پیوستگی انتقالات نوسانی میان بخش مسکن و بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بخش مسکن و بازار سرمایه از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در هر کشوری به‌شمار می‌آیند که پس از بحران مالی اخیر، کانون توجه نهادهای مقررات‌گذار و سیاستگذاران اقتصادی بوده‌اند. این مقاله به بررسی همبستگی شرطی و انتقالات نوسانی میان بازار مسکن و بازار سرمایه در فاصله زمانی سال 1384 الی 1395 با استفاده از چهار مدل گارچ چندمتغیره می‌پردازد. نتایج تحقیق مؤید وجود انتقالات نوسانی میان بخش مسکن و بازار سرمایه در سطوح مختلف است. نتایج نشان می‌دهد اگرچه در کوتاه‌مدت، شوک‌های بخش مسکن تأثیر منفی بر بازار سرمایه دارد، اما در بلندمدت، همبستگی مقطعی میان دو بازار، مثبت و همگراست. این امر می‌تواند در تبیین دقیق هم حرکتی میان دو بازار به‌منظور درک انتقالات سرمایه‌گذاری در جامعه ایران و توجه به ابعاد سیستمی نوسان در بخش مسکن مؤثر باشد. ایجاد هیئت ثبات مالی و توسعه محصولات شناخته شده مالی ـ رهنی جهت ایفای نقش ضد تشدید ادوار (رونق ـ رکود) بخش مسکن ازجمله توصیه‌های راهبردی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamic Correlation and Volatility between the Capital Market and Housing Sector

نویسندگان [English]

 • Hossein Mohseni 1
 • M B 2
1 assistant professor,Iran university of science and technology
2 U
چکیده [English]

The housing sector and capital market are known as the main investment options in each country that they have been recently taken into consideration as a focal point for legislative institutions and economic policy makers (particularly, since the start of financial crisis). This paper examines dynamic conditional correlation and volatility transmission between the housing sector and capital market from 2005 to 2016 through using four Multivariate GARCH Models.
            The survey revealed the volatility transmission between the housing sector and capital market on various levels. Also, results of the study imply a positive cross-sectional correlation between two markets in the long run in spite of negative impacts of housing sector shocks on the capital market in the short run. The issue can be played a major role in explaining the exact movement between two markets with a view to understanding investment flows in Iranian society as well as considering systemic dimensions of volatility in the housing sector. This article offers to establish a financial stability and development committee (on financial-mortgage products) to oversee a severe and escalating financial crisis as well as assist with de-escalating a situation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Housing Sector
 • Volatility Transmission
 • Economic Shocks
 1. 1. اندرس، والتر (1386). اقتصاد‌سنجی‌های سری زمانی با رویکرد کاربردی، ترجمه مهدی صادقی شاهدانی و سعید شوال‌پور، جلد دوم، چاپ اول، دانشگاه امام صادق (ع).

  2. خوش‌اخلاق، رحمان و رضا موسوی محسنی (1385). «شوک‌های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسبه تعادل عمومی»، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 77.

  3. خیابانی، ناصر (1382). «عوامل تعیین‌کننده قیمت مسکن در ایران»، ‌فصلنامه اقتصاد مسکن، ش 34.

  4. عباسی‌نژاد، حسین و حمید یاری (1388). «تأثیر شوک‌های نفتی بر قیمت مسکن در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال نهم، ش 1.

  5. نجفی، بنفشه (1383). «سنجش سهم عوامل مؤثر بر عرضه مسکن در نقاط شهری کشور (با تأکید بر قیمت زمین)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.

  1. Adrangi, B., A. Chatrah and K. Raffiee (2014). "Volatility Spillovers Across Major Equity Markets of America", International Journal of Business, 19(3), 255.
  2. Apergis, N. and S. M. Miller (2009). "Do Structural Oil-market Shocks Affect Stock Prices?", Energy Economics 31.
  3. Arago, V. and M. A. Fernandez (2007). "Influence of Structural Changes in Transmission of Information between Stock Markets: A European Empirical Study", Journal of Multinational Financial Management, 17(1).
  4. Begiazi, Kyriaki and Dimitrios Asteriou (2015). Asymmetries and Spillover Effects in the Greek Real Estate Equity Market, Hellenic Open University, Patras, 26222, Greece.
  5. Beirne, John and et al. (2008).Volatility Spillovers and Contagion from Mature to Emerging Stock Markets, International Monetary Fund (IMF), Working Paper, WP/08/286.
  6. Bernanke, S. B. (2006). The Economic Outlook, Remarks before the National Italian American Foundation, New York, November 28.
  7. Corden, M. W. (1984). "Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation", Oxford Economic Papers 36(3).
  8. Egert, Balazs and Carol S. Leonard (2008). "Dutch Disease Scare in Kazakhstan: Is it Real?", Open Economies Review, Vol. 19, Number 2/ April, 2008.
   1. Engle, R. (2002). "New Frontiers for Arch Models", Journal of Applied Econometrics, 17(5).
   2. Engle, R. and K. Kroner (1995). "Multivariate Simultaneous GARCH", Econometric Theory, 11.
  9. González-Rivera, G., T. H. Lee and S. Mishra (2004). "Forecasting Volatility: A Reality Check Based on Option Pricing, Utility Function, Value-at-risk and Predictive Likelihood", International Journal of Forecasting, 20(4).
  10. Hoesli, M. and K. Reka (2013). "Volatility Spillovers, Comovements and Contagion in Securitized Real Estate Markets", The Journal of Real Estate Finance and Economics, 47(1)1.
  11. Ivanova, A. and S. Weber (2011). "Do Fiscal Spillovers Matter? International Monetary Fund (IMF)", Working Paper.
  12. Khalifa, A. A., S. Hammoudeh and E. Otranto (2014). "Patterns of Volatility Transmissions within Regime Switching Across GCC and Global Markets", International Review of Economics and Finance, 29(3).
  13. Liow, Kim Hiang (2014). Return Co-movements and Volatility Spillovers in Greater China Public Real Estate Markets, IRES Working Paper Series.
  14. Liow, Kim Hiang and Felix Schindler (2011). "An Assessment of the Relationship between Public Real Estate Markets and Stock Markets at the Local, Regional and Global Levels", Center for European Economic Research, Discussion Paper No. 11-056.
  15. McAleer, Michael (2014). Automated Inference and Learning in Modeling Financial Volatility, University of Western Australia, School of Economics and Commerce.
  16. Padilla, Mercedes A. (2005). The Effect of Oil Prices and Other Economic Indicatorson Housing Prices in Calgary, Canada.
  17. Soriano, Pilar and, F. G. Climent (2006). "Region Versus Industry Effects: Volatility Transmission", Financial Analysts Journal, Vol. 62, N. 6.

  Tsay, R. S. (2002). Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons.