دوره و شماره: دوره 19، شماره 71، پاییز 1391، صفحه 5-200 

مقاله پژوهشی

1. سنجش و تحلیل هزینه‌های مبادله در اقتصاد ایران

صفحه 5-37

حسین صادقی؛ رضا وفایی یگانه؛ مریم آقانصیری


2. صندوق توسعه ملی یا توزیع مستقیم درآمدهای نفتی (بررسی مقایسه‌ای)

صفحه 39-84

داود بهبودی؛ محمدعلی متفکر آزاد؛ پرویز محمدزاده؛ سیدکمال صادقی؛ سیاب ممی‌پور