نقش ارتباطات نوین و فناوری اطلاعات در تحول مفهوم دیپلماسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات گسترده‌ای را در عرصه روابط بین‌الملل به‌وجود آورده است که مفاهیم و موضوعات اصلی آن اعم از قدرت، امنیت، حاکمیت، فرهنگ، توسعه و دیپلماسی تغییرات منحصربه‌فردی را تجربه کرده‌اند. به‌موازات رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ماهیت دیپلماسی متحول شده است به‌گونه‌ای که اشکال جدیدی از دیپلماسی با عنوان؛ دیپلماسی رسانه‌ای، دیپلماسی عمومی نوین، دیپلماسی مجازی و دیپلماسی علم و فناوری مجال ظهور و بروز یافته‌اند. نوشتار حاضر با بهره‌گیری از چارچوب مفهومی روابط علّی بین دو متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیپلماسی به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال است که در عصر جدید، فناوری اطلاعات و ارتباطات چه تأثیری بر مفهوم و اشکال دیپلماسی داشته و چگونه موجب تحول کارکرد آن شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از شبکه‌های اینترنتی، ارتباطی و رسانه‌ای؛ دستور کار و کارکرد دیپلماسی سنتی را به چالش کشیده و دیپلماسی صرفاً به ایجاد صلح و جلوگیری از جنگ محدود نمی‌شود؛ بلکه موضوعاتی چون؛ فعالیت‌های تروریستی سازمان‌‌یافته، افراطی‌گری‌های مذهبی، چالش‌های زیست‌محیطی، مدیریت اطلاعات و اینترنت، اقناع افکار عمومی داخلی و جهانی برای همسو کردن با سیاست‌های اعمالی، خلع سلاح هسته‌ای، جلوگیری از خشونت‌های ساختاری دستور کار دیپلماسی عصر اطلاعات را تعیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of New Communications and IT in Conceptual Evolution of Diplomacy

نویسندگان [English]

  • Ahmad Soltaninejad 1
  • Mohamad Hossein Jamshidi 1
  • Vali Golmohammadi 2
چکیده [English]

The Information and Communication Technology (ICT) has created widespread developments in the sphere of international relations in which its critical topics and concepts such as power, security, sovereignty, culture, development, and diplomacy have experienced considerable changes. In parallel with advance of ICT, the nature of diplomacy has changed and new trends, actors, and tools of diplomacy has emerged so that new forms of diplomacy including media diplomacy, new public diplomacy, cyber diplomacy, and science and technology diplomacy have appeared. conceptual and formational developments on diplomacy have caused its function and agenda to change simultaneously in which the traditional functions have been challenged.
       Drawing on the conceptual framework of ICT and diplomacy,  this study seeks to find a reliable answer to this main question; in the new era, what is the impact of ICT on the concept and forms of diplomacy and how has it changed the traditional function? The findings show that the ICT in the new era has provided spaces for conceptual and formational evolution of diplomacy through networking, cyber spaces and Media; diplomacy’s traditional function and agenda have been challenged and nowadays diplomacy is not just limited to peacemaking or preventing war; new types of topics such as terrorism, religious radicalism, environmental challenges, internet management, persuading public opinions to line up with given policies, nuclear disarmament, and preventing structural violence determine new diplomacy’s agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT
  • Media Diplomacy
  • New Public Diplomacy
  • Cyber Diplomacy
  • Science and Technology Diplomacy
  • Virtual
  • Diplomacy
1. الیاسی، محمد‌حسین (1382). «عملیات روانی رسانه‌ای برای کنترل اذهان»، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال دهم، ش 34.
2. خرازی آذر، رها (1393). «دیپلماسی رسانه‌ای؛ چالش‌ها و تعاملات رسانه‌ها و دستگاه‌های دیپلماتیک»، فصلنامه علمی ـ ترویجی رسانه، ش 95.
3. سجادپور، سید‌محمد‌کاظم و علی مهدی‌زاده (1393). «ضرورت‌های دیپلماسی در عصر فناوری»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره نخست، ش 11.
4. سجادپور، سید‌محمدکاظم و موسی‌الرضا وحیدی (1390). «دیپلماسی عمومی نوین؛ چارچوب عملیاتی و مفهومی»، فصلنامه سیاست، دوره 41، ش 4.
5. سیمبر، رضا و ارسلان قربانی (1388). «دیپلماسی نوین در روابط خارجی؛ رویکردها و ابزارهای متغیر»، فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، سال اول، ش 4.
6. قوام، سیدعبدالعلی (1384). «از دیپلماسی مدرن به دیپلماسی رسانه‌ای»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 17.
7. کاروثر، سوزان (1381). رسانه‌ها و فناوری ارتباطات؛ مسائل سیاست جهانی (مجموعه مقالات)، ویراسته برایان وایت، مایکل اسمیت و ریچارد لیتل، ترجمه سیدمحمد کمال سروریان، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
8. کریس هیبلزگری (1381). جنگ پست‌مدرن، سیاست نوین درگیری، ترجمه احمدرضا تقاء، تهران، انتشارات دوره عالی جنگ.
9. گنجی‌دوست، محمد (1387). «تحولات دیپلماسی در عصر اطلاعات»، فصلنامه سیاست، دوره 38، ش 1.
10. گیلبوا، آیتان (1383). ارتباطات جهانی و سیاست خارجی، ترجمه یاسمن تقی‌بیگی، تهران، دانشگاه امام صادق.
11. مورگنتا،‌ هانس جی. (1374). سیاست میان ملت‌ها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، انتشارات وزارت امور خارجه.
12. موسوی موحد، علی‌اکبر و ابوالفضل یکانی بختیاری (1391). «دیپلماسی علمی و فناوری»، نشریه نشاءعلم، سال دوم، ش 2.
13. نصر، صلاح (1380). عملیات روانی، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، تهران، انتشارات سروش.
14. نیک‌آئین، احسان (1388). «دیپلماسی عمومی؛ رویکردی نو در عرصه روابط بین‌الملل»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و سوم، ش 2.
15. هادیان، ناصر و افسانه احدی (1388). «جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی»، فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، سال اول، ش 3.
16. Fulton, Barry (2002). Leveraging Technology in the Service of Diplomacy, George Washington University.
17. Gergen, David (2001). "Diplomacy in a Television Age: The Dangers of Teledemocracy", in Serfaty (ed.), The Media and Foreign Policy.
18. Gilboa, Eytan (2008). "Searching for a Theory of Public Diplomacy", The Annals of the American Academy of Political and SocialScience,Vol. 616.
19. Gilpin, R. (1987). The Political Economy of International Relations, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
20. Henrikson, Alan K. (2006). What can Public Diplomacy Achive? Netherlands Institute of International Relations, Clingendael. http://www.clingendael.nl/ publications/2006/20060900 cdsp_paper_dip_c.pdf (accessed September 21, 2008).
21. Herman, Edward S. and Noam Chomsky (1988). Manufacturing Consent: the Political Economy of the Mass Media, New York, Pantheon Books.
22. Kalb, Marvin (1991). 'Foreword', in Simon Serfaty (ed.), The Media and Foreign Policy, New York, St. Martin's Press.
23. Larson, James (1988). "Global Television and Foreign Policy", Foreign Policy Association, Headline Series Journal, No. 283, Vol. 58, No. 1.
24. Leguey, F. and R. Jean (2009). The Dynamics of Diplomacy, London, Lynn Rienner Publisher, Boulder London.
25. McDonald, W. and Diane Bendehme (eds.) (1987). Conflict Resolution: Track Two Diplomacy, Washington, DC: US Foreign Service Institute.
26. McNulty, L. (1993). "Television’s Impact on Executive Decision-Making and Diplomacy", The Fletcher Forum of World Affairs, 17.
27. Melissen, Jan (2005). "Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations, Clingendael", http://www. clingendael.nl/ publications/2005/20050500 cdsp_paper_diplomacy elissen.pdf (accessed July 14, 2008).
28. _____ (2006). The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice, New York, Palgrave Macmillan.
29. Minear, Larry, Colin Scott and Thomas G. Weiss (1996). The New Media, Civil War and Humanitarian Action, Boulder, Lynne Rinner.
30. Nye, J. R. and S. Joseph (2008). "Public Diplomacy and Soft Power", The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616, No. 1.
31. Potter, Evan H. (2002). Cyber-diplomacy: Managing Foreign Policy in the Twenty- first Century, Montreal, McGill- Queen's Press.
32. _____ (2002). Canada and The New Public Diplomacy, International, Rawnsley, UK: Centre for the Study of Diplomacy, University of Leicester.
33. Rawensley, Gary D. (1996). Radio Diplomacy and Propaganda: The BBC and VOA in International Politics, 1956-1964, London, Macmillan.
34. Rosenau, James N. (1990). Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity, Princeton: Prinstom University Press.
35. Rothkopf, David J. (1998). "Cyberpolitik: The changing Nature of Power in the Information Age", Journal of International Affairs51, No. 2.
36. Ruggie, John Gerard (1993). "Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations", International Organization 47.
37. Saddiki, Said (2006). "Diplomacy in a Changing World", Turkish Journal of International Relations, Vol. 5, No. 4.
38. Saner, Raymond and Lichia Yiu (2003). "International Economic Diplomacy: Mutations in Post-modern Times", Clingendael, Institute Netherlands Institute of International Relations (January 2003). Available at: http://www.clingendael. nl/publications/2003/20030100_cli_paper_dip_issue84.pdf.
39. Smith, Gordon (2001). "Reinventing Diplomacy: A Virtual Necessity, Virtual Diplomacy Series" (Funerary 25, 1999). Available at: http://www.usip.org/oc/vd/ vdr/gsmithISA99.html, accessed July 30, 2001.
40. _____ (2000). "Reinventing Diplomacy: A Virtual Necessity", Virtual Diplomacy (US Institute of Peace), Serie No.6, Available at Site web: http://www.usip.org/virtualdiplomacy/publications/reports/gsmithISA99.html.
41. Stoler, Peter (1986). The War Aainst Press: Politics, Pressure and International in the 86` s, New York, Podd, Meadand co.
42. Sucharipa, Ernest (2003). 21st Century Diplomacy, http://diplomacy.edu/ lms/pool/BD %20 materials/Sucharipa.htm#_ftn1, Accessed on August 15, 2008.
43. Susan, Corruthers (2002). The Media at War, New York, St. Martin`s Press, 2000.
44. The Royal Society (2010). New Frontiers in Science Diplomacy, London.
45. Van Dinh, Tran (1987). "Communication and Diplomacy in a Changing World", Published by Ablex Pub. Corp. in Norwood, N. J.
46. Watson, Adam (1984). Diplomacy: The Dialogue Between States, Reprint Edition, Published by McGraw-Hill Book Co (1983).
47. Wolf, Charles Jr., Brian Rosen (2004). Public Diplomacy: How to Think about and Improve It, RAND Corporation.
48. Wotton, Henry (1992). Hamlet’s Moment: Drama and Political Knowledge in Early Modern England, First Edition, Rewritten By G. Berridge, Oxford University Press.
49. Zacher, Mark W. (2000). "The Declining Pillars of the Westphalian Temple: Implication for International Order and Governance", in New Political Economy Globalization, Edited by Richard Higgott and Anthony Payne, Vol. 1. Cheltenham: Edward Elgar.