بررسی آثار رفاهی هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران (مطالعه موردی استان‌های تهران و اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این مطالعه بررسی آثار رفاهی هدفمندسازی یارانه طی دوره 1394-1378 است. این مهم با بهبود کیفیت زندگی ناشی از افزایش درآمد و مخارج مصرفی افراد میسر می‌شود. بدین‌منظور، در این مطالعه‌ با استفاده از نرم‌افزار استاتا و روش دیتون و پاکسون (1997) مدل ادوار زندگی خانوارهای استان‌های تهران و اصفهان را بررسی کرده است.نتایج حاصل از تفکیک مخارج مصرفی خانوارها به اثرات زمان نشان می‌دهد، روند مخارج مصرفی خانوارهای تهرانی قبل و بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها منظماست، ولی روند مخارج مصرفی خانوارهای اصفهانی قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها منظم بوده، اما بعد از آن نامنظم شده است. ضمناً، مخارج مصرفی خانوارهای اصفهانی قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها در برخی از سال‌ها (1383، 1386 و 1389)، بیشتر از خانوارهای تهرانی و در یک سال‌ (1382) کمتر بوده است. به‌علاوه، میزان متوسط مخارج مصرفی خانوارهای استان اصفهان در کل دوره و همچنین بعد از هدفمندی یارانه‌ها بالاتر از خانوارها در استان تهران بوده و متوسط مخارج مصرفی خانوارهای آنها درکل دوره رشد داشته است ولی در استان تهران چشمگیر نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Welfare Effects of Subsidies Targeting in Iran (Case study of Tehran and Isfahan provinces)

نویسندگان [English]

 • hasan frazmand 1
 • ebrahim anvari 2
 • B A 3
1 univercity shahid chamran
2 ahvaz
3 S
چکیده [English]

Economic welfare is one of fundamental issue in every countrys economy. In recent years implementation of targeted subsidies has various effects on the economy and household expenditure. In this paper is to examine the welfare effects of subsidies targeting on household expenditure. For this purpose, in this study, usingthe Stata software and Dayton & Paxon method (1997), the model of life cycle of households in the provinces of Tehran and Isfahan has been investigated. The results of household consumption expenditure separation in relation to the effects of time show that households consumption expendituretrend in Tehran is regular, However, consumption expenditures of households in Isfahan were regular before subsidies targeting, but after that they were irregular. Meanwhile, consumption expenditures of Isfahan households before targeting subsidies in some years (2004, 2007 and 2010) were lower than those in Tehran and in one year (2003).In addition, the average consumption expenditure of households in Isfahan province during the whole period, as well as after targeting the subsidies  washigher than the households in Tehran province, and the average consumption expenditures of their households during the whole period, but not significant in Tehran province.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Subsidy Targeting
 • Cohort Effects
 • Time Effects
 • Life Cycle Model
 1. 1. برانسون، ویلیام. اچ. (1383). تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، چاپ هفتم، تهران، نشرنی.

  2. خسروی‌نژاد، علی‌اکبر، فرهاد خداداد کاشی و زهرا صحبتی (1391). «ارزیابی افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایران»، فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال دوم، ش‌ 4.

  3. رضایی قهرودی، زهرا (1390). «الگوی مصرف در چرخه زندگی خانوارهای شهری»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، ش‌ 49.

  4. رضایی قهرودی، زهرا (1391). «بررسی الگوی سرمایه‌گذاری و عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خانوارها طی سال‌های 1390- 1378»، (بررسی‌های آمار رسمی ایران) ، فصلنامه علمی پژوهشکده آمار، سال بیست‌و‌سوم، ش 2.

  5. سمائی، کیان (1390). «بررسی بین‌نسلی پس‌انداز»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف.

  6. شاکری، عباس (1389). اقتصاد کلان، نظریه‌ها و سیاست‌ها، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات رافع.

  7. فطرس، محمدحسن و رضا معبودی (1388). «اثر نابرابری درآمدی بر نابرابری مخارج مصرفی در ایران»، اولین همایش ملی اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر.

  8. مرکز آمار ایران، اطلاعات مربوط به هزینه و درآمدهای خانوارهای شهری: (1390-1369). انتشارات مرکز آمار ایران،تهران.

  1. Attanasio, O., J. Banks, C. Meghir and G. Weber (1999). "Humps and Bumps in Lifetime Consumption", Journal of Business and Economic Statistics, 17(1).
  2. Blisard, N. (2001). Income and Food Expenditures Decomposed by Cohort, Age, and Time Effects, Electronic Report from the Economic Research Service.
  3. Deaton, A. (1985). "Panel Data from Time Series of Cross-sections", Journal of Econometrics, No. 30.
  4. Deaton, A. and C. Paxson (1997). "Intertemporal Choice and Inequality", Journal of Political Economy, Vol. 102 (3).
  5. Fernandez, V. J. and D. Krueger (2007). "Consumption Over the Life Cycle: Some Facts from Consumer Expenditure Survey Data", Review of Economics and Statistics, Vol. 89(3).
  6. Foner, A. M., W. Riley, M. Johnson and A. Foner (1972). "The Polityin a Sociology of Age Stratification Aging and Society", Vol. 3., New York, Russell Sage.
  7. Heckman, J. (1974). "Life Cycle Consumption and Labor Supply: An Explanation of the Relationship Between Income and Consumption Over the Life Cycle", American Economic Review, Vol.64(1).
  8. Modigliani, F. and R. Bourmberg (1954). Utility Analysis and the Consumption Function: an Interpretation of Cross-section data, In Kenneth K, Kurihara, ed., Post-Keynesian Economics, New Brunswick, NJ. Rutgers University Press.
  9. Riley, M. (1973). "Aging and Cohort Succession: Interpretations and Misinterpretation", Public Opinion Quarterly, No. 37.
  10. Ryder, N. (1965). "The Cohort as a Concept in the Study of Social Change", American Sociological Review, 30.
  11. Scobie, G., T. Le and J. Gibson (2007). Housing in the Household Portfolio and Implications for Retirement Saving: Some Initial Finding from SOFIE, New Zealand Treasury Working Paper (07/04), Wellington: New Zealand Treasury.
  12. Thurow, L. (1969). "The Optimum Lifetime Distribution of Consumption Expenditures", American Economic Review, No. 59(3).
  13. Yang, Yang (2011). Modeling the Evolution of Age and Cohort Effects in Social Research, Federal Reserve Bank of Minneapolis Research Department Staff Report 461.