بررسی تطبیقی مقررات ماهوی کنترل ادغام ازمنظر حقوق رقابت در نظام‌های حقوقی اتحادیه اروپا و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ـ ایران

2 عضو هیئت علمی مدعو، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ـ ایران

چکیده

مقررات کنترل ادغام در نظام‌های حقوقی اتحادیه اروپا و ایران، از یک منظر به دو دسته‌ مقررات ناظر بر ضابطه ماهوی کنترل ادغام‌ها و مقررات شکلی، قابل تقسیم هستند. بررسی مقررات ماهوی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که این نظام، درخصوص کنترل همه نوع ادغام‌ها، اعم از واقعی و عملی، ضابطه‌ای واحد و البته متفاوت با سایر رویه‌های ضدرقابتی شناسایی کرده که عبارت است از ضابطه ماهوی «ایجاد مانع عمده در رقابت مؤثر» و ممکن است به موجب عوامل مختلف، از جمله «ایجاد یا تقویت وضعیت مسلط» و ...محقق شود؛ اما نظام حقوقی ایران درخصوص ادغام‌های واقعی و عملی دو ضابطه متفاوت را شناسایی کرده است به‌نحوی‌که درخصوص ادغام‌های واقعی، ضابطه ماهوی «ایجاد تمرکز شدید»، و درخصوص ادغام‌های عملی، ضابطه ماهوی «اخلال در رقابت» را مقرر کرده است.
         علاوه‌بر این، قانونگذار ایران، رعایت الزامات و مقررات عام درباره رویه‌های ضدرقابتی را درخصوص «ادغام‌های واقعی» نیز ضروری دانسته است حال آنکه در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، مقررات خاص و ویژه‌ای برای کنترل ادغام‌ها ازمنظر حقوق رقابت وضع شده و به‌وضوح، عدم شمول مقررات عام راجع به فعالیت‌های ضدرقابتی بر کنترل ادغام‌ها مورد تصریح قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Substantial Provisions Regarding Merger Control in Light of Competition Law in EU and Iranian Legal Systems

نویسندگان [English]

  • ahmad hakimjavadi 1
  • Mohammad Reza Pasban 2
1 Ph.D. candidate of Private Law, Department of Private Law, College of Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 U
چکیده [English]

From one perspective, provisions regarding the merger control in Iran and EU legal systems can be divided into two categories: "substantial provisions" and "procedural provisions".In order to control all types of concentrations including merger and takeover, EU has recognized a same test albeit different from other anti-competitive practices named as "Significantly Impede Effective Competition (SIEC)", which may be materialized as a result of various practices such as "creation or strengthening of a dominant position". On the other hand, Iranian legal system has recognized two different test on merger and takeover: "creation of Intense concentration" on merger and "distortion of competition" on takeover.
       Moreover Iranian legal system has provided the public provisions on anti-competitive practices as well as on mergers, while EU legal system has provided special and different provisions for merger control from competition law point of view rather than other anti-competitive practices. This article seeks to compare provisions of mentioned legal systems and to describe defects of provisions of Iranian legal system and make recommendation about it In this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Merger
  • Takeover
  • Merger Control
  • Substantial Test
  • Competition Law
1. دفتر مطالعات اقتصادی؛ معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی (1384). لایحه قانون رقابت؛ مبانی نظری و تجربه کشورها، چاپ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
2. رجالی، محسن (1391). «تأثیر حقوق رقابت بر ادغام شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و آمریکا»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
3. رشوند بوکانی، مهدی (1390). حقوق رقابت در فقه امامیه، حقوق ایران و اتحادیه اروپا، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
4. سماواتی، حشمت‌الله (1374). مقدمه‌ای بر حقوق رقابت تجارتی و نقش آن در سیاستگذاری تنظیم بازار، تهران، انتشارات فردوسی.
5. شکوهی، مجید (1381). حقوق رقابت بازرگانی در اتحادیه اروپا، چ اول، تهران، نشر میزان.
6. صادقی‌مقدم، محمدحسن و بهنام غفاری فارسانی (1390). «روح حقوق رقابت»، مجله حقوقی دادگستری، ش 73.
7. عطائی، امید (1389). «مروری بر روند تهیه و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»، چاپ اول، تهران، نشر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
8. غفاری فارسانی، بهنام (1391). حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن، چ اول، تهران، نشر میزان.
9. وکیلی‌مقدم، محمدحسین (1389). توافقات ضدرقابت تجاری، چاپ اول، تهران، انتشارات کتاب همگان.
10. Baches Opi, Sergio (2010). Merger Control in the United States and European Union: How Should the United States’ Experience Influence the Enforcement of the Council Merger Regulation, Availeable at: Https://www.copyright.com.
11. Bellis, Jean-François, Porter Elliott and Johan Van Acker (2012). The Current State of the EU Merger Control System: Ten Areas Where Improvements Could be Made, Availeable at https://www.vanbaelbellis.com/en/fiches/ publications.
12. Bergman, Mats A., B. Coate Malcolm, Maria Jakobsson and Shawn W. Ulrick (2011). "Merger Control in the European Union and the United States: Just the Facts", European Competition Journal ECJ, Vol. 7, No. 1.
13. Bourne, Nicholas (2013). Bourne on Company Law, London, Routledge, 6th Ed.
14. Carstensen, Peter C. and Susan Beth Farmer (2008). Competition Policy and Merger Analysis in Deregulated and Newly Competitive Industries, Cheltenham, Edward Elgar, 1th Ed.
15. Cassis, Youssef, Francios Crouzet and Terry Gourvish (1995). Management and Business in Britain and France, New York, Oxford University Press, 1th Ed.
16. Chalmers, Damian, Gareth Davies and Giorgio Monti (2010). European Union Law, Cases and Materials, London, Cambridge University Press, 2th ed.
17. Dabbah, Maher M. (2004). EC and UK Competition Law, Commentary, Cases and Matrials, Cambridge, Cambridge University Press, 1th Ed.
18. DePamphilis, Donald M. (2012). Mergers and Acquisitions and Other Restructuring Activities, Los Angeles, Elsevier Inc., 6th Ed.
19. Duso, Tomaso, Klaus Gugler and Burcin B. Yurtoglu (2011). "How Effective is European Merger Control", European Economic Review.
20. Ezrachi, Ariel and Maria Ioannidou (2014). "Buyer Power in European Union Merger Control", European Competition Journal, Doi:10.5235/17441056.10.1.69.
21. Fugina, Kathryn (2006). Merger Control Review in the United States and the European Union: Working Towards Conflict Resolution, Northwestern Journal of International Law & Business, No.26; Availeable at: https://www.copyright.com.
22. Gaughan, Patrick A. (2010). Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings, New Jersey, JohnWiley & Sons, Inc., 5th Ed.
23. Gregoriou, Greg N. and Karyn L. Neuhauser (2007). Mergers andAcquisitions; Current Issues, New York, Palgrave Macmillan, 1th Ed.
24. Kokkoris, Ioannis (2011). Merger Control in Europe; The Gap in the ECMR and National Merger Legislations, London, Routledge, 1th Ed.
25. Kon, Stephen and Amanda Butler (2012). "UK: How to Escape Phase II Investigations in the Context of Mergers", Journal of European Competition Law & Practice, Vol. 3, No. 1.
26. Lecchi, Emanuela and Jason Logendra (2013). Competition Law and Policy in the UK (2.1), London, Watson, Farley & Williams LLP; Availeable at: Http://www. connection.ebscohost.com.
27. Levy, Nicholas (2013). "EU Merger Control and Non-Controlling Minority Shareholdings: The Case Against Change", European Competition Journal, Doi:10.5235/17441056.9.3. 721.
28. Lindsay, Alistair (2010). European Competition Law Review; UK Merger Control: Recent Developments,  Sweet & Maxwell and its Contributors, E.C.L.R. 31(3).
29. Malinauskaite, Jurgita (2011). Merger Control in Post-Communist Countries; EC Merger Regulation in Small Market Economies, London, Routledge, 1th Ed.
30. Maydell, Patrick (2012). "European Union Law" Working Papers, No.3, Non-Horizontal Mergers under the EC Merger Regulation, Stanford–Vienna, Transatlantic Technology Law Forum.
31. McLaughlin, Susan (2013). Unlocking Company Law, London, Routledge, 2th Ed.
32. Mosso, Carles Esteva (2007). "Non-Horizontal Mergers: A European", Fordham International Law Journal, Volume 31, Issue 5, Article 12.
33. Parisi, John J. (2010). "A Simple Guide to the EC Merger Regulation", Availeable at: Http://www.antitrustsource.com.
34. Petrasincu, Alex (2011). "The Treatment of Vertical and Conglomerate Mergers in the European Union; The European Commission’s new Guidelines on The Assesment of Non-Horizontal Mergers", Availeable at: Https://www.law.george town.edu/academics/ law-journals/gjil/upload/7-PetrasincuFixed.pdf.
35. Pettet, Ben (2005). Company Law, London, Edinburgh Gate, 2th Ed.
36. Ridely, Ann (2011). Key Facts Company Law, London, Hodder Education, 4th Ed.
37. Ramos, Álvaro, Tricia Mohan and Francesco Carloni (2011). Evaluating Vertical Mergers Post Non-Horizontal Guidelines: An Economics-Based Approach?, Bruges, The Global Competition Law Centre Working Papers Series: GCLC Working Paper 03/09, 1-Ed.
38. Rodger, Barry J. and Angus MacCulloch (2009). Competition Law and Policy in the EC and UK, London, Routledge Cavendish, 4th Ed.
39. Slaughter and May (2012). "The EC Merger Regulation; An Overview of the European Merger Control Rules", Availeable at: http://www.slaughterandmay com.
40. _____ (2009). UK Merger Control Under the Enterprise Act 2002, Availeable at: http://www.Slaughterandmay.com/.
41. Stemshaug, Helge (2012). EU Merger Control, University of Oslo; Availeable at: http:// www.bahr.no.
42. Tiwari, Neeraj (2011). "Merger Under The Regime of Competition Law: A Comparative Study of Indian Legal Framework With EC and UK", Bond Law Review, Vol. 23: Iss. 1, Article 7.
43. Wang, Wei and Matti Rudanko (2012). "EU Merger Remedies and Competition Concerns: An Empirical Assessment", European Law Journal, Vol. 18, No. 4.
44. _______ (2010a). European Commission, EU Competition Law: Rules Applicable to Merger Control, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Union, 1th Ed.
45. _______ (2010b). Merger Assessment Guidelines; A Joint Publication of the Competition Commission and the Office of Fair Trading, 1th Ed.
46. www.nicc.gov.ir