ارتباط تورم و رشد اقتصادی با کسری بودجه عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند؛

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

توجه به مسئله تورم و رشد اقتصادی خاص یک کشور نیست، بلکه در تمام کشورها از جمله در کشورهای حال توسعه صنعتی به‌صورت‌های مختلفی خود را نشان می‌دهد. عملکرد دولت از عوامل تأثیرگذار بر قیمت‌ها و همچنین ثبات اقتصادی است. در این مقاله به‌منظور تبیین روابط متقابل بین کسری بودجه دولت، تورم و رشد اقتصادی از الگوی مبتنی‌بر مبانی نظری، واقعیات اقتصادی کشور و مطالعات قبلی متشکل از 6 رابطه سطح عمومی قیمت‌ها، مخارج دولتی، درآمدهای غیرنفتی دولت، حجم پول وتولید ملی واقعی و همچنین یک معادله تعریفی درباره انتظارات تورمی استفاده شده است. این الگوها با استفاده از داده‌های سالیانه دوره زمانی 1390-1355 به‌صورت سیستم معادلات هم‌زمان و به روش حداقل مربعات دو‌مرحله‌ای برآورد شده است.
نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که کسری بودجه عمومی باعث تورم و ایجاد رکود و کندی رشد اقتصادی کشور شده است. از طرفی ایران کشوری وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام است و بر این اساس سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور باید استقلال بخش دولتی از درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار جذب درآمدهای مالیاتی و تنظیم صحیح لوایح سالانه بودجه و در نهایت کوچک‌سازی حجم بخش دولتی را مورد توجه خاص قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections on Correlation between the Inflation and Economic Growth and the Deficit in Public Budget

نویسندگان [English]

  • Maryam Emami Meybodi 1
  • Saeed Daei-Karimzadeh 2
چکیده [English]

Addressing issues such as inflation and economic growth is not only specific to Iran; it can be found in all industrializing and developing countries in different ways. Governmental performance strongly affects prices as well as economic stability. Thus, , in order to explain the correlation between the public budget, inflation and economic growth, this article uses a model based on theoretical foundations, previous studies in developing countries and economic realities. Factors considered in this article includes the general level of prices, government spending, government's non-oil revenues, the volume of money, actual domestic production and an equation specifying inflationary expectations  Using annual data for the period from 1976 to 2011 and utilizing a system of simultaneous equations and two-step method of least squares (2SLS), this model is tested and evaluated.  
The results of this study suggest that deficit in Iranian public budget has led to inflation, brought about regression and slowed down economic growth. Iran is a country dependent on revenues from crude oil exports. Thus, policy-makers and planners in the public sector should give up the reliance on oil revenues, reform the structure of tax revenues, provide the annual budget bills correctly and finally contract the size of public sector. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget Deficit
  • Inflation
  • Economic Growth
  • Iranian Economy
1. ترازنامه‌های بانک مرکزی، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2. جعفری صمیمی، احمد و دیگران (1385). «بررسی رابطه بلندمدت کسری بودجه و عملکرد اقتصادکلان در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، ش 21.
3. جعفری، غلام و دیگران (1384). «عدم تعادل‌های مالی دولت و نرخ تورم در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، ش 24.
4. شفیعی، اکبر و دیگران (1383). «آزمون تأثیر‌گذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، ش 18.
5. دادگر، محمد و دیگران (1386). «بررسی تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی با استفاده از حداقل مربعات شرطی»، فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، ش 45.
6. دهمرده، نظر (1390). بیکاری و تورم، چاپ اول، انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان.
7. مرکز آمار ایران (بی‌تا). سالنامه‌های آماری کشور، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
8. مهرآرا، محسن و دیگران (1389). «آثار غیر‌خطی متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نرخ ارز (ایران)»، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 93.
9. Aghevli B. and M. Khan (1978). "Government Defictesand the Inflationary
10. Process in Developing Countries", IMF Staff Papers, Vol. 25.
11. Friedman, J. and J. Levinsohn (2002). "The Distributional Impact of Indonesias Financial Crisis on Household Welfare: A Rapid Response, Methodology", Oxford Journal, Vol. 16.
12. Marco, A., C. Reinhart and F. Vasquez (2010). "The Lending Channel in Brazil", Journal of IMFWorking Paper, wp/01/48.
13. Ratha, A. and Kang E. (2008). "Does an Undervalued Currency Promote Growth? Evidence from China ", Authors Edwards Department of Economics st Cloud State University Cloud, MN56301.