بررسی تطبیقی رابطه بین ارتقاء دموکراسی و درآمد سرانه در کشورهای صنعتی و نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که تحت چه شرایطی بهبود دموکراسی به افزایش درآمد سرانه منجر شده و تحت کدام شرایط تاثیر آن بر درآمد سرانه منفی می‌گردد. ابزار دستیابی به هدف مقاله از نوع تحلیلی و اقتصادسنجی مقطعی بوده و در قسمت اقتصادسنجی، تاثیر دموکراسی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی عضو گروه 20 با تاثیر دموکراسی بر درآمد سرانه کشورهای نفتی مقایسه می‌گردد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در کشورهایی که عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی آنها مطلوب و در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید است، بهبود دموکراسی سبب تقویت عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی شده و درآمد سرانه و رشد اقتصادی را ارتقا می‌دهد و در کشورهایی که عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی آنها نامطلوب و در جهت فعالیت‌های رانت‌جویانه و غیر تولیدی است، بهبود دموکراسی سبب تشدید عملکرد نامطلوب نهادهای سیاسی و اقتصادی شده و درآمد سرانه و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relation between Improving Democracy and Per Capita Income in Oil-Exporting and Industrial Countries

چکیده [English]

This paper investigates under what conditions improving democracy increases per capita income and under what conditions that decreases per capita income. Econometric analysis of cross section data is applied to answer the question of the paper. In econometric section of the paper, the effect of democracy on per capita income of G20 countries is compared with the effect of it on per capita income of oil-exporting countries. Our results show that in countries in which the good performance of economic and political institutions is visible, improving democracy will strengthen the good performance of institutions and increase per capita income, but in countries in which the performance of institutions is bad and in support of rent-seeking activities, improving democracy will exacerbate the bad performance of institutions and decrease per capita income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • per capita income
  • economic and political institutions