اولویت بندی عوامل موثر بر تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور با استفاد از روش ANP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان ـ ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ـ ایران

چکیده

برای ایجاد یک توسعه‌ی همه‌جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به‌جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات کشور می‌باشیم. در این‌راستا موضوع محیط‌زیست به‌عنوان یکی از عناصر مهم در ترکیب اقتصادی و فرهنگی کشور محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در بخشی از ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق1404 ، به عنوان نیاز اساسی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس پژوهش حاضر در نظر دارد با توجه به ادبیات پژوهش به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر خط‌مشی‌گذاری و سیاست‌گذاری زیست‌محیطی با استفاده از روشANP بپردازد. یافته‌های پژوهش حاضر ضمن داشتن سهم مناسبی در ادبیات پژوهش کشور، ابزار مفیدی را در اختیار سایر پژوهشگران و مدیران حوزه مورد بررسی قرار خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Effective Factors on Environmental Policy Formulation in Iran Using ANP Method

نویسندگان [English]

  • alireza M 1
  • M D 2
1 gorgan
2 U
چکیده [English]

All facilities need to be used for creating a comprehensive and sustainable development and replacing oil resources with new revenue ones. In this context, environment is considered an important economic and cultural element in our country, so that it has been emphasized as a basic requirement on the part of the Supreme Leader’ proclamation regarding the outlook horizon of Islamic Republic of Iran in 1404. According to the research literature, the present study seeks to identify and prioritize the factors influencing policy and environmental policy by using ANP. The findings suggest that “environment as a priority for representative specially Parliament Environment Faction and Agriculture Committee”, “decision- and policy-makers’ support from the natural resources and environment” and “environmental diplomacy development” respectively are three sub-criteria with the greatest impact on environmental policy. The results obtained in this study are a useful tool for other researchers and managers in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environment
  • Environmental Policy
  • Sustainable Development
  • Policy Formulation
1. اصلی‌پور، حسین، شمس‌السادات زاهدی، فتاح شریف‌زاده و وجه‌الله قربانی‌زاده (1393). «تبیین الگوی بومی تدوین خط‌مشی‌های زیست‌محیطی کشور با استفاده از نظریه داده‌بنیاد»، اندیشهمدیریتراهبردی، سال هشتم، ش 1.
2. دبیری، فرهاد، مجید عباسپور، رضا مکنون و بیتا آزادبخت (1386). «جایگاه محیط زیست در قوانین برنامه‌ای پس از انقلاب در ایران»، فصلنامه علوموتکنولوژیمحیطزیست، دوره نهم، ش ١.
3. زبردست، اسفندیار (1389). «کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای»، هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، ش 41.
4. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (۱۳۸۲). چشم‌اندازبلندمدتجمهوریاسلامی ایران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
5. شبیری، سیدمحمد، آلاله قائمی و پونه قائمی (1392). «بررسی روند آموزش محیط زیست در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور و ارائه راهکارهای مناسب جهت اجرای آموزش محیط زیست»، فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، سال اول، ش 4.
6. فرخیان، فروزان، محمد حسین‌پور و آتوسا سلیمانی (1392). «تحلیل نقش تحصیلات بر نگرش دبیران مقطع راهنمایی نسبت به معیارهای مرتبط با آموزش محیط زیست»، فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، سال دوم، ش 1.
7. علوی‌پور، فاطمه‌سادات، امیرهوشنگ احسانی، مرضیه ثالثی و فائزه چهرآذر (1392). «تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار محیط زیست»، فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، سال دوم، ش 1.
8. معمارزاده، غلامرضا و نرجس  شکری (1385). «ارائه مدل پویا برای اجرای خط‌مشی‌های عمومی»، فصلنامه مدیریت، سال سوم، ش 3/8.
9. Carlucci, D. and G. Schiuma (2008). "Applying the Analytic Network Process to Disclose Knowledge Assets Value Creation Dynamics", Expert Systems with Applications, Vol. 36, Issue. 4.
10. Chung, S. H., A. H. L. Lee and W. L. Pearn (2005). "Analytic Network Process (ANP) Approach for Product Mix Planning in Semiconductor Fabricator", International Journal of Production Economics, Vol. 96, No. 1.
11. Garcia-Melon, Monica, Javier Ferris-Onate, Jeronimo Aznar-Bellver, Pablo Aragonés-Beltran and Rocio Poveda-Bautista (2008). "Farmland Appraisal Based on the Analytic Network Process", Journal of Global Optimization, Vol. 42.
12. Hsu, A. (2013).Manager of Environmental Efficiency Index 2012 Project, Interview Report by Sabz Press Media.
13. Lee, H. and et al. (2009). "Selection of Technology Acquisition Mode Using the Analytic Network Process", Mathematical and Computer Modeling, Vol. 49, Issues 5–6.
14. Marcoux, A. (2006). Population Change-natural Resources Environment Linkages in Central and South Asia, Retrieved from http://www.fao.org.
15. Saaty, T. L. (1999). Fundamentals of the Analytic Network Process, Proceedings of ISAHP 1999, Kobe, Japan.
16. Siahaan, T. S. (2013). Environmental Education: AMismatch between Theory and Practice, Indonesia toBoost Geothermal Focus, Central of Environmental Education.
17. Taleghani, G. (2005). "The Role of Technology Management in Sustainable Development", Noor Magazine, Volume 3, Issue 3.
18. United Nation Environmental Program (UNEP) (2002). Simply Agenda 21.