تأثیر جهانی شدن فرهنگ بر جهانی شدن پیشگیری اجتماعی از جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

2 استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پیشگیری اجتماعی از جرم با تحول در ساختارهای فرهنگی جامعه و روابط اجتماعی و مداخله مؤثر در متغیرهای فرهنگی و اجتماعی تحقق پیدا می‌کند. محیط فرهنگی به‌عنوان فضای اصلی وقوع و تحلیل پدیده‌ها تأثیر قابل توجهی بر مؤلفه‌های پیشگیری اجتماعی از جرم دارد. فرایند جهانی شدن فرهنگ با ایجاد تغییرات فرهنگی، اجتماعی و هویتی به‌عنوان متغیرهای پیشگیری، ظرفیت‌های پیشگیری اجتماعی از جرم را با چالش‌های جدی مواجه کرده و موجب شده تا نظام پیشگیری از جرم در سطح ملی در برابر مسائل جدید و با گستره‌ای جهانی قرار گیرد. در این مقاله پیامدهای جهانی شدن فرهنگ بر فضای فرهنگی جوامع تبیین شده و تأثیرپذیری نظام پیشگیری اجتماعی از جهانی شدن فرهنگ مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Globalization of Culture on the Globalization of "Social Crime Prevention"

نویسندگان [English]

 • Shahid Shateripour Esfehani 1
 • Ali Hossein Abrandabadi 2
چکیده [English]

Social crime prevention is achieved through transforming the society’s cultural structures and effectively intervening in cultural and social variables. Cultural context, as a space for accurence of phenomena and a basis for analyzing them, significantly affects variables related to social crime prevention. The process of globalization of culture has seriously challenged potantialities for social crime prevention by creating cultural, social, and identity-oriented changes as prevention-related variables, and as a result, led national system of crime prevention to face globally new problems.
            In this framework, this paper seeks to examine the consequences of the globalization of culture for various societie’s cultural context and to describe how the national system of social crime prevention is enfluenced by the globalization of culture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Globalization of Culture
 • Global Culture
 • Social Crime Prevention
 • Acculturation
 • Socialisation
 1. 1. آشوری، فرهنگ (1380). تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، تهران، نشر آگه.

  2. بابی، سعید (1379). هراس بنیادین: اروپامداری و ظهور اسلام‏گرایی، ترجمه‏ غلامرضا جمشیدی‌ها و موسی عنبری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  3. بزرگی، وحید (1377). دیدگاه‏های جدید در روابط بین‌المللی، تهران، نشر نی.

  4. بشیریه، حسین (1379). نظریه‌های فرهنگ در قرن بیستم، تهران، مؤسسه فرهنگی آینده پویان.

  5. تاملینسون، جان (1381). جهانی شدن و فرهنگ، ترجمه محسن حکیمی، تهران، نشر پژوهش‌های فرهنگی.

  6. دوب، شیا ماچاران (1377). نوسازی و توسعه، ترجمه مرتضی قره‌باغیان و مصطفی ضرغامی، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

  7. دوپویی، گزاویه (1374). فرهنگ و توسعه، ترجمه‏ فراهانی و زرین‌قلم، تهران، مرکز انتشارات ملی یونسکو در ایران.

  8. رشاد، علی‌اکبر (1382). دمکراسی قدسی: مباحثی در باب زیرساخت‌ها و زمینه‌های سکولاریسم، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

  9. شاطری‌پور اصفهانی، شهید (1388). «پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم در کنوانسیون پالرمو (2000) و کنوانسیون مریدا (2003)»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، ش 10.

  1. شهیدی، نیما (1385). «جهانی شدن آموزش عالی»، فصلنامه آموزشی، تحلیلی فرهنگ آموزش، سال دوم، پیش‌شماره 3.
  2. عبداللهی، عبدالله (1384). «فرایند جهانی شدن در چالش با امنیت اجتماعی»، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، ج اول، تهران، انتشارات گلپونه.
  3. عنبری، موسی (1382). «روش‌شناسی علوم انسانی»، فصلنامه حوزه و دانشگاه، ش 35.
  4. غلامی، حسین (1383). «پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی»، نشریه پژوهش حقوق و سیاست، ش 11.
  5. قربانی شیخ‌نشین، ارسلان (1382). «نظام جهانی، جهانی شدن فر‌هنگ»، نشریه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 190-189.
  6. کاظمی، علی‌اصغر (1382). «نقش فرهنگ در فرایند جهانی شدن»، مجموعه مقالات فرهنگ در عصر جهانی شدن، چالش‌ها و فرصت‌ها، تهران، نشر روزنه.
  7. کیت، نش (1380). جامعه‏شناسی سیاسی معاصر، جهانی شدن، سیاست، سیاست و قدرت، ترجمه‏ محمد‌تقی دلفروز، تهران، انتشارات کویر.
  8. گل‌محمدی، احمد (1381). جهانی شدن، فرهنگ، هویت، تهران، نشر نی، چاپ اول.
  9. گیدنز،آنتونی (1384). چشم‌انداز‌های جهانی، ترجمه محمد‌رضا جلایی‌پور، تهران، انتشارات طرح نو.
  10. مرقاتی، سید‌طه (1382). مجموعه مقالات: جهان‌شمولی اسلام و جهانی‌سازی، تهران، مجمع تقریب مذاهب اسلامی.
  11. نجفی ابرند‌آبادی، علی‌حسین (1388). «کیفرشناسی نو ـ جرم‌شناسی نو»، مجموعه مقالات تازه‌های علوم جنایی، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
  12. ____ (1383). «پیشگیری عادلانه از جرم»، مجموعه مقالات علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران، نشر سمت.
  13. واترز، مالکوم (1379). جهانی شدن، ترجمه اسماعیل گیوی و سیاوش مریدی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.

  23. Barak, Gregg (2001). Crime and Crime Control in an age of Globalization: A Theoretical Dissection, Netherland, Kluwer Academic Publishers.

  24. Canadian Criminal Justice Association (CCJA) (1989). "Safer Communities: A Social Strategy for Crime Prevention in Canada", Otawa.

  25. Cario, Robert (2004). Prévention du Phénomen Criminel, Publié In G. Lopez, S. Tzitzis (Dir.), Dictionnaire des Sciences Criminelles, ed. Dalloz.

  26. Convention on the "Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions Paris", 20 October 2005.

  27. Economic and Social Council resolution, annex (2002). The Guidelines for Cooperation and Technical Assistance in the Field of Urban Crime Prevention, UN publication, 2002.

  28. Edensor, Tim (2002). National Identity, Popular Culture and Everyday Life, Oxford: Berge Publication.

  29. Franko Aas, Katja (2007). Globalization and Crime, London: SAGE Publications Ltd.

  30. Gilling, Daniel (2005). Crime Prevention; Theory, Policy and Politics, London: Taylor and Francis e-Library.

  31. Gorgeon, Cathrine et Philippe Estebe (2000). "De La Prévention Sociale À La Tranquillité Publique", Les cahiers de la sécurité intérieure.

  32. Hughes, Gordon (2003). Community Crime Prevention, Quoted in The Sage Dictionary of Criminology.

  33. Jones, Andrew (2006). Dictionary of Globalization (Definition of Globalization), Cambridge: Polity Press.

  34. L. Berger, Peter and Samuel P. Huntington (2002). Many Globalizations: Cultural Diversity In The Contemporary World, Oxford, Oxford Publication.

  35. M. ripsman, Norrin and Paul, T. v (2010). Globalization and the National Security State, Oxford, Oxford University Press.

  36. Owen, Tim (2007). Culture of Crime Control, Quoted in Internet Journal of Criminology.

  37. Rosenstein, Carole (2010). Cultural Policy and the Political Nature of Culture; Quoted in: J. P. Singh, International Cultural Policies and Power, London: Palgrave and Macmillan Publication.

  38. Social Crime Prevention (2007). Quoted in: internet Journal of Criminology.

  39. Stenou, Katérina (2007). UNESCO and the Qultural Diversity (1946-2007) Review and Strategies, A Study based on a selection of official documents; UNESCO.

  40. The UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity; 2 November 2001.

  41. UN Secretary-General Report (S/2004/616).

  42. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2010). Criminal Justice Handbook Series; Handbook on the Crime Prevention Guidelines, Vienna.

  Wafo, Samuel (2007). Dossier: La Mondialisation: Enjeux et Perspectives.