اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌انداز

 

شرایط ویژه و منحصر یک نظام سیاسی مبتنی‌بر ایدئولوژی دینی و مقتضیات حاکم بر جهان معاصر و تضاد اجتناب‌ناپذیر در نگرش‌های دنیایی و اخروی موجود در آنها، حکم عقل و تدبیر مفروض مدیریت نظامات کشور بر مبانی آگاهی و معرفت و سنجش‌های مستمر از روند پدیده‌ها، موضوع سیاستگذاری در آنها را مضاعف کرده است به‌گونه‌ای که تحقیقاً حتی تصور تصمیم‌گیری غیرمستظهر به تحقیق و تتبع و دستاوردهای مرتبط به آن، آزاردهنده و تصدیق‌کننده نادیده انگاشتن منافع ملی و مصالح مقتضی ملتی آرمانی و همواره حاضر در عرصه برای تعمیق و ترویج یافته‌ها و خواسته‌های خویش است. بر این اساس ضرورت نیل به آگاهی‌های جامع‌الاطراف در آنچه از لازمه‌های بایسته نظام سیاسی کشور محسوب می‌شود، بی‌مناقشه و عاری از مجادله می‌نماید.

            در همین چارچوب فصلنامه مجلس و راهبرد به‌مثابه جریانی از مجموعه جریانات متعهد به این روند فکری و سازوکار ضروری در مدیریت نظامات متنوع کشوری، دریافت، ارزیابی و ترویج مظاهر آن تحقیقات و پژوهش‌های موصوف را درصورت و شکل مقاله‌های حاوی راهبرد را در چشم‌انداز مبانی انتشار خود، دنبال می‌کند و امیدوار است با عنایت به رسالت‌های مصوب خویش، امکان تشدید تأثیرات اندیشه‌ای و تأملی را از مجاری مقاله‌های پژوهشی ـ راهبردی به تجربه‌ای ارزشمند مبدل سازد.

            هدف ما تعبیه آیینه‌ای است که جلوه‌گاه تنوع یافته‌های تحقیقاتی در تمامی زمینه‌ها و عناوینی باشد که کشور درزمینه مسائل داخلی و خارجی با آنها مواجه است. هرقدر این جلوه‌گری بیشتر شود حکایتی از عمق تلاش‌هایی است که محققان کشور دست‌اندرکار آن هستند.