تبیین آثار نااطمینانی اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصاد (مطالعه موردی: ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

بی‌تردید هر فرد یا جامعه‌ای در عمده مسائل با وضعیت نااطمینانی مواجه می‌شود. در نظریه‌های مرتبط با اتخاذ تصمیم بهینه، نوع مواجهه با نااطمینانی روش نیل به راه‌حل را نشان می‌دهد. این مقاله در نظر دارد با بهره‌گیری از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای تا‌حد‌امکان به جمع‌بندی جامعی از تأثیرات نااطمینانی اقتصادی بر متغیرهای کلان و آثار سوء ناشی از آن دست یابد تا در سیاستگذاری‌های آینده مورد توجه قرار گیرد. چرا که این نااطمینانی اقتصادی به رکود اقتصادی منجر می‌شود و سرمایه‌ها را از سمت تولید به خرید دارایی‌های حقیقی سوق می‌دهد. این مسئله تا حدی توضیح‌دهنده وضعیت موجود بر اقتصاد ایران است. با توجه به نتایج به‌دست آمده پیشنهادهای سیاستی برای حداقل کردن هزینه‌های ناشی از نااطمینانی اقتصادی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Effects of Economic Uncertainty on Macroeconomic Variables (Case Study: Iran)

نویسندگان [English]

  • Afshin Heydarpour 1
  • Farshid Pourshahabi 2
چکیده [English]

Undoubtly, all individuals and societies often face the state of uncertainty. According theories related to optimal decision-making, the type of facing with uncertainty leads us to achieve a solution. This paper seeks to explain as comprehensively as possible the effects of uncertainty on Iranian economy and its consequences by employing documentary and library method in order to contribute to the future policy makings. Thus, it attempts to shows that economic uncertainty results in economic depression and removes capitals from investing in productive sector to purchasing real properties such as land: situation that already exists in Iran. In this framework, the paper has proposed some policy recommendations designed to minimize costs posed by economic uncertainty on Iranian economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Uncertainty
  • Iranian Economy
  • Economic Depression
1. ابراهیمی، محسن و علی سوری (1385). «رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در ایران»، مجله دانش و توسعه، ش 18.
2. پرتال شاخص‌ها و آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، http://www.cbi.ir.
3. پژوهشکده پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران (1387). «بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی».
http://www.mbra-ac.ir/portal/file/showfile.aspx?ID=a7bb5042.
4. پورشهابی، فرشید (1388). «آثار نا‌اطمینانی بر اقتصاد ایران (رشد، مصرف، سرمایه‌گذاری، تقاضای پول و نفت خام)»، پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه سیستان‌ و‌ بلوچستان.
5. پیرایی، خسرو و بهاره دادور (1390). «تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر نااطمینانی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، ش 1.
6. حیدری، حسن، سهیلا پروین، عباس شاکری و سلیمان فیضی ینگجه (1389). «آثار نااطمینانی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران: مشاهداتی بر پایه مدل‌های GARCH»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، ش 43.
7. دادگر، یداله و مسعود صالحی رزوه (1383). «کاربرد مدل بارو جهت ارزیابی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش 33.
8. دادگر، یداله، غلامرضا کشاورز و علی تیاترج (1385). «تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران»، جستارهای اقتصادی، ش 5.
9. دهمرده، نظر، مهدی صفدری و فرشید پور‌شهابی (1388). «مدل‌سازی نا‌اطمینانی تورم در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال هفدهم، ش 50.
10. صفدری، مهدی و فرشید پور‌شهابی (1388). «اثر نا‌اطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل‌های EGARCH و VECM (1350 ـ 1386))»، مجله دانش و توسعه، سال هفدهم، ش 29.
11. طباطبایی‌یزدی، رویا (1378). «تأثیر محدودیت‌های نقدینگی بر مصرف براساس الگوهای بهینه‌یابی بین‌زمانی و داده‌های مقطعی»، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
12. طیب‌نیا، علی (1374). نظریه‌های تورم با نگاهی به فرایند تورم در ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، چاپ اول.
13. عباسی‌نژاد، حسین و احمد تشکینی (1383). «آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟»، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 67.
14. کازرونی، علی و مهناز دولتی (1386). «اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعه موردی ایران)»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش 45.
15. کمیجانی، اکبر و رامین مجاب (1390). «رابطه نااطمینانی تورم و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، ش 2 (پیایی 41).
16. هادیان، ابراهیم و حجت پارسا (1387). «برآورد تأثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال دوازدهم، ش 36.
17. Baumol, W.J. (1952). "The Transactions Demand for Cash: An Inventory the Oretic Approach", Quarterly Journal of Economics, Vol. 66.
18. Dahmardeh Nazar, Farshid Pourshahabi and Mahmuodinia (2011). "Economic Uncertainty-Money Demand Nexus in Iran (Application of the EGARCH model and the ARDL approach)", European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 38.
19. Dahmardeh, Nazar, Farshid Pourshahabi and Mojtaba Khani Zadeh Amiri (2010). "Asymmetry Effect of Inflation on Inflation Uncertainty in Iran: Using from EGARCH Model", American Journal of Applied Sciences 7(4), 1959-2009.
20. Dahmardeh, Nazar, Gholamreza Zamanian and Farshid Pourshahabi (2009). "Inflation-Inflation Uncertainty Nexus in Iran-Using TARCH model", China-USA Business Review 8(11).
21. Friedman, M. (1979). "Nobel Lecture: Inflation and Unemployment", Journal of Political Economy, Vol. 85.
22. Giordani, Paolo E., Karl Schlag and Sanne Zwart (2010). "Decision makers facing uncertainty: Theory versus evidence", Journal of Economic Psychology, 31.
23. Golob, J. E. (1994). "Does inflation Uncertainty increase with inflation?", Economic Review, issve QIII.
24. Holland, A. S. (1984). "Does Higher Inflation Leed to more Uncertain Inflation?", federal Reserve Bank of st, Louisworking Paper.
25. Jeperson (2009). "Post-Keynesian economics: uncertainty, effective demand and (un) sustainable development", Paper presented at the Dijon-conference, Dijon, 10-12.
26. Kriakas, c. Neanidin and Christos S. Savva (2010). "Macroeconomic Uncertainty, Inflation and Growth: Regime-Dependent Effects in the G7", Center for Growth Busines Cycle Research, Discussion Paper Series No. 145, Manchester.
27. Pahlavani, Mosayeb, Nazar Dahmardeh and Farshid Pourshahabi (2010). "The economic Uncertainty and private investment nexus in Iran: Application of the EGARCH model and the ARDL approach", China-USA Business Review 9(2).
28. Rizvi, Seyed Komail Abbas and Bushra Naqvi (2008). "Asymmetric Behavior of Inflation Uncertainty and Friedman-Ball Hypothesis: Evidence from Pakistan, MPRA, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/19488.
29. Snowdan, B. H. Vane and P. Wynareczk (1956). A Modern Guide to Macroeconomics: An Introduction to Competing Schools of thought, Edward Elgar.
30. Tobin J. (1956). "The Interest Elasticity of the Transactions", Review of Economics and Statistics, Vol. 38.