بررسی و ارایه الگوی اجرای خط‌مشی‌گذاری زیست محیطی با استفاده از نظریه داده مبنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، گرایش خط‌مش‌گذاری، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، گرایش خط‌مش‌گذاری، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران (مسئول مکاتبات)

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

4 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد رباط‌کریم، دانشگاه آزاد اسلامی، رباط‌کریم، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی و ارائه الگوی اجرای خط‌مشی‌گذاری زیست‌محیطی با استفاده از نظریه داده مبنا در ایران است که به روش کیفی و کمیّ (میکس‌متد) انجام شده است. در بخش کیفی به کمک روش داده‌ بنیاد نویسندگان مقاله مصاحبه‌هایی با 22 نفر از اساتید دانشگاهی، مدیران و کارشناسان زیست‌محیطی کشور انجام دادند. نتایج تحلیل داده‌ها بر‌اساس مراحل سه‌گانه کدگذاری، نشان داد از تعداد 135 مفاهیم متناظر، تعداد 27 خرده‌مقوله که ارتباط مفهومی با یکدیگر دارند استخراج شده است. در مرحله کدگذاری محوری از همه خرده‌مقولات؛ تعداد یازده مقوله محوری استخراج شد که با انتزاع بیشتر در مرحله کدگذاری گزینشی، یک مقوله هسته‌ای به‌شرح «یک اجرای موفق خط‌‌مشی‌ زیست‌محیطی مبتنی‌بر تدوینی فکورانه بر پایه هماهنگی و همسویی نهادی و ارزشی است که در آن توسعه دانش زیست‌محیطی با استراتژی مدیریت سبز و قوانین مؤثر موجب اعتلای فرهنگ زیست محیطی می‌شود» ظاهر شد که می‌تواند تمامی مقولات دیگر را تحت پوشش قرار دهد. در بخش کمّی که اعتباریابی مدل استخراجی انجام شده است، نتایج حاصل از مدل‌سازی معادله ساختاری نشان داده که همه مؤلفه‌های کیفی استخراج شده اثر مستقیم و معناداری بر اجرای موفق خط‌‌مشی‌ زیست‌محیطی کشور دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study and presenting the model of environmental policy implementation using baseline data theory

نویسندگان [English]

  • behruz mamivand 1
  • zainolabedin amini sabeq 2
  • ehsan sadeh 3
  • mohammadreza khalaj 4
1 Ph.D. Student, Department of Management, Policy orientation, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Policy orientation, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran (correspondent)
3 Assistant Professor of Industrial Management, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
4 Assistant Professor of Industrial Engineering, Faculty of Engineering and Engineering, RobatKarim Branch, Islamic Azad University, RobatKarim, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy
  • successful implementation of its policy
  • environmental policies
1. اصلی‌پور، حسین، شمس‌السادات زاهدی، فتاح شریف‌زاده و وجه‌الله قربانی‌زاده (1393). «تبیین الگوی بومی تدوین خط‌مشی‌های زیست‌محیطی کشور با استفاده از نظریه داده‌‌بنیاد»، اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 8، ش 1.
2. الوانی، سیدمهدی (1382). «خط‌مشی دانش‌آفرین، ضرورت بقا در سازمان‌های امروز»، فصلنامه مجلس و پژوهش، ش41.
3. الوانی، سیدمهدی و فتاح شریف‌زاده (1386) .فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
4. بن‌سن، جان (1382) .اخلاق زیست‌محیطی، ترجمه محمدمهدی رستمی شاهرودی، تهران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
5. ثقفی، فاطمه (1387). «طراحی چارچوب شناسایی و اولویت‌بندی ذی‌نفعان خط‌مشی»، مدیریت فردا، ش 29.
6. جعفری‌‌نیا، غلامرضا (1391). «عوامل مؤثر بر فرهنگ زیست‌محیطی»، پایان‌نامه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان.
7. جوادی آملی، عبدالله (1391). مفایح‌الحیات، چاپ166، قم، نشر اسرا.
8. دانشفرد، کرم‌الله (1393). «موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های غیردولتی (بخش خدمات پلیس+10 و دفاتر خدمات پیشخوان دولت)»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال دوم، ش 2.
9. رجب‌بیگی، مجتبی (1395). «موانع دستیابی به اجرای کامل خط‌مشی‌های عمومی»، فرایند مدیریت و توسعه، ش 45.
10. شبیری، سیدمحمد، آلاله قائمی و پونه قائمی (1392). «بررسی روند آموزش محیط زیست در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور ارائه راهکار مناسب برای اجرای آموزش محیط زیست»، فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، سال اول، ش 4.
11. کیویستو، پیتر (1386). اندیشه‌های بنیادی در جامعه ‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.
12. معطوفی، علیرضا و مرتضی دنکوب (1396). «اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تدوین خط‌مشی‌های زیست‌محیطی کشور با استفاده از روش ANP»، مجلس و راهبرد، دوره 24، ش 90.
13. مقدس‌پور، سعید، حسن دانایی‌فرد و اسدالله کردنائیج (1392). «واکاوی عوامل کلیدی در عدم موفقیت برخی خط‌مشی‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه خط‌مشی‌های مالیاتی کشور»، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 11، ش 1.
14. مک کیبن، بیل (1385). پایان طبیعت، ترجمه مهدی عباس‌زاده فتح‌آبادی، تهران، کتاب صبح. 
15. Abd-EI-Salam, M., EI-Naggar, H and Hussein, R. A. (2009). “Environmental Education and Its Effect on the Knowledge and Attitudes of Preparatory School Students”, Journal of Egypt Public Health Association, Vol.84, No. 3.
16. Agenda (1992). The United Nations Conference on Environment and development (UNCED), Chapter 28, Section 1-5.
17. Christopher, O; Shafritz, J; (2008), Introducing Public Policy; Longman, New York.
18. Denhardt, Robert B. (1990) “Public administration theory: the state of the discipline”, NJ: Chathman House Publishers.
19. Hill. M and P.L Hupe (2002). Lmplementing Public Policy; Gover Nance in Theory and in Practices (SAGe Politics Texts Series ), Publisher. Sage Publications L td.
20. Howlett, M. and M. Ramesh (2003). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems, Toronto, Oxford University Press.
21. Kenbeek, Seth D. Christopher Bone, Cassandra Moseley (2016). A Network Modeling Approach to Policy Implementation in Natural Resource Management Agencies, Computers, Environment and Urban Systems, Vol. 5.
22. Kostka, Genia. (2014). Barriers to the Implementation of Environmental Policies at the Local Level in China. Policy Research Working Paper, No. WPS 7016. Washington, DC: World Bank Group.
23. Mc Laughlin and G Krantzberg. (2011). "An Appraisal of Policy Implementation Deficits in the Great Lakes. Journal of Great Lakes Research", Vol 37, Issue2.
24. Ranerup, Agneta (2007). "Decision Support Systems for Public Policy Implementation; The Case of Pension Reform", Social Science Computer Review, Vol. 26.
25. Switzer, David (2017). Citizen Partisanship, Local Government, and Environmental Policy Implementation, Urban Affairs Review, First Published Date: August-01-2017; 10.1177/1078087417722863. 
26. Tummers, Lars (2011). "Explaining the Willingness of Public Professionals to Iimplement New Policies: a Policy Alienation Framework", International Review of Administrative Sciences, Vol. 77, 3.
27. Vesterager, J. P., Frederiksen, P., Kristensen, S.B.P., Vadineanu, A., Gaube, V., Geamana, N.A., Pavlis, V., Terkenli, T.S., Bucur, M.M., Sluis, T. Van Der, A.G Busck (2016). Dynamics in National Agri-environmental Policy Implementation Under Changing EU Policy Priorities: Does One Size Fit All? Land Use Policy, Vol.57.