‌های پژوهشی و نقش آنها در مدیریت پژوهشی؛ به‌مثابه یک حوزه میان‌رشته‌ای»، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، ش 4.

  3. ماژرزاک، آن (1379). روش‌های سیاست‌پژوهی (پژوهش برای سیاستگذاری)، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، مؤسسه فرهنگی ـ انتشاراتی تبیان.

  1. Anderson, Cathy, James A. Ciarlo and Susan Brodie (1981). Measuring Evaluation-Inducecd hangein Mental Health Programs, In Utilizing Evaluation. Concepts and Measurement Techniquese, Edited by James A. Ciarlo, Beverly Hills, CA: Sage Publications.
  2. Anthes, Catherine (2007). "An Exploratory Study of how Policy Research is Used in the Policy Process by Policymaker Staff and Public Administrators", Ph. D. diss., University of Colorado at Denver and Health Science Center.
  3. Bidwell, Charles E. (1975). "Commentary", In N. J. Demerath ll, Otto Larsen and Karl F. Schuessler (eds.), Social Policy and Sociology, New York: Academic Press.
  4. Bookmyer, Joanne M. (1999). Policy research in the age of think tanks, Ph. D. Diss., University of Arizona State.
  5. Bozeman, Barry (1986). "The Credibility of Policy Analysis: Between Method and Use", Policy Studies Journal 14(4).
  6. Brown, Ted, Mei Hui Tseng, Jaqueline Casey, Rachael McDonald and Carissa Lyons (2010). "Predictors of Research Utilization Among Pediatric Occupational Therapists", Occupation, Participation and Health, Vol. 30, No. 4.
  7. Caplan, Nathan. (1975). The Use of Social Science Information by Federal Executives, In Social Science and Public Policies, edited by Gene M. Lyons, Hanover, NH: Dartmouth College, Public Affairs Center.
  8. Conner, Ross (1981). Measuring Evaluation Utilization: A Critique of Different Techniques. In Utilizing Evaluation, Concepts and Measurement echniquese, Edited by James A. Ciarlo, Beverly Hills, CA: Sage Publications.
  9. Davies, Huw T. O., M. Nutley Sandra and Peter C. Smith (ads.) (2009). "What works? Evidence based policy and practice in public services", Britain: The Policy Press.
  10. Dukeshire, S. and J. Thurlow (2002). "Understanding the Link Between Research and Policy", Rural Communities Impacting Policy Project,Vol. 18.
  11. Dunn, W. (1994). Public policy Analysis: An Introduction. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
  12. Dunn, William, Burkart Holzner and Gerald Zaltman (1985). Knowledge Utilization. In International Encyclopedia of Education, Edited by Torsten Husen and Neville T. Postlewaite, Oxford, UK: Pergamon.
  13. Eriksson J. and B. Sundelius (2005). "Molding minds that form policy: how to make research useful", International Studies Perspectives, No. 6.
  14. Estabrooks, Carole A., Judith A. Floyd, Shannon Scott-Findlay, Katherine A. O’Leary and Matthew Gushta (2003). "Individual determinants of research utilization: a systematic review", Journal of Advanced Nursing, 43(5).
  15. Finch, J. (1986). Research and policy: The use of qualitative methods in social and educational research, London, Falmer Press.
  16. Funk, Sandra G., Elizabeth M. Tornquist and Mary T. Champagne (1995). "Barriers and facilitators of research utilization", Research Utilization, Vol. 30, No. 3.
  17. Greenberg, David H. and Marvin B. Mandell (1991). "Research Utilization in Policymaking: A Tale of Two Series (of Social Experiments)", Journal of Policy Analysis and Management, Vol. 10, No. 4.
  18. Greenberg, David H. and Marvin B. Mandell (1991). "Research Utilization in Policymaking: A Tale of Two Series (of Social Experiments)", Journal of Policy Analysis and Management, Vol. 10, No. 4.
  19. Hanny, S. R., M. A.Gonzalez-Block, M. Buxton and M. Kogan (2003). "The utilization of health research in policy-making: concepts, Examples and methods of assessment", Health Research Policy and Systems, 1 (2).
  20. Heinemann, R. A., W. T. Bluhm, S. A. Peterson and E. N. Kearney (1990). The World of the policy analyst: Rationality, values and politics, Chatham, NJ: Chatham House.
  21. Huberman, Michael and Gather Thurler (1991). De la recherché a la pratique, From research to practice, Bern, Switzerland: Peter Lang S. A., Editions scientifiques europeennes.
  22. Huberman, Michael (1987). Steps Toward an Integrated Model of Research Utilization, Knowledge, Bern, Switzerland: Peter Lang SA, Editions scientifiques europeennes.
  23. _______ (1994). "Research Utilization: The State of Art", Knowledge and Policy 7(4).
  24. _______ (1999). "The Mind Is Its Own Place: The Influence of SustainedI nteractivity with Practitionerso n EducationalR Esearchers", Harvard Educational Review 69(3).
  25. Jacobson, N., D. Butterill, P. Goering (2004). "Organizational factors that influence university-based researchers' engagement in knowledge transfer activities", Science Communication, 25 (3).
  26. Johnson, R. B. (1998) "Toward a theorical model of evaluation utilization", Evaluation and Program Planning, 21.
  27. Kirkhart, K. (2000). "Reconceptualizing evaluation use: an integrated theory of influence", New Directions for Evaluation, (88).
  28. Knorr, K. aren (1977). Policymakers Use of Social Science Knowledge: Symbolic or Instrumental?In Using Social Researchi in Public Policy Making, Edited by C. H. Weiss, Lexington, MA: Lexington Books.
  29. Landry, Réjean, Moktar, Lamari and Nabil, Amara (2003). "The Extent and Determinants of the Utilization of University Research in Government", Public Administration Review, Vol. 63, No. 2.
  30. Larsen, Judith, and Paul Werner (1981). Measuring Utilization of Mental Health Program Consultation, Utilizing Evaluation, Concepts and Measurement Techniques, edited by James A. Ciarlo, Beverly Hills, CA: Sage Publications.
  31. Lavis, J. N. Robertson D. Woodside, J. M. McLeod and C. M. Abelson (2003). "How can research organizations more effectively transfer research knowledge to decision makers?", The Milbank Quarterly, 81 (2).
  32. Lee, Robert and Raymond Staffeldt (1977). "Executive and Legislative Use of Policy Analysis in the State Budgetary Process: Survey Results", Policy Analysis 3(3).
  33. Lester, James and Leah Wilds (1990). "The Utilization of Public Policy Analysis: A Conceptual Framework", Evaluation and Program Planning 13(3).
  34. Lester, James (1993). "The Utilization of Policy Analysis by State Agency Officials", Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization 14(3).
  35. Lindblom, C. and D. K. Cohen (1979). Useable Knowledge: Social Science and Problem Solving, New Haven, CT: Yale University Press.
  36. Lomas, Jonathan (1997). "Research and Evidence-Based Decision Making", Australian and New Zealand Journal of Public Health 21(5).
  37. _______ (2000). "Using Linkage and Exchange" to Move Research in to Policy at a Canadian Foundation, Health Affairs 19(3).
  38. Mcclinton, J. (1997). "Stetler model of research utilization", Available Online in: www. kumc.edu/instruction/nursing/NRSG754/stetlermodel.html.
  39. Neilson, S. (2001). "IDRC-supported research and its influence on public policy", knowledge utilization and public policy processes: a literature review, Evaluation unit IDRC.
  40. Oh, Cheol and Robert Rich (1996). "Explaining Use of Information in Public Policymaking", Knowledge and Policy 9(1).
  41. Oh, Cheol (2000). Science and Politics. A View from an Information Utilization Perspective, Paper presented at the International Political Science Association World Congress, July 29-August 1, Quebec City, Canada.
  42. Parahoo, Kader (2000). "Barriers to and facilitators of, research utilization among nurses in Northern Ireland", Journal of Advanced Nursing, 31(1).
  43. Pelz, Donald and Jo Anne Horsley (1981). Measuring Utilization of Nursing Research. In Utilizing Evaluation, Concepts and Measurement echniquese, Edited by James A., Ciarlo. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
  44. Retsas, Andrew (2000). "Barriers to using research evidence in nursing practice", Journal of Advanced Nursing, 31(3).
  45. Sabatier, Paul (1978). "The Acquisition and Utilization of Technical Information by AdministrativeA gencies", Administrative Science Quarterly 23(3).
  46. Scanks, Elieen Bradley (2005). A Study of Texas Principals` Perceptions of Barriers to Research Utilization, Ph.D. tessis, Baylor university.
  47. Schryer-Roy, A. (2005). "Knowledge translation: basic theories, approaches and applications", Retrieved February, 24, 2006.
  48. Tetroe, J. M., I. D. Graham, R. Foy, N. Robinson, M. P. Eccles, M. Wensing, P. Durieux, F. Legare, C. P. Nielson, A. Adily, J. E. Ward, C. Porter and J. M. Beverley Shea (2008). "Health Research Funding Agencies’ Support and Promotion of Knowledge Translation: An International Study", The Milbank Quarterly, 86 (1).
  49. van den Hove, S. (2007). "A rationale for Science-policy Interfaces", Futures, Vol. 39, Issue. 7.
  50. Webber, David (1984). "Political Conditions Motivating Legislators' Use of Policy Information", Policy Studies Review 4(1).
  51. _______ (1987). "Legislators' Use of Policy Information", American Behavioral Scientist 30(6).
  52. Weiss, Carol H. (1979). "The Many Meanings of Research Utilization", Public Administration Review, Vol. 39, No. 5.
  53. _______ (1981). Measuring the Use of Evaluation. In Utilizing Evaluation, Concepts and Measuring Techniques, edited by James A. Ciarlo. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

  Whiteman, David Paul (1985). "The Fate of Policy Analysis in Congressional Decision Making: Three Types of Use in Committees", Western Political Quarterly, 38(2).