درباره نشریه

این فصلنامه به استناد نامه شماره ۳/۲۷-۹۵۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی - پژوهشی است.

 

مجلس و راهبرد با پشتیبانی 18 سال انتشار مجله «مجلس و پژوهش» طی 67 شماره و در ادامه انتشار آن مجله در قالبی علمی، پژوهشی با رویکردی راهبردی منتشر می‌شود. در مجلس و راهبرد بر آن هستیم که شرایط نظام سیاسی مبتنی‌بر ایدئولوژی دینی، و اقتضائات حاکم بر آن در شرایطی که اختلافاتی مبنائی در نگرش به مسائل مطرح در ساحت اجتماعی، بعضی از ایدئولوژی‌های رایج در جهان دارد ایجاب می‌کند که به‌صورت جدی و مستمر و عمیق نتیجه تحقیقات و یافته‌های علمی محققان و دانشمندان از این طریق در اختیار سیاستگزاران و برنامه‌ریزان و متفکران قرار داده شود تا به‌تدریج به سهم خود بر غنای مباحث حکومتی و سیاستی افزوده گردد و کارآمدی در حکومت تعمیق و گستره مشروعیت در مدیریت امور را سامان بهتری دهد.