مبانی نظری و شیوه‌‌های اعمال نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق عمومی، دانشگاه سمنان

چکیده

این مقاله بنیان‌های نظری و شیوه‌‌های اجرای نظارت را با استفاده از مطالعات تطبیقی مورد کاوش قرار می‌دهد. مبارزه با فساد سیاسی، پاسخ‌گویی و حاکمیت قانون به‌عنوان مبانی نظارت در قسمت اول بررسی شده است. در قسمت دوم نظارت بر نمایندگان از طریق قواعد رفتاری به‌عنوان قسمی از اقسام نظارت درون‌سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته و به تفاوت‌های آن با دیگر قواعد نظارتی اشاره شده است. در ادامه اصول حاکم بر قواعد رفتاری مانند صداقت و راستگویی، تقدم منافع عمومی بر فردی، استقلال، عدم تبعیض، شفافیت و نظایر آن بحث و بررسی شده است. در نهایت متداول‌ترین شیوه‌‌های نظارت، نهادهای برون‌سازمانی و درون‌سازمانی نظارت، ضمانت اجراهای تخلف از قواعد رفتاری و رابطه آن با مصونیت پارلمانی نمایندگان مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Foundations and Methods of Parliamentarians’ Performance Monitoring

نویسنده [English]

 • Hasan Vakilian
چکیده [English]

This paper explores theoretical foundations and methods of parliamentarians’ performance monitoring comparatively. Combating political corruption, enhancing accountability and the rule of law as a basis of monitoring are discussed in the first part of the paper. In the second part, monitors parliamentarians conducts via rules of conduct as part of the internal control system has been studied and its differences with other types of regulatory rules mentioned. In the following, rules of conduct principles such as honesty and truthfulness, priority of public interests over personal interests, independence, non-discrimination, transparency and so have been discussed. Finally, the most common methods of monitoring, external and internal monitoring bodies, sanctions of violating rules of conduct and its impact upon parliamentary immunity of the representatives have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monitoring
 • Rules of Conduct
 • Monitoring Principles
 • Declaration of Interests
 • Political Corruption
 • Accountability
 • Rule of Law
 • Sanctions
 • Private Interests
 • Parliamentary Immunity
 1. ارسطو (1371). سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
 2. بیتام، دیوید (1390). «پارلمان پاسخ‌گو و دمکراسی در قرن بیست‌و‌یکم»، ترجمه حسن وکیلیان، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 10738.
 3. راسخ، محمد (1388). نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران، انتشارات دراک.
 4. مرکز مالمیری، احمد (1385). حاکمیت قانون: مبانی و برداشت‌ها، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 5. نورتون، فیلیپ (1390). «پارلمان در یک نگاه» در گفتارهایی در قانون و قانونگذاری (مجموعه مقالات)، تألیف و ترجمه حسن وکیلیان، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  1. Beetham, D. (2006). Parliament and Democracy in the Twenty-First Century: A Guide to Good Practice, Inter-parliamentary Union.
  2. Callahan, K. (2007). Elements of Effective Governance, London, Tylor and Francis Group.
  3. Demmke, C. and et al. (2007). "Regulating Conflicts of Interest for Holders of Public Office in European Union", European Institute of Public Administration, in co-operation with the Utrecht School of Governance, The University of Helsinki and the University of Vassa.
  4. Euben, J. P. (2010). "Corruption" in Johnston, M. (ed.), Public Sector Corruption, Vol. 1, London, Sage Publication Ltd.

10. Genckaya, O. F. (2009). Conflict of Interests, Ankara, Council of Ethics for Public Services.

11. Hulst, M. V. D. (2000). The Parliamentary Mandate, Geneva, Interparliamentary Union.

12. Lindberg, S. I. (2009). Accountability: The Core Concept and its Subtypes, Working Paper, No. 1, Available Online at: www.dfid.gov.uk/r4d/PDF/ Outputs/APPP/APPP-WP1.pdf.

13. Pelizzo, R., D. Olson and R. Stepenhurst (2004). "Trends in Parliamentary Oversight: Proceedings From a Panel at 2004 Southern Political Science Association Conference", Research Collection, Scholl of social science, paper 37, Available Online at: ink.library.smu.edu.sg/soss_research/37/.

14. Plizzo, R. and R. Stapenhurst (2006). "Legislative Ethics and Codes of Conduct", in R. Stapenhurst, N. Johnston and R. Plizzo (eds.), The Role of Parliament in Curbing Corruption, Washington D. C. World Bank.

15. Philip, M. (2006). "Defining Political Corruption", in M. Johnston (ed.), Public Sector Corruption, Vol. 1, London, Sage Publication Ltd.

16. Power, G. (2008). "Establishing Standards of Parliamentary Conduct: an Overview of Issues Relating to Codes of Conduct for Parliamentarians", Available Online at: http://www.pogar.org/ publications/legislature/2007/ cairo/coc/power-e.pdf.

17. Rathamarit, N. and et al. (2008). Codes of Conduct for Parliamentarians: A Comparative Study, Bankok, King Prajadhipok's Institution for UNDP: Regional Center.

18. Stepenhurst, R. and R. Pellizo (2004). Legislative Ethics and Codes of Conduct, Washington D. C., The World Bank.

19. Tamanah, B. Z. (2004). On the Rule of Law, History, Politics, Theory, Cambridge, Cambridge University Press.

20. Thompson, D. F. and V. Individual (2010). "Institutional Corruption", in M. Johnston (ed.), Public Sector Corruption, Vol. 1, London, Sage Publication Ltd.

21. Waldron, J. (1999). Law and Disagreement, Oxford, Oxford University Press.

22. Warren, M. E. (2010). "What Does Corruption Mean in a Democracy", in M. Johnston (ed.), Public Sector Corruption, Vol. 1, London, Sage Publication Ltd.

23. Whaley, J. (1999). Legislative Ethics, Legislative Research Series, Washington D. C., National Democratic Institution for International Affairs.

24. Williams, V. (2001). Parliamentary Codes of Conduct, Brussels, Dick Toornstra.