ارزیابی راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، پردیس قم، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه مفید، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

3 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی عملکرد راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس است که راهبردی جدید در خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی خاص به‌شمار می‌آید. در بازارهای سهام دو راهبرد سرمایه‌گذاری توالی و معکوس به‌کار می‌رود. براساس راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس، سهامی ‌که در گذشته عملکرد موفقی داشته (برنده) فروخته شده و سهامی ‌که عملکرد ضعیف و نا‌موفقی داشته (بازنده)، خریداری می‌شود. مقاله حاضر امکان افزایش بازده سرمایه‌گذاری‌ها و کسب بازده‌های غیر‌عادی را با به‌کارگیری راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس بررسی می‌کند و سپس با توجه به میزان بازدهی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران آزمون می‌شود. جامعه آماری، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 تا 1389 و نحوه نمونه‌گیری آن روش غربالگری است. آزمون فرضیه‌ها و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار تحلیلی ـ آماری SPSS و آزمون t  انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد میانگین‌های انباشته بازده غیرعادی پرتفوی برنده فقط در برخی بازه‌های زمانی مورد بررسی از نوع بازنده آن کمتر بوده که این اختلاف معناداری نیست. ازاین‌رو به‌کارگیری راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس در دوره مطالعه شده به کسب بازدهی اضافی منجر نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Contrarian Investing Strategy in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Khadijeh Mahdavi 1
 • Samad Aziznejad 2
 • Fathollah Tari 3
چکیده [English]

The main purpose of the article is to examine performance of the contrarian investing strategy, which is a new strategy in buying and selling stocks in Tehran Stock Exchange in a specific time frame. Momentum and contrarian investing strategies are two strategies used in stock markets. According to the contrarian investing strategy, stocks having successful performance in past (winner stocks) are sold and stocks having poor and unsuccessful performance (loser stocks) are bought. The article examines the possibility of increasing returns on investment and earning abnormal returns using the contrarian investing strategy and tests it on the basis of returns of portfolios in Tehran Stock Exchange. Statistical population of the research is the companies accepted in Tehran Stock Exchange during the period 2005 to 2010 and its sampling method is screening. Hypotheses testing and data analysis are conducted by SPSS and t-test. The findings show that the average cumulative abnormal returns of winner portfolios are less than those of loser portfolios only in certain points of the mentioned time frames, which is not significant. Therefore, using the contrarian investing strategy in the mentioned time frame has not led to earning excess returns.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contrarian Investing Strategy
 • Winner Stocks
 • Loser Stocks
 • Behavioral Finance
 1. 1. پمپین، مایکل ام. (1388). دانش مالی رفتاری، ترجمه احمد بدری، تهران، انتشارات کیهان.

  2. راعی، رضا و سعید فلاح‌پور (1383). «مالیه رفتاری رویکردی متفاوت در حوزه مالی»، فصلنامه تحقیقات مالی، ش 18.

  3. سعیدی، علی و سعید باقری (1389).«راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران»،فصلنامه تحقیقات مالی، ش 30.

  4. فدایی‌نژاد، محمد‌اسماعیل (1373). «آزمون شکل ضعیف نظریه بازار کارای سرمایه در بورس اوراق بهادار»، فصلنامه تحقیقات مالی، ش 5 و 6.

  5. قالیباف اصل، حسن و معصومه نادری (1385). «بررسی واکنش بیش از اندازه سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرایط رکود و رونق»، فصلنامه تحقیقات مالی، ش 21.

  6. کی رایلی، فرانک و کیت سی. براون (1386). تجزیه‌و‌تحلیل سرمایه‌گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار، ترجمه غلامرضا اسلامی ‌بیدگلی و فریدون رهنمای رود‌پشتی، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی.

  7. مهرانی، ساسان و علی‌اکبر نونهال‌نهر (1387). «ارزیابی واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 54.

  8. _____ (1386). «بررسی امکان به‌کار‌گیری راهبرد معاملاتی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 50.

  9. نیک‌بخت، محمدرضا و مهدی مرادی (1384). «ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهام‌داران در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 40.

  1. Ahmad, Z. and S. Hussain (2001). "Kuala lumpur stock Exchange long run averreaction and chiness new year effect'', journal of Business finance and Accounting, Vol. 28.
  2. Anchor, Y., Peggy E. Swanson and J. Econ (2010). "Contrarian strategies and investor overreaction under price limits", Springer Science, No. 34.
  3. Asseo, Kodjovi and oumar sy (2003). Profitability of the Short-Run Contrarian Strategy in Canadian Stock Markets, Canadian Journal of Administrative Sciences, Vol. 20, Issue 4.
  4. Atikins, B. and E. A. Dyi (1990). ''Price never sales, Bid-Ask. spreads, Market Efficiency'', Journal of finance and Quantitative Analysis, Vol. 25.
  5. Bali, T. G., K. O. Demirtas and M. Levy (2008). "Nonlinear Mean Reversion in Stock Prices", Journal of Banking and Finance, Vol. 32.
  6. De Bondt, W., R. H. Thaler (1985). "Dose the Stock Market Overreact?", Journal of Finance, Vol. 40.
  7. Edwards, W. (1968). Conservatism in human information processing, Formal representation of human judgment, edited by B. kleinmutz, John wiley and sons, New york.
  8. Foster K. and A. Kharazi (2007). "Contrarian and Momentum Return on Iran’s Tehran Stock Exchange", Journal of International Financial Markets, Institutions and money, Vol. 17.
  9. Hameed, A. and K. yuant (2000). ''Momentum strategies, evidence from the pacific basin stock markets'', national university of Singapore, Working paper (www.ssRN.com).
  10. Hirshchy, M., Z. Parmorse and S. Scholz (2005). ''long-term Market under reaction to Accounting Restatements'', working Paper.
  11. Lai, Ming, MatNor Fauzias and K. G. Balachandher (2003). "Investor Psychology and Contrarian Investment: A Malaysian Perspective", Multimedia Cyberscape Journal, vol. 1.
  12. Lo, Kevin and Richard Coggins (2006). "Effects of order flow imbalance on short-horizon contrarian strategies in the Australian equity market", Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 14.
  13. Mengoli, Stefano (2004). "On the source of contrarian and momentum strategies in the Italian equity market", International Review of Financial Analysis, Elsevier, vol. 13(3).
  14. Montier, J. (2007). Behavioral Investing A Practitioners Guide to Applying Behavioral Finance, New York, John Wiley and Sons.
  15. Mylonakis, J. (2012). "An Investigation of the Efficiency of Portfolio Investors’ Behavior John", Athens Greece-International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, No. 6.
  16. Narayan, P. and A. Perasad (2007). "Mean Reversion in Stock Prices: New Evidence from Panel Unit Root Tests for 17 European countries", Economic Bulletin.
  17. Petersen, Rebekka and Philip Arnstedt (2010). Contrarian Investment Strategies an Assessment of the Value Premium in context to Recessions, Copenhagen Business School Finance and Strategic Management Institute of Finance.
  18. Skinner, D. J. (1994). ''why firms voluntarily disclose bad news?", journal of Accounting Research, NB2.
  19. Wang, Changyun and lei xie (2010). ''Information Diffusion and overreaction: Evidence from the Chinese Stock Market'', jornal of Emergsing markets finance and trade, Vol. 46.

  Yangru, Wu (2011). "Momentum trading, mean reversal and overreaction in Chinese stock market", Springer Science, No. 37.