جنگ سایبر از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در طول تاریخ همراه با پیشرفت‌های بشری در زمینه‌های گوناگون، شیوه‌های جنگ نیز دستخوش تغییر و تحول شده و به مرور تلاش شده تا این جنگ‌ها قانونمند شود. این تلاش‌ها در هر دوره‌ای برای سلاح‌های نوین انجام شد و قوانین مکتوب شدند. اما به یکباره گسترش فزاینده فناوری و توسعه آن به دنیای مجازی این مجال را به متخصصان نداد تا قوانین این نوع جنگ را نیز مکتوب نمایند و به ناگاه در مقابل اسلحه جدیدی قرار گرفتند که دارای خصوصیات مرموز و ناشناخته‌ای می‌باشد. اختراع رایانه و متعاقب آن اینترنت فضای جدیدی را به نام دنیای مجازی مقابل بشر قرار داد. این بار جنگ‌ها در فضای مجازی و سایبری پیش رفتند. حملات رایانه‌ای در حال افزایش شتاب است و این حملات نه تنها در منازعات سیاسی، بلکه در برنامه‌های باج‌گیرانه و با هدف صدمه زدن به تأسیسات حیاتی نیز استفاده شده‌اند. لذا از آنجا که این نوع حملات قابلیت صدمه زدن به غیرنظامیان را دارا می‌باشد کاربرد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در این حوزه لازم و ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cyber War From the International Humanitarian Law Perspective

نویسندگان [English]

  • Majid Abasi 1
  • Hossein Moradi 2
چکیده [English]

Throughout history human life has changed and improved. Along with this developments and changes the way of the war has also changed. Cyber war is one of the most important transformations. By modifying the type of battles, weapons also have changed. With the development of virtual space, governments have set their eyes on cyberspace. State and non-state actors in cyberspace are working together but with no clear identity. In this context, computer attacks are increasing, however, there are no regulations to investigate cybercrimes. Attacks are increasing in cyberspace and they influence not only political conflicts but also impact negatively on the economy of civilians. As these attacks are capable of hitting civilians, so the application of international humanitarian law is mandatoryin this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber Warfare
  • Virtual Attacks
  • International Humanitarian Law
دانشگاه امام حسین (ع) (1375). هنرجنگ، تهران.
عبدالله‌خانی، علی (1386). جنگ نرم 3؛ نبرد در عصر اطلاعات، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات‌ بین‌المللی معاصر.
مسائلی، محمود و عالیه ارفعی (1371). جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین‌الملل، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه.
موسی‌زاده، رضا و اکبر امینیان (1390). جمهوری اسلامی ایران و دیوان کیفری بین‌المللی، تهران، پژوهشکده تحقیقات راهبردی.
نادر، ساعد (1378). حقوق بشردوستانه و مسائل نوظهور (جنگ‌های پسانوین)، تهران، خرسندی.
نگاهی به فرماندهی سایبری آمریکا (20/4/1391)، www.grshreghnews.oam.
Arquilla, John and David Ronfeldt (1993). "Cyberwar is Coming!", Comparative Strategy, Vol. 12, No. 2.
http://www.ccdcoe.org/articles/2010/Ottis_Lorents_CyberspaceDefinition.pdf.
http://www.khabaronline.ir.
Hughes, Rex (2010). "Towards a Global Regime for Cyber Warfare", Cyber Security Project, Chatham House, London.
Kelsey, Jeffrey T.G. (2008). "Hacking into International Humanitarian Law: The Principles of Distinction and Neutrality in the Age of Cyber Warfare", Michigan Law Review,Vol. 106.
Lewis, James A. (2010). "Thresholds for Cyberwar", Center for Strategic and International Studies, Available at: http://www.csis.org.
Libicki, Martin C. (2009). Cyberdeterrence and cyberwar, RAND Corporation, Available: http://www.rand.org.
Maurer, Tim (2011). "Cyber Norm Emergence at the United Nations- An Analysis of the UN"s Activities Regarding Cyber-security", Belfer Center for Science and International Affairs.
Melzer, Nils (2011). "Cyber warfare and International Law",The United Nations Institute for Disarmament Research, Availabale: www.unidir.org.
Nye, Joseph S. Jr. (2010). "Cyber Power", Belfer Center for Science and International Affairs.
Ottis, Rain and Peeter Lorents (2010). "Cyberspace: Definition and Implications", Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Tallinn, Estonia, available:
Richardson, John (2011). "Stuxnet as Cyberwarfare: Applying the Law of War to the Virtual Battlefield". Available at SSRN: http://www.ssrn.com
Swanson, Lesley (2010). "The Era of Cyber Warfare: Applying International Humanitarian Law to the 2008 Russian-Georgian Cyber Conflict",Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review,Vol. 32, Available at: http://digitalcommons.lmu.edu/ilr/vol32/iss2/5
www.mashreghnews.org, 1391