درباره چکیده مقالات

از آنجا که بعضی از نویسندگان محترم چکیده را با مطالبی که باید در مقدمه مقاله بیاید متداخل می آورند یاد آوری می شود که چکیده باید حداکثر در 300 کلمه و مشتمل بر موضوع و هدف مقاله باشد. ذکر مساله یا فرضیه تحقیق همراه با روش تحقیق در موضوع  از ویژگی های چکیده مقاله می باشد. در چکیده یافته های تحقیق هم مذکور می افتند.

سردبیر