نقش خصوصی‌سازی و تغییر ساختار مالکیت بر کارایی شرکت‌های بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضرتعیین ساختار مناسب مالکیت برای افزایش کارایی شرکت‌های بیمه است و خصوصی‌سازی و رسیدن به اقتصاد آزاد یکی از روش‌های افزایش کارایی است. با آگاهی از ارتباط ساختار مالکیت و توانایی شرکت‌های بیمه می‌توان از کارایی شرکت‌های خصوصی اطمینان حاصل کرد و نحوه اتخاذ راهبرد مناسب در واگذاری‌ها را در سیاستگذاری کلان انتخاب نمود و در نهایت با افزایش کارایی شرکت‌های بیمه، زمینه رشد و توسعه اقتصادی و ثبات بازارهای پولی و مالی و صرفه‌جویی‌های اقتصادی را فراهم کرد.
         به‌منظور ارزیابی مقایسه‌ای اجرای این سیاست و به‌کار‌گیری نقاط قوت و کنار گذاشتن نا‌کارایی‌های احتمالی ناشی از اجرای نامناسب سیاست‌های واگذاری، جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت‌های بیمه بازرگانی فعال در بازار بیمه کشورهای آذربایجان و ایران در سال‌های (2010-2008) 1388-1386 تعیین شدند. سپس اطلاعات جمع‌آوری شده‌، با استفاده از روش «تحلیل پوششی داده‌ها» مورد ارزیابی قرار گرفت.
         نتایج راهبردی یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که تغییر ساختار مالکیت می‌تواند موجب کارایی بیشتر در بازار شود، مشروط‌بر آنکه راهبرد واگذاری‌ها به بنگاه‌های حقوقی به‌صورت بلوکی باشد. همچنین برای افزایش میزان کارایی صنعت بیمه، انجام اقداماتی برای تغییر ساختار بنگاه‌هایی که به شکل دولتی باقی مانده‌اند (از طریق تغییر مقیاس آنها) ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Privatization and Restructuring in Ownership on Insurance Companies' Efficiency

نویسندگان [English]

  • fathollah tari 1
  • latif hanifezadeh 2
چکیده [English]

The article aims to identify a proper structure of ownership, which enhances the efficiency in insurance companies. In this framework, it can be argued that promoting privatization and free market is a way for enhancing the efficiency. The efficiency can be measured companies in term of the relationship between companies' ownership structure and their abilities. If so, proper privatization strategies will be formulated, and as a result, enhancing the insurance companies' efficiency will pave the ground for economic growth and stability in monetary and financial markets.
This article examines comparatively private insurance companies operating in the Iran and Azerbaijan (2008-2010),based on Data Envelopment Analysis method. Findings show that restructuring in ownership can lead to increased efficiency in market if privatization is carried out in block-oriented terms. Also, it can be concluded that in order to enhance the efficiency in insurance companies, it is necessary to restructure government-owned insurance companies through changing their scales.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ownership Concentration؛ Ownership Structure
  • Efficiency؛ Data Envelopments Analysis؛ Privatization؛ Block Ownership
1. اداره نظارت بر بیمه وزارت مالیه آذربایجان.
2. بابایی، محمدعلی و ژیلا احمدوند (1387). «بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار»، نشریه تحقیقات مالی، سال 10، ش 26.
3. درویش، نفیسه (1384). «چالش‌های ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، تهران، پژوهشکده تحقیقات راهبردی.
4. صادقی، سیدجلال و محمد کفاش (1387). «تأثیر ترکیب سهام‌داران بر بازدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال 16، ش 55.
5. عبادی، جعفر و حجت‌اله باقرزاده (1387). «بررسی کارایی فنی و بازدهی به مقیاس منتخبی از شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی». نشریه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، سال 84.
6. مهدوی، ابوالقاسم و احمد میدری (1384). «ساختار مالکیت و کارایی شرکت‌های فعال در بازار اوراق بهادار تهران»، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 71.
7. Bauer, W., Paul. Berger, N. Alen, D. Gary Ferrier and B. David Humphery (1998). "Consistency Conditions for Regulatory Analysis of Financial Institutions; A Comparison of Frontier Efficiency Methods", Journal of Economics and Business.
8. Cummins, J. D., S. Tennyson and M. A. Weiss, (1998a). "Consolidation and Efficiency in the US Life Insurance Industry", Journal of Banking and Finance, 23(2–4).
9. Chapelle, Ariane (2004). "Block Investments and the Race for Corporate Control in Belgium", Universite Libre de Bruxelles, Belgium.
10. Charnes, A., W. W. Cooper and E. Rhodes (1978). "Measuring the Efficiency of Decision Makingunits", European Journal of Operational Research, Vol. 12.
11. Coase, R. H. (1960). "The Problem of Social Cost", Journal of Law and Economics, The University of Chicago Press, Vol. 3.
12. Demsetz, Harold and Kenneth Llehn (1985). "The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences", Journal of Political Economy, Vol. 39, No. 6.
13. Diacon, Stephen (2001). "The Efficiency of UK General Insurance Companies", CRIS.
14. Discussion Paper Series III, Center for Risk and Insurance Studies, Nottingham University Business School.
15. Farrell M. J. (1957). "The Measurement of Productive Efficiency", Journal of Royal Statistical Society, Series A. (General), Vol. 120, No. 3.
16. Seifert, Bruce, Gonenc Halit and Wright Jim (2005). "The International Evidence on Performance and Equity Ownership by Insiders, Blockholders, and Institutions", Journal of Multinational Financial Management, Vol. 15, Issue 2.