دیپلماسی تقنینی کنگره آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران (بررسی موردی تحریم‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

2 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از پژوهش‌های راهبردی ـ کاربردی در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، شناسایی ماهیت و عناصر تأثیرگذار بر دیپلماسی خاورمیانه‌ای آمریکا در قبال ایران است. این مقاله به‌دنبال کنکاش نقش کنگره در سیاست خارجی آمریکا در هشت سال ریاست جمهوری باراک اوباماست. این دوره با پوست‌اندازی اندیشه سیاسی نومحافظه‌کاری در آمریکا و تلاش نئوکان‌ها برای تأثیرگذاری بر کنگره مصادف شده بود. به همین دلیل به‌تدریج از سال 2009، سیاست خارجی کنگره آمریکا در قبال ایران به سمت دیپلماسی تهاجمی و مداخله‌گرایانه گام برمی‌دارد، به‌طوری‌که از ابتدای شروع کنگره صدویازدهم (ژانویه 2009) تا پایان فعالیت کنگره صدوچهاردهم (ژانویه 2017) نزدیک به 100 لایحه تحریمی علیه ایران در کنگره مطرح می‌شود. به‌دلیل افزایش تأثیرپذیری رهبران و قانونگذاران شاخص کنگره از اندیشه سیاسی نومحافظه‌کاری، سیاست خارجی کنگره آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران در هشت سال ریاست جمهوری باراک اوباما به‌تدریج به سمت دیپلماسی پیشدستانه، تهاجمی و مداخله‌گرایانه متمایل می‌شود. این تحقیق به‌دنبال آن است که با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با کمک جمع‌آوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه‌ای، ضمن بررسی سازوکارهای دیپلماسی پارلمانی آمریکا، دلایل و تبعات تغییر رویکرد کنگره آمریکا به سمت دیپلماسی پیشدستانه را بررسی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The US Congress’s Legislative Diplomacy towards Islamic Republic of Iran (Case Study of Sanctions)

نویسندگان [English]

 • M D 1
 • Seyedjalal Dehghani Firoozabadi 2
1 S
چکیده [English]

The identification of the nature and effective elements on the United States’ Middle East diplomacy towards Iran is one of the strategic researches in the field of foreign policy of the Islamic Republic of Iran. The article investigates the role of Congress in US foreign policy during eight-year Barack Obama Administration.
       It was inspired by the neoconservative political thoughts in the United States as well as coincided with neo-cons efforts to influence the US’s Congress. Moreover, since 2009 the US Congress towards Iran gradually takes an aggressive and interventionist diplomacy. Meanwhile, the United States Congress introduced approximately 100 sanctions bills against Iran during the 111th-114th Congresses (from Jan. 2009-Jan. 2017).
       Due to the increasing influence of the Congress senior law-makers over neo-conservatism, the foreign policy of the US Congress towards Islamic Republic of Iran has been gradually moved to pre-emptive, aggressive and interventionist diplomacy during the 8-year Barack Obama's presidency .
       This research aims to examine mechanisms of the US parliamentary diplomacy as well as causes and consequences of changing the US Congress approach into the pre-emptive diplomacy by using an analytical-descriptive method for data collection based on library information and documentation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pre-emptive Parliamentary Diplomacy
 • Legislative Diplomacy
 • Neo-conservative Political thought
 • United States Congress
 • Sanction
 • JCPA
 1. 1. احمدی لفورکی، بهزاد (1387). لابی و لابی‌گر در آمریکا، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

  2. اسدی، ناصر (1388). «دیپلماسی اجبار: بررسی سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال عراق (2003ـ1990)»، فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، سال اول، ش 3.

  3. اسدی، ناصر (1390). دیپلماسی اجبار (بررسی مقایسه‌ای سیاست ایالات متحده در قبال عراق، لیبی و ایران)، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

  4. تائب، سعید (1384). «چالشگران و متحدان بالقوه و بالفعل در راهبرد امنیت ملی آمریکا در قرن بیست‌ویکم»، کتاب آمریکا (7)، تهران، انتشارات ابرار معاصر تهران.

  5. دلاورپور اقدم، مصطفی (1396 الف). چالش‌ها و فرصت‌های پسابرجام، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

  6. دلاورپور اقدم، مصطفی (1396 ب). «دیپلماسی نومحافظه‌کاران کنگره آمریکا در قبال ج. ا. ایران»، انجمن مطالعات جهان اسلام، سال هفتم، ش 1.

  7. دهشیار، حسین (1384). محافظه‌کاران و سیاست خارجی آمریکا، تهران، نشر سرایی.

  8. دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1377). «نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری‌های بین‌المللی»، تهران، مجله سیاست خارجی، سال دوازدهم، ش 3.

  9. دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1394). نظریه‌ها و فرانظریه‌ها در روابط بین‌الملل، تهران، انتشارات مخاطب.

  1.  دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال و مصطفی دلاورپوراقدم (1395). «کاستی‌ها و راهکارهای توانمندسازی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مجلس و راهبرد، تهران، سال بیست‌وسوم، ش 88.
  2. زارعی، محمدحسین (1384). مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  3. سجادپور، سیدمحمدکاظم (1381). سیاست خارجی ایران: چند گفتار در عرصه‌های نظری و عملی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه.
  4. صداقت، سروش (1384). آمریکا پس از یازده سپتامبر؛ مفهوم امنیتی حادثه یازده سپتامبر در حوزه خاورمیانه، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  5. علی‌پور، مهدی (1383). «نومحافظه‌کاران در سیاست مدرن»، کتاب آمریکا (4)، تهران، نشر مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصرتهران.
  6. مشیرزاده، حمیرا (1382). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران، انتشارات سمت.
  7. میر، مهدی (1385). نومحافظه‌کاران و دگرگونی در سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایالات
   متحده: بایسته‌های راهبردی ایران، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
   1. About the Leo Strauss Center, http://leostrausscenter.uchicago.edu/about-leo-strauss-center.
   2. Alexander, George L. (1993). "Forceful Persuation: Coercive Diplomacy as an Alternative to War", Endowment of the United States Institute of Peace, No. 6.
   3. Bernstein, Richard B. (1989)."The Congress", New York: Walker and Company.
   4. Brandon, Joshua M. (2015). "Iran’s Foothold in Latin America: Striking Back at the United States", Global Security Studies, Vol. 6, Issue 3.
   5. Conolly, Gerald (2015). "H. R. 3741 (114th): Commission to Verify Iranian Nuclear.
   6. Etcity, Lance (2015)."U.S. Congress Committees House and Senate Members", Amazon Digital Services LLC.
   7. George, Noulas (2011). "The Role of Parliamentary Diplomacy in Foreign Policy", Foreign Policy Journal, No. 6.
   8. George, Alexander L. (1992). Forceful Persuasion: Coercive Diplomacy as an Alternative to War, Endowment of the United States Institute of Peace.
   9. Gewen, Barry (2009). "Irving Kristol, Godfather of Modern Conservatism", New York Times.
   10. Glaser, Charles (1995). "Realistes As Optimists Cooperation As Self Help", International Security, Vol.119, No. 3.
   11. Hakimian, Hasan (2012). "How Sanctions Affect Iran’s Economy”, Council on Foreign Relations.
   12. Hamilton, John (2005). How a Bill Becomes a Law, Washington, ABDO Publishing.
   13. Hearings, https://www.gpo.gov/fdsys/browse/collection.action?collectionCode =CHRG.
   14. Hersh, Seymour M. (2013). "Selective Intelligence", New York, Security Journal, No. 6.
   15. http://jta.org/news
   16. http://lobbyingdisclosure.house.gov/register.html.
   17. http://projects.wsj.com/ campaign2012/candidates/view/brad-sherman--ca-h.
   18. http://weiner.house.gov
   19. http://www.aipac.org
   20. http://www.albawaba.com
   21. http://www.cctv.com
   22. http://www.ned.org
   23. https://www.congress.gov/114/bills/hr4258/BILLS-114hr4258ih.pdf
   24. https://www.c-span.org/video/?304772-1/senator-carl-levin-remarks-aipac-conference.
   25. https://www.govtrack.us/congress/ bills/111/hr4896/text
   26. Jentleson, Bruce W. (2006). "Coercive Diplomacy: Scope and Limits in the Contemporary World", The Stanley Foundation Policy Analysis Brief.
   27. Jentleson, Bruce W. and Christopher A. Whytock (2005). "Who Won Libia?", Duke University, Vol. 30, No. 3.
   28. Katzman, Kenneth (2016). "Iran Sanctions", Washington, Congressional Research Service.
   29. King, Peter T. (2012). "Iran, Hezbollah and the Thret to the Homeland", House Committee on Homeland Security.
   30. Lalwani, Nikita and Sam Winter Levy (2016). "People Think that Economic Sanctions Hurt Putin and Helped Undermine Apartheid in South Africa, They’re wrong", The Washington Post.
   31. Levey, Stuart (2010). "Damaging Effects of Iran Sanctions-For United States, Compaign Against Sanctions and Military Interaction in Iran", http://www.campaigniran.org.
   32. Levin, Carl (2012). "Naval Blockade of Iran Should be Considered", http://www.newsmax.com.
   33. Lewis, Bernard (1996)."The Middle East: A Brief History of the Last 2000 Years", The Middle East Quarterly.
   34. Lewis, Bernard (2004). "From Babel to Dragomans: Interpreting the Middle East", Weidenfeld and Nicolson.
   35. Lewis, Bernard (2011)."The End of Modern History in the Middle East", Hoover Instituation Press Publiacation.
   36. Lewis, Bernard (2012). "Irans Influence and Activity in Latin America", Subcommittee on Western Hemisphere, Senate Committee on Foreign Relation.
   37. Mearsheimer, John (2001). The Tragedy of Great Power Politics, New York, w.w.Norton.
   38. Mearsheimer, John J. and Stephen Walt (2006). "The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy", London Review of Books, Vol. 28, No. 6.
   39. Pass Tougher Iran Sanctions, http://www.aipac.org.
   40. PRESS RELEASE: U.S. Representative Massie Issues Statement on Iran Nuclear Deal, https://massie.house.gov/press-release/press-release-us-representative-massie- issues-statement-iran-nuclear-deal.
   41. Roberts J. Art and Patrick M. Cronin (2003). The United States and Coer-cive Diplomacy, Washington D.C: U.S. Institute of Peace Press.
   42. Sam Nun, http://www.nti.org/b_aboutnti/b1b.html.
   43. Shadia, Drury (1998). Leo Strauss and American Right (New York, St. Martin Press.
   44. Shulshy, Abram and Gary J. Schmitt (2002). Slient Warfare: Understanding the Word of Inrelligence, Washington D.C. Brasseyd Inc.
   45. Strauss, Leo (1963). History of Political Philisiphy, The University of Chicago Press.
   46. Thortton, Rod (2007). Asymmetric Warfare, Washington, Polity Press.
   47. Vira, Varen (2010). "Sanctions on Iran: Reactions and Impacts", Critical Threats Drg.

  Walts, Kenneth (1979). "Theory of International Politics", New York, Random House.