تبعیت از قوانین کمیته اخلاق در انتشار

تبعیت از قوانین کمیته اخلاق در انتشار

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.