تأثیرگذاری بخش‌های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد خانوارها؛ با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه مفید

3 دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

4 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه مفید، پژوهشگر امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر بخش‌های مختلف اقتصادی بر درآمد خانوارها با رویکرد ماتریس حسابداری ـ اجتماعی است. برای تحلیل از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نرم‌افزار Simsipsam[1] بانک جهانی استفاده شده است. نتایج بر‌مبنای ضرایب فزاینده همه‌جانبه نشان می‌‌دهد که بخش‌های ساختمان و کشاورزی بیشترین اثر را بر افزایش درآمد خانوارها دارد، درحالی‌که بخش نفت و گاز طبیعی و بخش آب، برق و گاز بیشترین اثر را بر درآمد شرکت‌ها دارد. با تجزیه ضرایب فزاینده همه‌جانبه در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری، یافته‌ها بیانگر تأثیرگذاری بخش کشاورزی از طریق مسیر افزایش درآمد مختلط بر خانوارهاست.[1]. Simulation for Social Indicators and Poverty

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of the Main Sectors of Economy on Distribution of Household Income; with a Structural Path Analysis Approach

نویسندگان [English]

 • Aliasghar Banouei 1
 • Reza Vafaei Yeganeh 2
 • Seyed Hadi Mousavi Nik 3
 • Maryam Aghanasiri 4
چکیده [English]

The article aims to examine the effects of various economic sectors on the household income with a social-accounting matrix approach. For this purpose, the SimSIP SAM software of the World Bank (2008) and the accounting matrix of Iranian Parliament Research Centre (2006) have been used. Based on total multipliers, the findings reveal the greatest effects for the construction and agriculture sectors on household income and the greatest effects for the sectors of crude oil, natural gas as well as water, electricity and gas on the company income. By total multiplier decomposition in the framework of structural path analysis, the findings reveal impacts of the agriculture sector through increasing mixed income of households.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Income Distribution
 • Accounting Matrix
 • Social Accounting
 • Structural Path Analysis
 1. 1. بانویی، علی‌اصغر و علی عرب‌مازار یزدی (1383). «اهمیت مقوله توزیع درآمد و ابعاد آن در ماتریس حسابداری اجتماعی»، اقتصاد و جامعه، 3 (2).

  2. بانویی، علی‌اصغر، ملیکا محمدپور و سارا اکبری مهربانی (1382). «تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی ضرایب فزاینده بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی»، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 11 (42-41).

  3. بانویی، علی‌اصغر و مینا محمودی (1380). «بررسی کمـّی جایگاه صنعت نساجی در اقتصاد ملی و محاسبه توان اشتغال‌زایی بالقوه آن در قالب نظام شبه‌ماتریس حسابداری اجتماعی»، پژوهش‌های اقتصادی، سال اول، ش 3.

  4. _____ (1380). «محاسبه توان اشتغال‌زایی بخش‌ها برحسب تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها در قالب نظام شبه‌ماتریس حسابداری اجتماعی»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال سوم، ش 8.

  5. بانویی، علی‌اصغر (1384). «بررسی رابطه بین توزیع درآمد و افزایش تولید در اقتصاد ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هفتم، ش 23.

  6. بانویی، علی‌اصغر و دیگران (1383). «بررسی کمـّی تعاملات بخش‌های اصلی اقتصاد کشور در قالب تحلیل مسیر ساختاری»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال ششم، ش 20.

  7. بانویی، علی‌اصغر و سهیلا پروین (1387). «تحلیل سیاست‌های آثار حذف یارانه کالاهای اساسی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری»، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 5.

  8. بانویی، علی‌اصغر و فرشاد مؤمنی (1389). «تحلیل‌های ضرایب فزاینده رشد و توزیع درآمد در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی: مورد ایران و کشورهای منتخب»، پژوهشنامه اقتصادی، ش 7 ویژه‌نامه بازار سرمایه.

  9. زورار، پرمه و رحیم دباغ (1382). «بررسی توزیع درآمد در ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی»، پژوهشنامه بازرگانی، سال هفتم، ش 27.

  1. سلامی، حبیب‌اله و پرمه زورار (1380). «اثرات افزایش صادرات بخش‌های کشاورزی و صنعت بر اقتصاد ایران: تحلیلی در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی»، تحقیقات اقتصادی، ش 59.
   1. Cohen, S. I. (2002)."Growth and Distribution in Russia and China: A Social Accounting Matrix Analysis", International Advances in Economic Research, Vol. 8, No. 1.
   2. Dietzenbacher, E., J. A. Vander Linden and E. Steenge-A (1993). "The Regiona Extraction Methods: EC Input-Output Comparisons", Economic Systems Research, Vol. 5, No. 2.
   3. Pradhan, B. K., M. R. Saluja and S. K. Singh (2006). Social Accounting Matrix for India: Concepts. Construction and Applications, Sage-New-Delhi, India.
   4. Round, I. J. (2003). Social Accounting Matrix and SAM-based Multiplier Analysis, In L. A. da Silva Pereira and F. Bourguinon (eds.), Techniques for Evaluating the Poverty Impact of Economic Policies, World Bank, Chap.14.
   5. Saari, M. Y., E. Ditzenbachar and B. Los (2007). "The Impact of Growth on Distribution of Income across Ethnic Groups: a Social Accounting Matrix (SAM) Approach", 16th International Input-Output Conference, Istanbul, Turkey.
   6. Tarp, F., D. Ronald-Holst and J. Rand (2002). "Trade and Income Growth in Vietnam: Estimates from a New Social Accounting Matrix", Economic Systems Research, Vol. 14, No. 2.
   7. Yusuf, A. A. (2006). "Constructing Indonesian Social Accounting Matrix for Distributional Analysis in the CGE Modeling Framework", Working Paper in Economics and Development of Economics, Padjadaran University, Indonesia.