تأثیر ملاحظات دولتی و تصمیم‌گیری در مورد انتخاب سبد سهام تأمین اجتماعی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات اصفهان

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر ملاحظات دولتی و تصمیم‌گیری در مورد انتخاب سبد سهام تأمین اجتماعی در ایران (شرکت سرمایه‌گذاری شستا) با استفاده از رهیافت ارزش در معرض ریسک می‌پردازد. هدف از این تحقیق تأثیر ملاحظات دولتی در افزایش بدهی‌های دولت به صندوق تأمین اجتماعی و تأثیر آن در ریسک سبد سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در ازای پرداخت سهام بابت رد دیون است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی ـ پیمایشی بوده که برای جمع‌آوری داده‌ها از آمار، اطلاعات مالی و همچنین پرسش‌نامه استفاده شده است. سنجش روایی پرسش‌نامه با بررسی محتوایی ازسوی اساتید و صاحب‌نظران مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده که مقدار آن در این پژوهش 724/0 درصد است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت سرمایه‌گذاری شستاست که سی کارشناس امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌عنوان نمونه انتخاب و با توجه به شرایط سازمانی نمونه‌گیری تمام شماری کرده است. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها‌ی پرسش‌نامه از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتیجه کلی تحقیق حاکی از آن است که ملاحظات دولتی و در‌واقع رد دیون دولت به سازمان با واگذاری سهام بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسی و محاسبات ریسک سبب افزایش ریسک سبد سهام و در نهایت کاهش سودآوری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of "Decision-making and Governmental Considerations" regarding the Choice of Social Security’s Portfolio in Iran

نویسندگان [English]

 • Karamolah Daneshfard 1
 • Hajieh Rajabi Farjad 2
 • Nahid Mirshafiei 3
چکیده [English]

This study examines effect of the decision-making and governmental considerations regarding the choice of Social Security Organization’s portfolio in Iran (Social Security Investment Company [SHASTA]) in light of vector regression approach. This study aims to examine effect of the governmental considerations on increase in governmental debt to Social Security Fund and its impact on Social Security Investment Company’s portfolio risk in exchange for redeeming debts. Descriptive method and survey was used to collect data. Measuring the data validity was done through interviewing with academicians and practitioners and measuring the data reliability was done through Cranach’s Alpha Model. Statistical population in this study is Social Security Investment Company. Experts working in Investment and Economic Affairs Unit within this company have been selected as a statistical sample. The number of experts is 30, all of which are sampled according to institutional circumstances. In order to analyze data drawn from the questionnaires, Spearman’s correlation coefficient test as well as vector regression, in which all variables are seen as endogenous and don’t rely on any particular economic theory does not rely is used. This study’s findings suggest that governmental considerations and in fact redeeming governmental debts to the organization through giving shares regardless of paying attention to risk calculations as well as expertise will increase portfolio risk and ultimately, reduce profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • governmental considerations
 • risk
 • portfolio
 • shares
 • social security fund
 • Investment
 • Stock Market
 1. 1. پناهی، بهرام (1376). اصول و مبانی نظام تأمین اجتماعی، تهران، انتشارات سوره.

  2.جلیلی، نازنین (1384). «رابطه بین مخارج سرمایه‌ای دولت و شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی.

  3. جهانخانی، علی و علی پارساییان (1376). مدیریت سرمایه‌گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت و علوم اداری دانشگاه، چاپ اول.

  4. حسین‌پور، بدریه (1389). «ابزار اندازه‌گیری اقتصادی ارزش در معرض ریسک (VaR) در شرکت‌های بیمه»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات.

  5. حنیفی، فرهاد (1380). «بررسی میزان ریسک‌پذیری شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق سنجة ارزش در معرض ریسک (VaR)»، پایان‌نامه دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

  6. خاکی، غلامرضا (1378). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی، مرکز تحقیقات کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی درایت، چاپ اول‌.

  7. رئیس‌دانا، فریبرز (1375). تأمین اجتماعی و توسعه، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

  8. شباهنگ، رضا (1385). مدیریت مالی، ج 1، تهران، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری، سازمان حسابرسی، چاپ دهم.

  9. شهریاری، بهنام و سیدمحمد‌مهدی احمدی (1388). «محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینه اتکایی در شرکت‌های بیمه با رویکرد ارزش در معرض ریسک (VaR)»، فصلنامه پژوهش اقتصادی، ش 24.

  1. فلاح‌پور، سعید (1388). «طراحی مدلی برای مدیریت فعال پرتفوی (Active Portfolio Management)  سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) و ارزش در معرض ریسک (VaR)»، پایان‌نامه دکتری تخصصی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
  2. نعیمی، عمران و حمید فدایی (1386). «حقوق و تکالیف کارفرما در مقررات تأمین اجتماعی»، فصلنامه داخلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، چاپ هشتم.
  3. واسع، عباس (1376). «طرق بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها در بخش شرکت‌های صنعتی تحت پوشش شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
   1. Brigham, Eugene F., G. Gapenski and C. Louis (1995). intermediate Financial management, Florida Dryden Press, 3rd edition.
   2. Gaivoronski Alexei A. and Getz Alfred (2005). "Value at Risk in Portfolio Optimization: Properties and Computational Approach", Journal of Risk, Vol. 7, No. 2.
   3. Jones T., Charles P. (1998). Investment:analysis and management, New York, Johan and Sons Inc.6th edition.
   4. Manganelli, S. and R. F. Engle (2001). "Value at Risk Models in Finance", Publications European Central Bank, Working Paper Series.
   5. Marie, beer Francisca (1997). "Estimation of risk on the Brussels Stock Exchange methodological Issues and empirical results", Global Finance Journal 8 (1).
   6. Philippe Jorion (2000). Value at Risk, 2th Edition, McGraw-Hill publishers.
   7. Rass, Stephen A. and others (1990). corporate finance, Richard D., IRWIN INC, Second edition.

  Reilly, F. K. and K. C. Brown (2000). Investment Analysis and Portfolio Management, 6thEdition, Harcourt Collage Publishers.