راهنمای نویسندگان

1. ساختار مقاله باید مطابق یکی از روش‌های علمی شناخته‌شده‌ باشد و چکیده، کلیدواژه‌های فارسی و لاتین، مقدمه، متن، نتیجه‌گیری و منابع و مآخذ داشته باشد و روش تحقیق شامل موضوع تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه‌ها یا سؤالات تحقیق و ادبیات موضوع به‌صورت مختصر ولی روشن و در حد امکان در بخش مقدماتی (مقدمه مقاله) ارائه شود.
2. چکیده حداکثر دارای 300 واژه و دربردارنده عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج و فهرستی از کلیدواژه‌ها (حداکثر 10 واژه)، به‌طور جداگانه ضمیمه مقاله شود و در محل مربوطه علاوه‌بر ذکر مشخصات رتبه دانشگاهی، دانشگاه محل خدمت و پست الکترونیکی مؤلف یا مؤلفان ارائه شود.
3. ترجمه انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه‌ها همراه مقاله ارسال گردد.
4. مقاله در قالب صفحه A4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه‌ها و میان سطرها حروفچینی شود.
5. حجم مقاله، از 3000 کلمه کمتر و از 8000 کلمه بیشتر نباشد.
6. مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ و یا به سایر مجلات فرستاده شده باشد.
7. فصلنامه مجلس و راهبرد در اصلاح و ویرایش مقالات آزاد است و مقاله ارسال شده، بازگردانده نمی‌شود.
8. (JEL طبقه‌بندی موضوعی) در انتهای واژگان کلیدی درج شود.
9. در مقابل اطلاعات و آمار منبع آن به‌صورت (درون‌متنی) و مجموع منابع در انتهای مقاله آورده شود. این بند شامل جدول‌ها و نمودارها نیز می‌شود.
ـ ترتیب منابع فارسی: (نام‌خانوادگی مؤلف، سال نشر: صفحه)؛ مثال: (فرهادی، 1376: 65).
ـ ترتیب منابع لاتین: (صفحه: سال نشر، نام‌خانوادگی مؤلف)؛ مثال: (Smith, 1995: 18).
ـ درصورت تکرار پی در پی (بدون فاصله) منابع، به ذکر کلمه همان با شماره صفحه و در لاتین "Ibid." و شماره صفحه اکتفا شود.
ـ چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.
10. ذکر معادل غیرفارسی واژه‌های تخصصی، اسامی افراد یا مکان‌ها در پاورقی ضروری است.
11. در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین (کتابنامه) به‌صورت زیر ارائه شود (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین):
ـ کتاب: نام‌خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ). نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام ناشر، شماره چاپ، جلد. مثال: پوتی، ژوزف ام. (1371). مدیریت دولتی و شیوه‌های بهبود آن، ترجمه عین‌ا... علا، تهران، زوار.
ـ مقاله مندرج در مجلات: نام‌خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه. مثال: الوانی، سیدمهدی و پرویز احمدی (1380). «طراحی الگوی جامع مدیریت عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی»، نشریه مدرس، ش 1.
ـ مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایرة‌المعارف‌ها: نام‌خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ).«عنوان مقاله»، نام کتاب، نام ویراستار، محل انتشار، نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد. مثال: بینامطلق محمود (1382). «فلسفه زبان در کراتیل افلاطون»، مجموعه مقالات همایش جهانی حکیم ملاصدرا، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، جلد هفتم.

12- این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.