تأثیر اندازه دولت و دمکراسی بر فساد در کشورهای عضو اوپک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

نبود اتفاق نظر در مورد نقش اندازه دولت و دمکراسی در معضل فساد باعث شده تا این مسئله همچنان مبهم و حل نشده باقی بماند. به‌منظور برطرف کردن این ابهامات، این مقاله تأثیر اندازه دولت، دمکراسی و تأثیر متقابل این دو متغیر بر فساد را برای سازمان کشورهای صادرکننده نفت بررسی می‌کند. در واقع این انتظار وجود دارد که نحوه تأثیرگذاری اندازه دولت بر فساد به سطح دمکراسی بستگی داشته باشد. برای دستیابی به هدف بیان شده، از رویکرد داده‌های پانلی پویا مبتنی‌بر روش گشتاورهای تعمیم‌یافته طی دوره 1996 تا 2011 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که اندازه دولت با ضریب 30/0- منجر به افزایش فساد و دمکراسی با ضریب 54/1 منجر به کاهش فساد می‌شود که گویای نقش قابل توجه دمکراسی در کاهش فساد است. به‌علاوه، نتایج نشان می‌دهند که تأثیر متقابل اندازه دولت و دمکراسی تأثیر معنی‌داری بر سطح فساد دارد. بدین معنی که افزایش توأم اندازه دولت و دمکراسی می‌تواند سطح فساد را کاهش دهد. بدین ترتیب که اندازه بزرگ دولت امکان کنترل و نظارت بیشتر بر نهادها را فراهم می‌کند و افزایش سطح دمکراسی نیز از کانال‌های مانند مشارکت شهروندان کشور در انتخاب دولت و مجلس و برخورداری از رسانه‌های آزاد امکان پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولتمردان را مهیا می‌کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Government Size and Democracy on Corruption in OPEC Members

چکیده [English]

The lack of consensus on the role of government size and democracy on corruption has caused it to remain unclear and unresolved. In order to remove these ambiguities, this paper examines the effect of government size, democracy and their interaction on corruption for OPEC members. In fact, it is expected that the effect of government size on corruption is dependent on the level of democracy. To achieve the stated objective, we used Dynamic Panel Data technique based on Generalized Method of Moment from 1996 to 2011. The result shows that government size with the coefficient of -.30 leads to an increase in corruption and democracy with the coefficient of 1.54 leads to a decrease in corruption, which represents a considerable role of democracy in reducing the level of corruption. In addition, the results show that the interaction effect of democracy and government size has a significant impact on the level of corruption. In other words, simultaneous increase of government size and democracy can reduce the level of corruption. Thereby the large government size provides stronger checks and monitoring over the institutions and an increase in the level of democracy via channels such as citizens’ participation in selecting their government and Parliament and free media provides accountability of authorities.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • corruption
  • Government Size
  • Democracy
جعفری صمیمی، احمد، زهرا علمی و علی صیادزاده (1390). «فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل‌های رشد»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش 61.
ربیعی، علی (1382). زنده‌باد فساد (جامعه‌شناسی سیاسی فساد در دولت‌های جهان سوم)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
 Adsera, A., C. Boix and M. Payne (2000). "Are You Being Served? Political Accountability and Quality of Government", Inter-American Development Bank Research Department Working Paper 438. Washington.
 Alesina, A., G. M. Angeletos (2005)."Corruption, Inequality and Fairness", Journal of Monetary Economics, 52.
 Barreto, R. A. (2000). "Endogenous Corruption in a Neoclassical Growth Model", European Economic Review, 44.
 Elliott, K.A. (1997). "Corruption as an International Policy Problem: Overview and Recommendations", Corruption and the Global Economy, ed. by K.A. Elliott, Washington D.C.: Institute for International Economics.
 Fisman, R. and R. Gatti (2002)."Decentralization and Corruption: Evidence Across Countries", Journal of Public Economics, 83 (3).
 Gerring, J. and S. Thacker (2005)."Do Neoliberal Policies Deter Political Corruption?", International Organization, 59.
 Goldsmith, A. A. (1999)."Slapping the Grasping Hand: Correlates of Political Corruption in Emerging Markets", The American Journal of Economics and Sociology, 58 (4).
 Husted, B. (1999)."Wealth, Culture, and Corruption", Journal of International Business Studies, 30 (2).
 Jain, A. K. (2001). "Corruption: A Review", Journal of Economic Surveys, 15 (1).
 Kim, Y.S. and J. W. Lee (2011)."Corruption and Government Roles: Causes, Economic Effects, and Scope", Korea and the World Economy, 12 (3).
 Knack, S. and O. Azfar (2003)."Trade Intensity, Country Size and Corruption", Economics of Governance, 4 (1).
 Kolstad, I. and A. Wiig, (2011)."Does Democracy Reduce Corruption?", CMI Working Paper, Project Number 10057.
 Kotera, G., K. Okada and S. Samreth (2012)."Government size, Democracy, and Corruption: An empirical investigation", Economic Modelling, 29.
 Kunicova, J. and S. Rose-Ackerman (2005)."Electoral Rules and Constitutional Structures as Constraints on Corruption", British Journal of Political Science, Vol. 35.
 LaPalombara, J. (1994)."Structural and Institutional Aspects of Corruption", Social Research, 61.
 La Porta, R., F. Lopez-De-Silanes, A. Shleifer and R. Vishny (1999)."The Quality of Government", The Journal of Law, Economics and Organization, 15 (1).
 Mauro, P. (1995)."Corruption and Growth", Quarterly Journal of Economics, 110.
 Montinola, G. and R.W. Jackman (2002)."Sources of Corruption: A Cross-Country Study", British Journal of Political Science, 32.
 Myint, U. (2000)."Corruption: Causes, Consequences And Cures", Asia-Pacific Development Journal, 7 (2).
 Paldam, M. (2002)."The Big Pattern of Corruption. Economics, Culture and the Seesaw Dynamics”, European Journal of Political Economy, 18.
 Pani, M. (2011)."Hold your nose and Vote: Corruption and Public Decisions in a Representative Democracy", Public Choice, 148.
 Panizza, U. (2001)."Electoral Rules, Political Systems, and Institutional Quality", Economics and Politics, 13 (3).
 Persson, T., G. Tabellini and F. Trebbi (2003)."Electoral Rules and Corruption", Journal of the European Economic Association, 1 (4).
 Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform, Cambridge, Mass: Cambridge University Press.
 Saha, S. (2008). "Democracy and Corruption: An Empirical Analysis in a Cross-Country Framework", New Zealand Association of Economists Annual Conference, Wellington.
 Saha, S., and N. Campbell (2007). Studies of the Effect of Democracy on Corruption, 36th Australian Conference of Economists‘Economics of Corruption Session’ Tasmania, Australia.
 Sandholtz, W. and W. Koetzle (2000)."Accounting for Corruption: Economic Structure, Democracy, and Trade", Industrial Studies Quarterly, 44.
 Tanzi, V. (1998)."Corruption around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures", IMF Staff Papers, 45 (4).
 Treisman, D. (2000). "The Causes of Corruption: A Cross-National Study", Journal of Public Economics, 76.
 Lambsdorff, J.G. (2005)."Consequences and Causes of Corruption: What Do We Know form a Cross Section of Countries?", Discussion Paper, No. V-34-05. Passau: University of Passau.