مقایسه و اولویت‌بندی ابزارهای تضمین سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های مالی در صنعت بیمه و بانکداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

صاحبان کسب‌و‌کار، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در فعالیت‌های خود با مخاطراتی روبه‌رو می‌باشند که مستلزم مدیریت صحیح ریسک‌های مرتبط با فعالیت مالی آنهاست. این افراد برای تضمین فعالیت‌های مالی خود می‌توانند به سه نهاد بانک، شرکت بیمه و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری مراجعه و از ابزارها و محصولات آنها گزینه‌ای انتخاب کنند. هدف مقاله ‌این است که از دیدگاه فعالان اقتصادی و خود این نهادها، ابزارهای سه‌گانه‌: 1. بانک (ضمانت‌نامه‌های مرتبط)، 2. شرکت بیمه (بیمه‌نامه‌های مرتبط)، 3. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری (ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه‌های مرتبط) اولویت‌بندی شده و عوامل مؤثر بر انتخاب آنها نیز تبیین و رتبه‌بندی شوند. این اولویت‌بندی از طریق فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی صورت پذیرفته است. ابتدا با استفاده از مطالعات اولیه و منابع کتابخانه‌ای مدل اولیه تحقیق به‌دست آمد و سپس با استفاده از مصاحبه دلفی با اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی و بیمه‌ای مدل نهایی تحقیق به‌دست آمد. نمونه تحقیق نیز بانک توسعه تعاون، بیمه تعاون و صندوق ضمانت تعاون است.
         طی این پژوهش، معیارهای مؤثر بر انتخاب بهترین ابزار و نهاد تضمین سرمایه‌گذاری‌ها تحت عناوین کارمزد (یا حق بیمه)، سهولت صدور، تضمینات، فرانشیز، نوع کسب‌و‌کار، پشتیبانی قوانین و مقررات و تعداد شعب و دفاتر (دسترسی) شناسایی و سپس به‌ترتیب اهمیت اولویت‌بندی شد که معیار وثایق بالاترین اولویت را کسب کرد. همچنین این تحقیق نشان داد که ابزارها و خدمات صادره توسط شرکت بیمه در بین گزینه‌ها بالاترین ترجیح را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparision and Ranking on Guaranteed Investment's Tools & Financial Activities in the Insurance Industry and Banking of Iran

نویسندگان [English]

  • H D 1
  • Mohsen Jalali 2
1 U
2 R
چکیده [English]

In carrying out their daily activities business owners, developers, investors and economic activists face many risks, requiring proper management of risks related to their financial activities. In order to ensure their financial activities and investments, they can resort to "banks", "insurance companies" and "investment guarantee funds" and choose their prefered tools and products.
       In this context, this paper aims to prioritize types of LC and guarantees, insurance policy, and guarantees credit, and to explain and rank the factors influencing their choices, from the perspective of economic activists and the institutions themselves This Ranking is carried out by Analytical Hierarchy Process(AHP), using library resources and Delphi interviews with university professors and experts in banking and insurance sectors. the sample in this paper is the Cooperative Development Bank, Cooperative Insurance, and Cooperation Investment Guarantee Fund. In this study, criteria for choosing the best tools and the guaranteed investments under such headings as fees (or premium), simplicity and ease of issuance, collaterals and guarantees, franchise, business type (small, medium, large), support rules & regulations and the number of branches and offices (access) are identified and then ranked in order of importance, and in the meanwile, the criteria for collaterals received the highest priority. The study also shows that tools and services issued by the insurance company have the highest priority among the options.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AHP
  • Bank
  • Guaranteed Investment fund
  • Insurance
1. البدوی، امیر (1388). «کاربرد روش دلفی برای استخراج عوامل کیفی ریسک و استفاده از آن در تعیین رتبه ریسک کیفی گیرندگان: مورد کاوی بانک کارآفرین»، مدیریت بازرگانی‌، سال اول، ش 2.
2. پارسائیان، علی (1392). بانکداری نوین، تهران، انتشارات بانک سپه.
3. تهرانی، رضا (1386). مدیریت مالی، تهران، انتشارات نگاه دانش.
4. جلالی، محسن (1391). «اولویت‌بندی ساختار اتحاد بانک ـ بیمه»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
5. حاجی‌حیدری، نسترن (1391). «شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در آمادگی پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب وکار»، مدیریت و توسعه‌، ش 2.
6. خرمی، فرهاد (1380). «معرفی دو مدل اندازه‌گیری یارانه‌های پرداختی مؤثر به مؤسسات تضمین و بیمه اعتبار صادراتی»، فصلنامه صنعت بیمه، ش 3.
7. سایت رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
8. سایت رسمی صندوق ضمانت صادرات ایران.
9. سلیمانی، مصطفی (1385). مجموعه قوانین و مقررات بیمه، تهران، انتشارات معاونت پژوهشی ریاست جمهوری.
10. طالبی، محمد (1390). ریسک اعتباری اندازه‌گیری و مدیریت، تهران، انتشارات سمت.
11.عباسی، ابراهیم (1380). «بررسی نقش بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌های اعتبار صادرات کالا در توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی»، فصلنامه صنعت بیمه، ش 3.
12. عزیزنصیری، سمانه (1392). «مدیریت ریسک کشاورزی با استفاده از بیمه محصولات کشاورزی»، تازه‌های جهان بیمه، ش 181.
13. فلاح شمس، میرفیض (1384). طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور، تهران، انتشارات مؤسسه عالی بانکداری ایران.
14. فنائی، مجتبی (1388). چگونه یک سرمایه‌گذار آگاه باشیم، تهران، انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار.
15. قدسی‌پور، حسن (1388). فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، تهران، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
16. کدخدایی، حسین (1383). «کاربرد ابزارهای مالی در صنعت سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر»، همایش ملی صنعت سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر.
17. موتمنی، علیرضا (1393). صندوق‌های ضمانت و بیمه سرمایه‌گذاری، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
18. همتی، عبدالناصر (1388). مبانی نظری و عملی بیمه، تهران، انتشارات پژوهشکده بیمه.
19. هدایتی، علی‌اصغر (1389). عملیات بانکی داخلی تخصیص منابع، تهران، انتشارات مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
20. Abdelrahman, S. O. (2012). The Impact of Enterpreneurial Marketing Factors on Competitive Innovativeness among Female Entrepreneurs in Egypt M. S. C. Thesis, Department of Business Administration, Faculty of Commerce, Cairo University.
21. Ardiansyah, M. (2009). Default Risk in Islamic Equity Return, Kuala‌Lumpur: International Islamic University of Malaysia.
22. Artikis, G., S. Mutenga and Sotiris K. Staikouras (2008). "A Practical Approach to Blend Insurance in the Banking Network", Journal of Risk Finance, 9.
23. Crouhy, Michel and Robert Mark Dan Galani (2010). The Essentials of Risk Management, Wiley Finance.
24. Devolder, Pierre (2005). "Risk Measure and Fair Valuation of an Investment Guarantee in Life insurance", Journal of Insurance Mathematics & Economics, 37.
25.Gestel, Van and Tony Bart Beasens (2009). Credit Risk Management, Oxford.
26. Hardy, Mary (2007). Investment Guarantees, Wiley Finance.
27. Huizinga, H. and H. Nicodeme (2005). "Deposit Insurance and International bank Liabilities", Journal of Banking and Finance, 30.
28. Jinbing, Yingjie (2007). Research on Indexing Systems for Enterprise Credit Evalustin in B2B. Integration and Innovationrient to E-Society.
29. Kilenthong, P., G. E. Hills, C. Hultman and L. S. Sclove (2010). Enterpreneurial Marketing Practice: Systematic Relationships with Firm Age, Firm size and Operators Status, Glebal Reserch Sym Posium. On Morketing and Enterpreneursship Boston.
30. Leone, Paopla (2009). Credit Insurance and Investment, Quebec,Canada.
31. Munich Re Group (2005). "Bancassurance in Practice", Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.
32. Lou, Pengfei (2016). "Investment and Financing for SMEs with a Partial Guarantee and Jump Risk", European Journal of Operational Research, 249.
33. Obaidullah, M. (2002). "Islamic Risk Management: Towards Greater Ethics and Efficiency", International Journal of Islamic Finance Services, Vol. 4, No. 3.
34. Staikouras, S. K. (2007). "Does the Stock Market Compensate Banks for Diversifying into Theinsurance Business?", Paper Presented at the Annual Conference of the British Accounting Association, Kingston upon Thames.
35. Timothy, C. Irwin (2007). Government Garantees, The World Bank.
36. Way-sum Chan (2011). "Modeling investment Guarantees in Japan", Journal of International Review of Financial Analysis, 20.
37. Yang, Zhaojun (2015)."Investment Timing and Capital Structure with Loan Guarantees", Journal of Finance Research Letters, 13.