سرمایه فرهنگی شرکت‌کنندگان در ورزش همگانی (سیاستگذاری و راهکارها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران

2 دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

سرمایه فرهنگی از مهم‌ترین متغیر‌های فرهنگ بوده و هدف پژوهش حاضر، شناخت سرمایه فرهنگی شرکت‌کنندگان در ورزش همگانی است. روش تحقیق، توصیفی ـ زمینه‌یابی و جامعه آماری آن، همه مردان و زنان شرکت‌کننده در ورزش‌های همگانی شهر تهران بودند که از این میان 659 نفر به‌صورت تصادفی خوشه‌ای نمونه‌گیری شدند. در این تحقیق، سرمایه فرهنگی را متغیر‌های میزان مطالعه و سطح تحصیلات شرکت‌کننده، همسر و فرزند تشکیل می‌دهد. به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها و مقایسه سرمایه فرهنگی مردان و زنان، از شیوه‌های آمار توصیفی (شاخص پراکندگی و گرایش مرکزی، مرتبه‌ها و نقطه‌های درصدی و نمره استاندارد z) و آمار استنباطی (آزمون‌های کولموگوروف ـ اسمیرنوف، لیون و t دو گروه مستقل) استفاده شده است. براساس نتایج، 1/81 درصد افراد از سرمایه فرهنگی متوسط و کمتر و 9/18 درصد از سرمایه فرهنگی بالا برخوردارند؛ همچنین تفاوت معنا‌داری بین میزان سرمایه فرهنگی زنان با مردان مشاهده نشد. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره‌گیری از فناوری‌های نو در آموزش و ترویج فرهنگ ورزش همگانی، برپایی خانه ورزش در مراکز علمی، مدیریت واحد و برنامه‌ریزی مدون و ایجاد ساختار ملی برای ورزش همگانی، ترویج فرهنگ مشارکت همگانی در رفع مشکلات شهر و ناهنجاری‌های اجتماعی با ورزش همگانی از مهم‌ترین سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Capital Among Participants in Sport for All (Policy Problems and Practical Solutions)

نویسندگان [English]

 • Amin Adelkhani 1
 • Seyed Mohammad Kazem Vaez Mousavi 2
 • Abolfazl Farahani 3
چکیده [English]

Cultural capital is one of the most important cultural variables. Thus, it necessary to understand that participants’ in sport for all have their own cultural capital and both shape culture and are shaped by it.
The article seeks to understand participants’ cultural capital in sport for all. Research methods employed in this article are descriptive method and survey. Statistical sample has been drawn from participants in sport for all in Tehran. The results showed that 81.1% people were low and average in term of cultural capital and 18.9% had high cultural capital. Moreover, there is no meaningful difference between men & women’s cultural capital. SWOT was used to analyze the results and to achieve facts-based policies and guidelines. The most important proposed policies and guidelines include developing ICTs and using new technology in training and promoting culture of sport for all; establishing a sport house in scientific centers; programming delibrately and creating national infrastructure regarding sport for all; and promoting a culture based on public partnership in dealing with urban problems & social anormaly through promoting sport for all.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultural Capital
 • Sport for All
 • Urban Management
 • Policies
 • Practical Solutions
 1. 1. اداره کل تنقیح و تدوین مقررات مجلس شورای اسلامی (1359). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

  2. آقاعلی‌نژاد، حمید و همکارن (1384). «ارتباط میزان فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی دانش‌آموزان دختر 17-15 سال تهران»، نشریه علوم حرکتی و ورزش، ش 6.

  3. احسانی، محمد و همکاران (1386). «بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل عوامل بازدارنده و میزان مشارکت زنان شهر تهران در فعالیت‌های ورزش تفریحی»، نشریه پژوهش در علوم ورزشی، ش 17.

  4. احمد‌زاده، ایرج (1381). «تجزیه‌و‌تحلیل و رابطه وضعیت اجتماعی ‌ـ اقتصادی (ses) ورزش‌کاران مرد بالای 20 سال شهرستان زنجان در رشته‌های منتخب ورزشی با عملکرد آنها»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی زنجان.

  5. ایازی، سیدمحمدهادی (1389). چکیده مقالات برگزیده دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی، تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.

  6. پورافکاری، نصرت‌اله (1373). فرهنگ جامع روان‌شناسی و روان‌پزشکی (جلد اول). تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ اول.

  7. تقوی‌تکیار، سید‌امید (1385). «بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و انگیزه شرکت‌کنندگان در ورزش‌های همگانی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

  8. جوانمرد، کمال و ساره ساسان (1389). «بررسی جامعه‌شناختی نقش سرمایه فرهنگی در بازتولید طبقه اجتماعی در بین مردان 50-40 ساله شهر بندرعباس در سال 1388»، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال چهارم، ش 11.

  9. حیدری‌چروده، مجید (1389). بررسی میزان و علل مشارکت شهروندان تهران در ورزش همگانی، چکیده مقالات برگزیده دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی، تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.

  1. خوش‌چهره، محمد (1389). «ورزش، اقتصاد شهری، حکمرانی یا مدیریت واحد شهری»، چکیده مقالات برگزیده دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی، تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
  2. رضوی، محمدحسین و رضا اشکوه‌طاهری (1389). «بررسی وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی (ses) افراد شرکت‌کننده در فعالیت‌های ورزشی همگانی استان مازندران»، نشریه مدیریت ورزشی، ش 5.
  3. رمضانی‌نژاد، رحیم و همکاران (1388). «بررسی انگیزه‌های شرکت‌کنندگان در ورزش‌های همگانی در فضاهای روباز»، نشریه مدیریت ورزشی، ش 2.
  4. روحانی، حسن (1388). «درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی»، فصلنامه راهبرد فرهنگ، سال هجدهم، ش 53.
  5. زنگی‌آبادی، علی و همکاران (1388). «تحلیل پراکنش فضایی مبلمان ورزشی در پارک‌های شهری و تأثیر آن بر رضایت و استقبال شهروندان (مطالعه موردی: شهر اصفهان)»، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی گروه جغرافیا، سال اول، پیش‌شماره 2.
  6. سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران (مرکز ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور) (1384 الف). مطالعات تفضیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی، انتشارات سیب سبز.
  7. ــــــــــ (1384 ب). مطالعات تلفیقی سند راهبرد نظام جامع تربیت‌بدنی و ورزش.
  8. ــــــــــ (1384 ج). مطالعات تفضیلی توسعه فرهنگ ورزش، انتشارات سیب سبز.
  9. شارع‌پور، محمود و غلامرضا خوش‌فر (1381). «رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان (مطالعه موردی: شهر تهران)، فصلنامه علوم اجتماعی، ش 20.
  10. شفیعی، محسن (1373). «بررسی وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی (ses) افراد شرکت‌کننده در ورزش‌های همگانی شهر تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
  11. صابریان، معصومه و همکاران (1382). «بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و نحوه گذران اوقات فراغت سالمندان ساکن در مناطق شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان»، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. جلد 4، ش 3 و 4.
  12. صدیق‌سروستانی، رحمت‌اله (1383). «فرهنگ و نابرابری رفتارهای ورزشی»، المپیک، سال دوازدهم، ش 1 (پیاپی 25).
  13. صفانیا، علی‌محمد (1380). «نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور با تأکید بر فعالیت‌های ورزشی»، حرکت، ش 9.
  14. عطارزاده‌حسینی، سید‌رضا و مهدی سهرابی (1386). «توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت‌های حرکتی و ورزشی»، المپیک، سال پانزدهم، ش 1 (پیاپی 37).
  15. غفوری، فرزاد (1382). «تعیین عوامل اصلی مؤثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی برای تعیین راهبرد‌های ورزش در جمهوری اسلامی ایران»، رساله دکتری، دانشگاه تربیت‌مدرس.
  16. غفوری، فرزاد و همکاران (1382). «مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت‌بدنی به نقش رسانه‌های جمعی (رادیو، تلویزیون و نشریات) در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی»، حرکت، ش 16.
  17. ــــــــــ (1383). «نقش و جایگاه تقاضای اجتماعی در جهت‌گیری راهبرد‌های ورزش»، حرکت، ش 25.
  18. فراهانی، ابوالفضل و کیوان شعبانی‌مقدم (1388). قواعد پژوهشگری در تربیت‌بدنی با تأکید بر نگارش پایان‌نامه و مقاله، تهران، اندیشه‌های حقوقی، چاپ اول.
  19. قرائتی، محسن (1390). راهکارهای تقویت انگیزه و نشاط، تهران، نشر مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، چاپ سوم.
  20. کاشف، میرمحمد (1379). «بررسی وضعیت ورزش همگانی در ایران و توصیه برای توسعه آن»، چکیده مقالات چهارمین همایش ملی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان.
  21. گوهر‌رستمی، حمید‌رضا و همکاران (1389). «بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت‌مندی شرکت‌کنندگان در ایستگاه‌های تندرستی پارک‌های شهر تهران». چکیده مقالات برگزیده دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی، تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
  22. مظاهر حاجی‌آقا، غلامرضا (1389). «بررسی انگیزه و رابطه آن با وضعیت اقتصادی و اجتماعی شرکت‌کنندگان در ورزش‌های صبحگاهی شهر تبریز»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور.
  23. مظفری، امیراحمد و محمدعلی قره (1384). «وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان»، نشریه علوم حرکتی و ورزش، ش 6.
  24. واعظ‌ موسوی، سیدمحمدکاظم و صادق نصری (1383). «بررسی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی و روان‌شناختی مربیان ورزش کشور»، تهران، پژوهشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
  25. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1381). «رفتارهای فرهنگی ایرانیان»، طرح ملی.
  26. یاوری، ناهید (1381). «بررسی وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی بانوان شرکت‌کننده در کلاس‌های آمادگی جسمانی شهر یزد»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
   1. Brodkin, P. and M. R.Weiss (1990). "Developmental differences in motivation for participating in competitive swimming", Journal of Sport and Exercise Psychology, 12.

  Sieracki, J. and H. S. C. Leone, S. A. Miller and J. S. Lyons )2008(. "Individual and provider effects on mental health outcomes in child welfare: A three level growth cure", Approach Children and Youth Services Review, 30.