واکاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان جنبش های مبارزه با جرایم تجاوز به اراضی ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانش آموخته حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد

2 گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران، استاد دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه حقوق، استادیار دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد

چکیده

 براساس طرز تلقی قانونگذار از مقوله عدالت و متأثر از نتایج مطالعات علمی یا تأملات نظری؛ جنبش‎های غالباً رسمی سیاست کیفری در برابر تجاوز به اراضی ملی شکل گرفته‌اند. بر همین مبنا رویکردهای ایدئولوژیک، سخت‎گیری کیفری، حداقلی حقوق جزا، مشارکتی و مدیریتی خطرمدار به منصه‎ ظهور رسیده و زمینه ایجاد سیاست کیفری خردگرا فراهم شده است. قانونگذاری کیفری در ایران، از یکسو به‌صورت متشتت، مملو از ایراد و سنتی باقی مانده و برای مدرنیزه کردن و رفع مشکلات آن اقدام نشده و ا‌‌زسوی دیگر بین شبکه‎های مختلف سیاست کیفری در نوسان و سرگردان است. این وضعیت باعث هجمه روز‌افزون و متنوع نسبت به اراضی ملی و همچنین اتخاذ تدابیر گاهًا متفاوت، به‌ویژه از‌سوی مراجع قضایی شده است. از‌این‌رو ضرورت ایجاد حقوق کیفری خاص و افتراقی‌سازی تکنیک‌های ماهوی و شکلی نظام کیفری برای مدیریت جرائم در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. اما در عمل نه تنها تحرک تقنینی در این زمینه انجام نشده، بلکه عکس آن اقدام و برای قضازدایی و تخلف‌انگاری جرائم تلاش شده است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی سعی شده است با آسیب‌شناسی علمی و نقد رویکردهای پنج‌گانه گفته شده، راه‎حلی با محتوای مختلط و جامع، به‌عنوان راهبردی قابل تحقق، مفید و خردگرایانه پیشنهاد شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Iranian's Legislative Penal Policy in the Discourse of the Movements for the Management of Crimes against to National Lands

نویسندگان [English]

  • Seyedreza Sojudi 1
  • ali hossein najafi 2
  • mohsen shekarchi zadeh 3
1 Judiciary - Deputy Chief of Justice and Deputy Chief Human Resources Officer of the General Court of Yazd
2 shahid beheshti university
3 azad university
چکیده [English]

Depending on the legislator style of justice and influenced by the results of scientific studies or theoretical reflections, it have been created often formal penal policy movements against illegal appropriation national lands. Based on this ideological approaches, criminal rigor, minimum criminal law, participatory and critical management have been appear and provision is made for rational penal policy. Criminal law in Iran in this regard, on the other hand it has been left garbled, full of bugs and traditionally and it has not been made to modernize and on the other hand, this situation has caused on ever-increasing invasion of national land and the adoption of different measures, especially by judicial authorities. Hence, the need to establish specific criminal law and to streamline the procedures and techniques of the criminal system for the management of crime in this area is felt more than ever. But in practice, not only legislative action has been taken in this area, even against it, and for the sake of the judiciary and violating this crimes have been attempted.
In this research a descriptive-analytical approach, with the scientific and cognitive aberration of the five point approaches, a sweeping and comprehensive solution can be proposed as a feasible and philanthropic strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penal Policy
  • Legislation
  • Fighting Movements
  • Crimes
  • Aggression to National Lands
1. قرآن کریم
2. احمدی، احمد (1396). «تصرف غیر‌قانونی در اراضی ملی و عمومی»، دانش‌نامه‌ علوم جنایی اقتصادی، چاپ اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
3. دلماس مارتی، می‌ری (1393). نظام‌های بزرگ سیاسی جنایی، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
4. رضوانی‌فر، محمد‌رضا‌ (1393). مقدمه‌ای بر سیاستگذاری زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران، چاپ اول، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد.
5. روش، کاترین (1391). بایسته‌های حقوق محیط زیست، ترجمه و تحقیق علی مشهدی، حسن خسروشاهی و زینب یوسفی، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.
6. رابرتز، جولیان وی، لورتا جی. استالاتز، دیوید ایندرمار و مایک هاف (1390). عوام‌گرایی کیفری و افکار عمومی، درس‌هایی از 5 کشور، ترجمه زینب باقری‎نژاد، سودابه رضوانی، مهدی کاظمی جویباری و هانیه هژبر‌الساداتی، چاپ اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
7. طاهری، سمانه (1392).  سیاست کیفری سخت‌گیرانه، چاپ اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
8. طباطبایی، سید‌محمد‌حسین (1304ه.ق). المیزان فی التفسیر القرآن، المجلد تاسع، الطبعه الخامسه، بیروت، مؤسسه العلمی للمطبوعات.
9. عبداللهی، محسن (1386). «حمایت کیفری از محیط زیست‌: تأملی بر بایسته‌های حقوقی کیفری زیست‌محیطی»، نشریه علوم محیطی، سال پنجم، ش‌ اول.
10. غلامی، حسین (1393). اصل حداقل بودن حقوق جزا، چاپ اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
11. فرح‌بخش، مجتبی‌ (1392). جرم‌انگاری فایده‌گرایانه (جستاری در فلسفه‌ حقوق کیفری)، چاپ اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
12. فهیمی، عزیزا... و علی مشهدی (1395). حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.
13. ... (1393). اندیشه‌های حقوق محیط زیست، چاپ اول، قم، انتشارات دانشگاه قم.
14. کلینی رازی، محمد‌بن‌یعقوب (1407 ه.ق). الکافی، ج 2، تهران، دار‌الکتب‌الاسلامیه.
1‌ه کونانی، سلمان، جمال انصاری و اسلام مندنی، (1394). سیاست جنایی (از گفتمان تا بر‌ساخت‌های ریزومیک شده و نارو) ، چاپ سوم، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
16. گارلند، دیوید (1391). «پاسخ‌های انطباقی مدرنیسم کیفری»، ترجمه‌: محمد فرجیها، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل استاد دکتر محمد آشوری)، چاپ پنجم، تهران، انتشارات سمت.
17. گرجی‌فرد، حمید‌رضا (1395). جرم‌شناسی سبز، چاپ اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
18. گسن، ریموند (1370). جرم‌شناسی کاربردی، ترجمه: مهدی کی‌نیا، چاپ اول، انتشارات علامه طباطبایی.
19. مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست ایران (1383). چاپ اول، تهران، انتشارات برگ زیتون.
20. منتظری، حسینعلی، (1367). مبانی فقهی حکومت اسلامی (حکومت و دولت)، ترجمه‌ و تقریر محمود صلواتی، ج اول، چاپ اول، تهران، انتشارات کیهان.
21. نجفی ابرند‌آبادی، علی‌حسین (1392 الف). «سیاست جنایی»، گزیده‌ مقالات آموزشی، قابل دسترسی در www.lawtest.ir.
22. ... (1392 ب). «درآمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری، فرصت‌ها و چالش‌ها»، بایسته‌های پژوهش در نظام عدالت کیفری، چاپ اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
23. ... (1392 ج). «کیفر‌شناسی نو - جرم‌شناسی نو (درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطر مدار)»، دایره‌المعارف علوم جنایی (مجموعه‌ مقاله‌های تازه‌های علوم جنایی)، کتاب اول، چاپ دوم، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
24. ... (1395). «جرم‌شناسی حقوقی (درآمدی بر جرم‌شناسی حقوق کیفری عمومی)»، دایره‌المعارف علوم جنایی (مجموعه‌ مقاله‌های تازه‌های علوم جنایی)، کتاب دوم، چاپ دوم، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
25. وبگاه خانه‌ ملت، www.icana.ir.
26. وبگاه کتابخانه پژوهشگاه قوه قضائیه، www.ijri.ir.
27.  Ackerman, Jerry and Kurt A. Frantzen (2001). »Reality – Based Management« in the Book: Risk – Based Analysis for Environmental Managers, Edit by: Frantzen, First Publish, London, Lewis Publishers.
28.  Bartlel, Royan and Samantha Bricknel (2016). »Researches and Practitioners: Building Collaboration for Evidence Based Policy Making«, in the Book, Environmental Crime and Collaborative State International, Edit by: Pink, Grant, White, Rob, Fiest Publish, U.K Palgrave Macmillan.
29.  Clifford, Mary and Terry D. Edwards (2012). Environmental Crime, Second Edition, U.S.A, Published by Jones and Bartlett Learning.
30.  Eman, Katja (2012). »Crime Against the Environment, Comparative Criminology and Criminal Justice Perspective«, First Publish, Univerza V Maribrou, Pakulteta Za Varnostne Vede , Doctoral  Dissetion, Dissertation Publishing.
31.  Frank, Davide John, Ann Hironaka and Even Schofer (2008). »The Nation State and Natural Environment over the Twentieth Century«, Published by: American Sociological Review, www.jstor.org.
32.  Lacy, Nicola, Davide Soskice and Davide Hope (2018). »Understanding the Determinates of Penal Policy: Crime, Culture and Comparative Political Economy«, Annual Review of Criminology, www.annualreviwes.org.
33.  Vercher Noguera, Antonio (2002). »Some Reflection on the Use of Criminal Law for The Protection of the Environment, Environmental Liability, Low Practice and Policy«, Low Text Publishing Limited, England, Vol. 10, Issue 3.
34.  White, Rob (2014). »Eco – Justice and  Problem – Solving Approaches Crime and Its Victims, Perspective Within Green Criminology«, Edited by: Rob White, Toine Spapens and Marieke Kluin, First Edition, England, Ashghte Publishing Company.
35.  White, Rob and Grand Pink (2016). »Collaboration in Combating Environmental Crime, Making in Matter«, in the Book: Environmental Crime and Collaborative State International, First Published, U.K. Palgrave Macmillan.
36.  White, Rob (2008). Crime against Nature Environmental Criminology and Ecological Justice, First Publish, England, Willan Publishing.
37.  Wyatt, Tonya (2015). »Mapping the Links Between Conflict and Illegal Logging«, in the Book: Environmental Crime and Social Conflict, Contemporary and Emerging Issues, Edited By: Avi Brisman, Nigel South and Rob White, U.S.A, Ashghate Publishing Company.