تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه اصفهان

2 استاد دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه مهندسی نقشه‌برداری دانشکده فنی ـ مهندسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

مشارکت، نیروی حیاتی دمکراسی است. در واقع، سلامت نظام دمکراسی و رضایتمندی در آن، اغلب در میزان مشارکت نمود می‌یابد. بنابراین، درک اینکه چرا افراد حاضر به رأی دادن می‌شوند و چه عواملی محرک آنها برای مشارکت سیاسی است، می‌تواند برای تصمیم‌گیری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مفید باشد.
هدف این پژوهش بررسی عوامل تعیین‌کننده بر میزان مشارکت رأی‌دهندگان در ایران است. در این مطالعه، تحلیل‌های رگرسیونی معمولی و اقتصادسنجی فضایی برای شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ‌های مشارکت استان‌های مختلف در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، به‌کار گرفته شده‌اند.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد از میان عوامل مختلف، بیکاری و عوامل سیاسی ـ امنیتی تأثیر منفی و میزان آرای کاندیدای تحول‌خواه اثر مثبتی بر نرخ مشارکت رأی‌دهندگان داشته ‌است. همچنین نتایج تحلیل‌های فضایی نشان می‌دهد که وابستگی معناداری میان نرخ‌های مشارکت رأی‌دهندگان وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effective Factors on Voter Turnout in Iran’s Presidential Election in 2013

نویسندگان [English]

  • Ebad Teimouri 1
  • Nematollah Akbari 2
  • Saeed Nadi 3
چکیده [English]

Participation is the lifeblood of democracy. Indeed, the health and satisfaction of a democracy is often seen in its level of turnout. Therefore, understanding of the reason of voting by people, and stimulating factors of political participation, can be helpful for decision making in the political, economic, and social spheres.
This study aims to investigate the determinants of voter turnout in Iran. In this study, the analysis of the conventional regression and spatial econometrics have been used to identify effective factors on voter turnout of the various provinces in presidential elections in 2013.
The results indicate that among the various factors, unemployment and political- secure factors have had a negative impact, and the amount of the reformist candidates’ votes has had a positive effect on voter turnout. Spatial analysis also shows that there is no significant dependence between rates of voters’ participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • voting behavior
  • Elections
  • Political Economy
  • Spatial Econometrics
اکبری، نعمت‌اله (1384). «مفهوم فضا و چگونگی اندازه‌گیری آن در مطالعات منطقه‌ای»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هفتم، ش 23.
رضی، داوود (1380). «بررسی تطبیقی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در انتخابات شش دوره ریاست جمهوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران 1358-1372»، علوم انسانی الزهرا، دوره یازدهم، ش 37-38.
سیدامامی، کاووس و عبدالمطلب عبداله (1388). «عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، مطالعه موردی شهر تهران»، پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره چهارم، ش 4.
عسگری، علی و نعمت‌اله اکبری (1380). «روش‌شناسی اقتصادسنجی فضایی؛ تئوری و کاربرد»، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، ش 12.
فیروزآبادی، سیداحمد، سیدرسول حسینی و روح‌اله قاسمی (1389). «مطالعه شاخص‌ها و رتبه توسعه اجتماعی در استان‌های کشور و رابطه آن با سرمایة اجتماعی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، ش 37.
مهرگان، نادر و مرتضی عزتی (1385). «تأثیر متغیرهای اقتصادی بر مشارکت مردم در انتخابات ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال ششم، ش 1.
Achen, C. and W. P. Shively (1995). Cross-Level Inference, Chicago, University of Chicago Press.
Agnew, J. (1996). "Mapping Politics: How Context Counts in Electoral Geography", Political Geography, 15 (2).
Aldrich, J. H. (1993). "Rational Choice and Turnout", American Journal of Political Science, 37 (1).
Berelson, B. R.,  P. F. Lazarsfeld and W. N. McPhee (1954). Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Election, Chicago, University of Chicago Press.
Blais, A. and R. K. Carty (1990). "Does Proportional Representation Foster Voter Turnout?", European Journal of Political Research, Vol. 18.
Cho, W. K. T. (2003). "Contagion Effects and Ethnic Contribution Networks", American Journal of Political Science, 47 (2).
Cho,W.K. T. and T. Rudolph (2005). "Untangling the Spatial Structure of Political Participation", Working Paper, University of Illinois, Urbana-Champaign, Department of Political Science.
Clem, R. S. and P. R. Craumer  (1998). "Regional Patterns of Voter Turnout in Russian Elections, 1993-1996", The National Council for Eurasian and East European Research, Florida International University.
Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy, New York: Harper and Row.
Durkheim, E. (1951). Suicide, Translated by John Spaulding, New York: Free Press.
Eisenberg, D. and J. Ketcham (2004). "Economic Voting in U.S. Presidential Elections: Who Blames Whom for What", Topics in Economic Analysis and Policy, 4 (1), http://www.bepress.com/bejeap/topics/vol4/iss1/art19.
Franklin, M.N. (2004). Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in Established Democracies Science 1945, Cambridge University Press, Cambridge.
Geys, B. (2006). "Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research", Electoral Studies, 25.
Gimpel, J. G. and J. E. Schuknecht (2003). "Political Participation and the Accessibility of the Ballot Box", Political Geography 22 (5).
Green, D.P. and I. Shapiro (1994). Pathologies of Rational Choice: A Critique of Applications in Political Science, New Haven: Yale University Press.
Grogger, J. and M. S. Weatherford (1995). "Crime, Policing, and the Perception of Neighborhood Safety", Political Geography 14 (6–7).
Holbrook, T. M. (1991). "Presidential Elections in Space and Time", American Journal of Political Science 35 (1).
Huckfeldt, R. (1979). "Political Participation and the Neighborhood Social Context", American Journal of Political Science 23 (3).
———— (1986). Politics in Context: Assimilation and Conflict in Urban Neighborhoods, New York, Agathon.
Huckfeldt, R. and J. Sprague (1995). Citizens, Politics, and Social Communication: Information and Influence in an Election Campaign, New York, Cambridge University Press.
Key, V.O. and A. Heard (1949). Southern Politics: In State and Nation, New York, Alfred A. Knopf.
King, G. (1996). "Why Context Should Not Count", Political Geography 15, 2.
McClurg, S. D. (2003). "Social Networks and Political Participation:The Role of Social Interaction in Explaining Political Participation", Political Research Quarterly 56 (4).
McNown, R. (2008). "Economic and Demographic Determinants of the Electoral Vote for President", Department of Economics, International Affairs Program, and Institute of Behavioral Science, University of Colorado, Boulder.
Oliver, J. E. (2001). Democracy in Suburbia, Princeton, NJ: Princeton University Press.
O’Loughlin, J. (2001). "Statistical and Quantitative Modeling in Political Geography", in J. Agnew, K. Mitchell and G. O. Tuathail (eds) A Companion to Political Geography, Oxford: Basil Blackwell.
Rosenstone, S. and M. Hansen (1993). "Mobilization, Participation, and American Democracy", The Public Opinion Quarterly, Vol. 59, No. 2 (Summer, 1995).
Savage, L. J. (1951). "The theory of Statistical Decision", Journal of the American Statistical Association, Vol. 46.
Strumpf, K. S. and J. R. Phillippe (1999). "Estimating Presidential Elections: The Importance of State Fixed Effects and the Role of National Versus Local Information", Economics and Politics 11 (1).
Viton, Philip A. (2010). "Notes On Spatial Econometric Models", City and Regional Planning, 870 (3).
Wall, D. L. and F. E. Lehoucq (1997). "Social and Spatial Correlates of Turnout in Guatemala: the 1985 Elections", Conference of Latin Americanist Geographers Yearbook, Vol. 23, ed. by David Robinson (Austin: University of Texas Press).
William, R. and P. Ordeshook (1968). "A Theory of the Calculus of Voting", American Political Science Review 62 (1).
Zuckerman, A. S. (2004). The Social Logic of Politics: Family, Friends, Neighbors, and Workmates as Contexts for Political Behavior, Philadelphia, Temple University Press.