اثر گردشگری بر توزیع درآمد برای کشورهای دی‏ هشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

گردشگریبزرگ‌ترینصنعتخدماتیجهانازنظردرآمدزاییشناختهشدهاست،به‌طوری‌کهرشد آنتغییراتاجتماعیواقتصادیزیادیرادر پی دارد.توسعهصنعتگردشگریبرای کشورهای درحالتوسعهکهبامعضلاتیچون درآمد سرانه نسبتاً پایین، توزیع نامناسب درآمد،نرخفلاکت (مجموع نرخهای بیکاری و تورم) قابل توجه،محدودیتمنابعارزیواقتصادتک محصولیمواجهاند،ازاهمیتفراوانیبرخورداراست. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر گردشگری بر توزیع درآمد است. برای این منظور، از دادههای تابلویی مجموعه کشورهای گروه دیهشت (شامل ایران) طی دوره زمانی 2013-2000 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی دادههای تابلویی نشان میدهد، توسعه گردشگری و باز بودن تجارت اثر مثبت و معنادار بر توزیع درآمد دارند. در مقابل، براساس سایر نتایج مطالعه حاضر، شاخص فلاکت و بحران اقتصاد جهانی، نابرابری درآمدی را افزایش می‌دهند. در مجموع و براساس نتایج تحقیق حاضر، اگرچه توسعه گردشگری و باز بودن تجارت می‌تواند موجب بهبود توزیع درآمد شود، ولی افزایش مقاومت اقتصادی در برابر بحران‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Tourism on D-8 Countries’ Income Distribution

نویسندگان [English]

  • S R 1
  • S M 2
1 U
2 U
چکیده [English]

Tourism is seen as the biggest service sector in the world interm of income in such a way that its development has inspired significant social and economic changes. The development of the tourism industry is of great importance for developing countries that are faced with challenges such as low income per capita, inappropriate distribution of income, significant misery index (combination of unemployment and inflation indexes), limited currencies, and single-product economy.
            This paper aims to investigate the impacts of tourism on the distribution of income. For this purpose, the panel data for the set of countries called D-8 (including Iran) during 2000-2013 have been used. Findings of the study, based on an estimation of panel data model, indicate that tourism and trade openness have a positive impact on the distribution of income in D-8 countries. According to these findings, economy openness, particularly in tourism that has significant impacts on income within tourism destinations, and could help the improvement of income distribution in the countries. On the other hand, based on other findings in this study, the misery index and global economic crisis increase income inequalities. Overall, although development of tourism and trade openness could improve the distribution of income, enhancing the economic resistance against domestic and international economic crises is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Income Distribution
  • Panel Data
  • D-8 Countries
  • Iran
1. آذربایجانی، کریم، حسن ملااسمعیلی‎دهشیری و سعید دائی‎کریم‎زاده (1392).«بررسی تأثیر تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در ایران با رویکرد الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL)»، بررسی‎های بازرگانی، ش 61.
2. ابونوری، اسماعیل (1376). «اثر شاخص‎های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد»، مجله‎ تحقیقات اقتصادی، ش 51.
3. ابونوری، عباسعلی، سمیه مفتح و هادی پرهیزی‎گشتی (1389). «تجزیه و تحلیل اثر تورم بر توزیع درآمد در ایران (تحلیل مقایسه‎ای مناطق شهری و روستایی ایران)»، فصلنامه علوم اقتصادی، دوره 5، ش 13.
4. احمدی، علی‎محمد و نادر مهرگان (1384). «تأثیر سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران»، مجله‎ تحقیقات اقتصادی، ش 70.
5. اصغرپور، حسین، بهزاد سلمانی و صمد حکمتی‎فرید (1393). «تأثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، ج 2، ش 6.
6. اکبریان، رضا و نغمه زارع‏حقیقی (1390). «بررسی تأثیر باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادی بر فقر: مورد ایران»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‎های اقتصادی سابق)، دوره 8، ش 2.
7. بابازاده، محمد، صالح قویدل و حسن عموزادخلیلی (1389). «بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد با تأکید بر نقش تجارت خارجی مطالعه موردی ایران بین سال‌های 1386-1356»، فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره 1، ش 2.
8. تودارو، مایکل (1368). توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، جلد اول، سازمان برنامه و بودجه.
9. حسن‎زاده، علی و مهران کیانوند (1388). «بحران مالی جهانی، بازار جهانی نفت و استراتژی اوپک»، تازه‎های اقتصاد، دوره 7، ش 126.
10. خاکسارآستانه، حمیده و علی رهنما (1394). «بررسی رابطه بین گردشگری و توزیع عادلانه درآمدها در اقتصاد ایران»، کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری، اردبیل، مؤسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی،http://www.civilica.com.
11. دیزجی، منیره و محدثه آهنگری‎گرگری (1394). «تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای توسعه‎یافته و در حال توسعه»، فصلنامه اقتصاد مالی و توسعه، دوره 9، ش 33.
12. رضایی، اسعداله، جواد حسین‎زاده، ایوب فرامرزی و منصوره یزدان‎خواه (1392). «تأثیر اندازه‎ دولت بر توزیع درآمد در ایران»، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 1، ش 4.
13. سالواتوره، دومینیک (1391). نظریه‌ها و سیاستهای اقتصاد بین‌الملل، ترجمه حمید ابریشمی، تهران، انتشارات نشر نی.
14. سپهردوست، حمید و صابر زمانی‎شبخانه (1394). «بهبود پارتویی توزیع درآمد و سیاستگذاری مالیاتی»، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 3، ش 10.
15. سروری، علی‎اکبر، علی‎رضا کرباسی، محمود دانشورکاخکی و حکیمه ‌هاتف (1392). «اثر نرخ رشد بخش‌‌های اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر در ایران»، اقتصاد کشاورزی و توسعه، ج 21، ش83.
16. شریفی‎رنانی، حسین، مریم صفائی‎شکیب و مصطفی عمادزاده (1389). «بررسی اثر گردشگری بر رشد اقتصادی ایران (در سال‌های 1387-1368) »، فصلنامه علوم اقتصادی، دوره 2، ش 6.
17. صدری، مسعود، عبدالقاسم غوابش و منی آبسته (1386). «بررسی توسعه‎ صنعت گردشگری؛ آثار و نتایج آن»، اقتصاد و توسعه، ش 25 و 26.
18. طیبی، کمیل و بهاره ملکی (1390). «آثار باز بودن تجارت بر نابرابری درآمدی: مورد ایران و شرکای تجاری»، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 1، ش 4.
19. کمیجانی، اکبر و فریدون محمدزاده (1393). «تأثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 22، ش 69.
20. گرجی، ابراهیم و محمد برهانی‎پور (1387). «اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 10، ش 34.
21. موسوی، نعمت‎اله؛ مهریار صدرالاشرافی و فرزانه طاهری (1388). «آثار جهانی شدن بر نابرابری درآمد در ایران»، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، دوره 3، ش 2.
22. میرزائی، حسین، منیره دیزجی و فاطمه آقاپوراقدم‏میانجی (1393). «بررسی تأثیر جذب گردشگران خارجی بر توزیع درآمد در ایران»، اولین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، http://www.civilica.com.
23. نظری، روح‎اله و لیلا مظاهری (1390). «ارتباط تورم و توزیع درآمد در ایران»، فصلنامه سیاسی ـ اقتصادی، سال بیست و پنجم، ش 284.
24. نظری، محسن و زهرا فتوره‎چی (1388). «رابطه جهانی شدن با توزیع درآمد در ایران: آزمون فرضیه کوزنتس، استالپر ـ ساموئلسون و ماندل در ایران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره 10، ش 36.
25. نیلی، مسعود و علی فرح‎بخش (1377). «ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد»، فصلنامه برنامه‏ریزی و بودجه، دوره3، ش 10و 11.
26. Adiyia, B., D. Vanneste, A. Van Rompaey and W. M. Ahebwa (2014). "Spatial Analysis of Tourism Income Distribution in the Accommodation Sector in Western Uganda", Tourism and Hospitality Research, No. 14(1-2).
27. Agénor, P. R. (2002). "Does Globalization Hurt the Poor?", World Bank Policy Research Working Paper, (2922).
28. Anderson, E. (2005). Openness and Inequality in Developing Countries: A Review of Theory and Recent Evidence, World Development, No. 33(7).
29. Archer, B. and J. Fletcher (1996). "The Economic Impact of Tourism in the Seychelles", Annals of Tourism Research, No. 23(1).
30. Archer, B. H. (1982). "The Value of Multipliers and their Policy Implications", Tourism Management, No. 3(4).
31. Asteriou, D. and S. Price (2005). "Uncertainty, Investment and Economic Growth: Evidence from a Dynamic Panel", Review of Development Economics, No. 9(2).
32. Baldacci, E., L. De Mello and G. Inchauste (2002). Financial Crises, Poverty and Income Distribution, No. 2002-2004, International Monetary Fund.
33. Baltagi, Badi H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, England, John Wiley & Sons Ltd, Third Edition.
34. Bigsten, A. and J. Levin (2000). "Growth, Income Distribution and Poverty: a Review, Rapport nr", Working Papers in Economics, No. 32.
35. Blake, A., J. S. Arbache, M. T. Sinclair and V. Teles (2008). "Tourism and Poverty Relief", Annals of Tourism Research, No. 35(1).
36. Blinder, A. S. and H. Y. Esaki (1978). "Macroeconomic Activity and Income Distribution in the Postwar United States", The Review of Economics and Statistics, No. 60(4).
37. Bruno, M., M. Ravallion and L. Squire (1996). Equity and Growth in Developing Countries: Old and New Perspectives on the Policy Issues, Vol. 1563, World Bank Publications.
38. Clements, B. J. and K. S. Kim (1988). Foreign Trade and Income Distribution: the Case of Brazil, Vol. 108, Helen Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame.
39. Copeland, B. R. (1991). "Tourism, Welfare and De-industrialization in a Small Open Economy", Economica, No. 58 (232)
40. Corden, W. M. and J. P. Neary (1982). "Booming Sector and de-Industrialisation in a Small Open Economy", The Economic Journal, No. 92(368).
41. Dadkhah, K. M. (2006). "Income Distribution and Economic Growth in the United States: 1947-2001", Department of Economics Northeastern University Boston, MA 02115, USA.
42. David,  M. (2011). "Globalization and Income Inequality in Brazil", Master of Science in International Business (Dissertation), Aarhus School of Business, Aarhus University, Master of Science in International Business.
43. Dollar, D. and A. Kraay (2004). "Trade, Growth and Poverty", The Economic Journal, No.114(493).
44. Frechtling, D. C. and E. Horvath (1999). "Estimating the Multiplier Effects of Tourism Expenditures on a Local Economy Through a Regional Input-output Model", Journal of Travel Research, No. 37(4).
45. Friedman, J. and J. Levinsohn (2002). "The Distributional Impacts of Indonesia's Financial Crisis on Household Welfare: A “Rapid Response” Methodology", The World Bank Economic Review, No. 16(3).
46. Garcia, F. and A. C. Banderia (2004). "Economic Reforms, Inequality and Growth in Latin America and Caribbean", Cepal Review, No. 77.
47. Gatti, P. (2013). "Tourism, Welfare and Income Distribution: The Case of Croatia", Original Scientific paper, No. 61(1).
48. Georgiou, M. N. (2015). "Income Distribution, Tourism, Crisis and Southern European Countries", Tourism, Crisis and Southern European Countries (April 19, 2015).
49. Gerschenkron, A. (1962). Economic Backwardness in Historical Perspective: a Book of Essays ,No. HC335 G386, Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
50. Hanna, J., L. Lévi and S. Petit (2015). "Intra-tourism Trade, Income Distribution and Tourism Endowment: an Econometric Investigation", Applied Economics, No. 47(21).
51. Incera, A. C. and M. F. Fernández (2015). "Tourism and Income Distribution: Evidence from a Developed Regional Economy", Tourism Management, No. 48.
52. Kakwani Nanak, C. (1980). Income Inequality and Poverty: Methods of Estimation and Policy Applications, World Bank Research Publication, Oxford University Press, English.
53. Khan, R. E. A. and N. Bashir (2011). "Trade Liberalization, Poverty and Inequality Nexus: A Case Study of India", Asian Economic and Financial Review, No. 1(3).
54. Lacher, R. G. and C. O. Oh (2012). "Is Tourism a Low-income Industry? Evidence from Three Coastal Regions", Journal of Travel Research, No. 51(4).
55. Lee, C. K. (1996). "Input‐output Analysis and Income Distribution Patterns of the Tourism Industry in South Korea", Asia Pacific Journal of Tourism Research, No.1(1).
56. Lee, J. E. (2006). "Inequality and Globalization in Europe", Journal of Policy Modeling, No. 28(7).
57. Lewis, W. (1954)."Economic Development with Unlimited Supplies of Labor", Manchester School of Economic and Social Studies, Vol. 22.
58. Li, H., and H. F. Zou (2002). "Inflation, Growth, and Income Distribution: A Cross-country Study", Annals of Economics and Finance, No. 3(1).
59. Lim, G. C., and P. D. McNelis (2014). "Income Inequality, Trade and Financial Openness", Melbourne Institute Working Paper, No. 7(14).
60. Malerba, G., and M. Spreafico (2014). "Structural Determinants of Income Inequality In the European Union: Evidence From a Panel Analysis", Rivista Internazionale di Scienze Sociali, No. 124(1).
61. Marcouiller, D. W. and X. Xia (2008). "Distribution of Income from Tourism-Sensitive Employment", Tourism Economics, No. 14(3).
62. Marcouiller, D. W., K. K. Kim and S. C. Deller (2004). "Natural Amenities, Tourism and Income Distribution", Annals of Tourism Research, No.31(4).
63. Masse, P. (2001). "Trade, Employment and Wages: A Review of the Literature", Human Resources Development Canada.
64. Mathieson, A. and G. Wall (1982). Tourism, Economic, Physical and Social Impacts, Longman, London, New York, No. 22(151).
65. McCulloch, N., L. A. Winters and X. Cirera (2001). Trade Liberalization and Poverty: A Handbook, London: Centre for Economic Policy Research.
66. Meschi, E. and M. Vivarelli (2007). "Trade Openness and Income Inequality in Developing Countries", Working Papers (University of Warwick), No. 232.
67. Milanovic, B. (2005). "Can we Discern the EFfect of Globalization on Income Distribution? Evidence from Household Surveys", The World Bank Economic Review, No. 19(1).
68. Munir, S., A. Kausar Kiani, A. Khan and A. Jamal (2013). "The Relationship between Trade Openness and Income Inequalities: Empirical Evidences from Pakistan'', In 3rd International Conference on Business Management.
69. Nolan, B. (1988). "Macroeconomic Conditions and the Size Distribution of Income: Evidence from the United Kingdom", Journal of Post Keynesian Economics, No. 11(2).
70. Nowak, J. J., S. Petit and M. Sahli (2012). "Intra-tourism Trade in Europe", Tourism Economics, No.18(6).
71. Nurkse, R. (1953). Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, Oxford University Press, New York.
72. Obiols-Homs, F. (2005). "Trade Effects on the Personal Distribution of Wealth", Unpublished Manuscript, Universitat Autònoma de Barcelona.
73. Oniki, H. and H. Uzawa (1965). "Patterns of Trade and Investment in a Dynamic Model of International Trade", Review of Economic Studies, No. 32.
74. Örnek, İ. and A. Y. Elveren (2010). "Trade Liberalization and Income Inequality in Turkey: An Empirical Analysis", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No. 19(2).
75. Pant, Suraj and Jeffrey Parker (2011). "The Impact of Tourism on Income Inequality", The UCLA Undergranduate Journal of Economic, No. 39(4).
76. Pesaran, M. H. (1974). "Income Distribution Trends in Rural and Urban Iran", Bank Markazi Iran (March 1974), Mimeo.
77. Ravallion, M. (2010). "The Developing World’s Bulging (But Vulnerable) Middle class", World Development, No. 38(4).
78. Rojek, C. and J. Urry (1997). Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory, Psychology Press.
79. Rostow, W. W. (1990). The Stages of Economic Growth: A Non-communist Manifesto, Cambridge University Press, New York, No. 131(3408).
80. Schnitzer, M. (1974). "Income Distribution: A Comparative Study of the United States, Sweden, West Germany, East Germany, the United Kingdom, and Japan", Praeger Publishers.
81. Trkić-Izmirlija, N. and A. Efendić (2013). "Effects of the Global Economic Crisis and Public Spending on Income Distribution in Bosnia and Herzegovina", In International Conference on Economic and Social Studies, 10-11 May, 2013, Sarajevo, International Burch University, No. 1(1).
82. Tsai, P. L. and C. H. Huang (2007). "Openness, Growth and Poverty: The Case of Taiwan", World Development, No.35(11).
83. Ul Haq, M. (1976). The Poverty Curtain: Choices for the Third World, Columbia University Press. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944), No. 53(4).
84. Untong, A., S. Phuangsaichai, N. Taweelertkunthon and J. Tejawaree (2006). "Income Distribution and Community-based Tourism: Three Case Studies in Thailand", Journal of GMS Development Studies, Vol. 3.
85. UNWTO (2015). United Nations World Tourism Organization, UNWTO Tourism Highlights Edition.
86. Wattanakuljarus, A. and I. Coxhead (2008). "Is Tourism-based Development Good for the Poor?: A general Equilibrium Analysis for Thailand", Journal of Policy Modeling, No. 30(6).
87. Weil, G. (1984). "Cyclical and Secular Influences on the Size Distribution of Personal Income in the UK: Some Econometric Tests", Applied Economics, No.16 (5).
88. Weriemmi, M. E. and C. Ehrhart (2004). "Inequality and Growth in a Context of Commercial Openness, Theoretical Analysis and Empirical Study: The Case of the Countries Around the Mediterranean Basin", University of Nice-Sophia Antipolice.
89. Winters, L. A. (2002). "Trade Liberalisation and Poverty: What are the Links?", The World Economy, No. 25(9).
90. World Bank (2016). "World Development Indicators", Accessed at:http://www.worldbank.org/ data/onlinedatabases/onlinedatabases.html.
91. WTO (2015). "Yearbook of Tourism Statistics", Madrid: World Tourism Organization.
92. Yoshino, O. (1993). "Size Distribution of Workers' Houseiiold Income and Macroeconomic Activities in Japan: 1963–1988", Review of Income and Wealth, No. 39(4).
93. Zhang, X., P. Ding and J. Bao (2008). "Income Distribution, Tourist Commercialisation and Hukou Status: a Socioeconomic Analysis of Tourism in Xidi, China", Current Issues in Tourism, No. 11(6).