طراحی چارچوبی برای پیشنهادیه خط مشی عمومی: پژوهش ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقاله حاضر با هدف طراحی چارچوبی برای پیشنهاد خط‌مشی‌های عمومی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش؛ خبرگان سیاست‌پژوهی هستند که در نهادهای سیاست‌پژوه (دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه‌ها) فعالیت دارند. نمونه تحقیق از طریق نمونه‌گیری در دسترس (روش گلوله ‌برفی) انتخاب شده است. به‌منظور پاسخ به این سوال که عناصر اصلی برای پیشنهادیه خط‌مشی عمومی مناسب چیست و کدام‌یک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ به‌این‌ترتیب عمل شده است: ابتدا پس از جمع‌آوری ادبیات موضوع، تعدادی از عناصر شناسایی و سپس با شانزده نفر از خبرگان مصاحبه اولیه انجام شد و با استفاده از تحلیل تم عناصر دیگری نیز استخراج شدند. از مجموع آنها 21 مورد به‌عنوان عناصر اصلی خط‌مشی تعیین شدند، که این عناصر برای تایید و تعیین میزان اهمیت به سی نفر از خبرگان داده شد. در نهایت پس از تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها عناصرِ هدف، نشان دادن مسیله و تمهیدات اجرایی به‌عنوان مهم‌ترین عناصر پیشنهادی خط‌مشی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Framework Plan for the Proposal of Public policy: Combined Research

نویسندگان [English]

 • hasan Danaeifard 1
 • Hossein Shool 2
 • Adel Azar 3
چکیده [English]

This study plans a framework for public policy proposal. Target Population of this survey includes policy research experts, who work in policy research institutions (Secretariat of the Expediency Council, Parliamentary Commissions and ministries). Survey sampling has been selected through convenience sampling (Snowball Sampling). In order to answer these questions, what are the main elements for the appropriate public policy proposals? And which of them are more important? The paper is followed: after data gathering, some of the elements are identified and then the initial interview with sixteen experts were conducted. Other elements were extracted by using theme analysis. Finally, 21 cases were used of a total of elements were extracted and interviews, as the main elements of policy that these elements were given to thirty experts to confirm and determine the importance. Finally after the analysis of data, elements; purpose, problem identification and the executive essentials were identified as the most important elements of the proposed policy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public Policy
 • Public Policy Cycle
 • Policy Research
 • Policy Proposal
 1. الوانی، سید‌مهدی (1387). «خط‌مشی عمومی و اجرا»، مجله حقوق و مصلحت، ش اول.
 2. الوانی، سید‌مهدی و فتاح شریف‌زاده (1385). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 3. دانایی‌فرد، حسن (1388). «روش‌شناسی تدوین خط‌مشی ملی کارآفرینی کشور: چارچوبی مفهومی»، مجله توسعه کار‌آفرینی، ش ششم.
 4. فرد آر. دیوید (1382). مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان و سید‌محمد اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ چهارم.
 5. فلیک، اووه (1388). در‌آمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران، نشر نی.
 6. قلی‌پور، رحمت‌اله (1387). تصمیم‌گیری سازمانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی، تهران، انتشارات سمت.
 7. ماژرزاک، آن (1379). روش‌هایسیاستپژوهی (پژوهش برای سیاستگذاری)، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.
 8. وحید، مجید (1384). «جستاری پیرامون مشکل سیاستگذاری در ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 67.
  1. Allison, G. T. (1971). Essence of Decision, Little, Brown and Co., Boston.

10. Bridgman, P. and G. Davis (2000). Australian Policy Handbook, 2edn (First Published in 1998), Allen and Unwin, Sydney.

11. Dukeshire, S. and J. Thurlow (2002). "Understanding the Link Between Research and Policy", Rural Communities Impacting Policy Project, Vol. 18.

12. Dye, Thomas R. (1995). Understanding Public Policy, Prentic-Hall, 8th Edition.

13. Galston W. A. (2006). Political Feasibility: Interests and Power; in: M. Moran, M. Rein and R. E. Goodin (ed.), The Oxford Handbook of Public Policy; Oxford University Press.

14. Gorret, j and Y. Islam (1974)."Policy Research and Policy Process: Do Twain ever Meet?", Gatekeeper Series,Vol. 74.

15. Grindle, M. and J. Thomas (1990). "After the Decision: Implementing Policy Reforms in Developing Countries", World Development, Vol. 18 (8).

16. Henry, G. T., and M. M. Mark (2003). "Beyond use: Understanding Evaluation's Influence on Attitudes and Action", American Journal of Evaluation, Vol. 24.

17. Hovland, I. (2007). "Making a Difference: Mandd of Policy Research", Overseas Development 111 Westminster Bridge Road London, UK. Website: www.odi.org.uk.

18. Kelman, S. (1987). Making Public Policy, Basic Books, New York.

 1. Krutwaysho, M. O. (2003). Obstacle to the Implementation of Tourism Policies and Regulation in PHUKET, THAILAND, Sheffied Hallam University. Available at: http://www.esade.es/cedit2003/pdfs/krutwayshoratai.pdf

20. Lasswell, H. (1951). "The Policy Orientation", in D. Lerner and H. Lasswell (eds.) The Policy Sciences, Stanford University Press, Stanford CA.

21. Lindblom, Charles E. (1968).The Policy Making Process.

22. Majchrzak, A. (1984). "Technical Analysis. In Methods for Policy Research", Sage: Beverly Hills

23. McClure, C. R. and P. T. Jaeger (2008). Government Information Policy Research: Importance, Approaches, and Realities, Library and Information Science Research, Vol. 30.

24. Nagel, S. and M. Feen (1978). "Policy Research Centers Directory", Urbana, IL: Policy Studies.

25. Oreszczyn S. and S. Carr (2008). "Improving the Link Between Policy Research and Practice: Usinga Senario Workshop as a Qualitative Research Tool in the Case of Genetically Modified Crops", Qualitative Research, Vol. 8.

26. Palumbo, D. J. and D. J. Calista (1990). Implementation and policy process: opening up the black box, Greenwood press Inc. USA.

27. Richard Bellman, Robert Kalaba (1965). Dynamic programming and modern control Theory, NewYork, Academic press.

28. Saunder, P. and M. Fine (1995). "Evaluation and Research In Social Policy" Social Policy Research Center, Vol. 62.

29. Scott, A. (2003). "A Review of the Links Between Research and Policy", The knowledge bridge.

30. Simons, Henry (1984). Economic Policy for a Free Society, Chicago: University of Chicago Press.

31. Staley S. R. (2006). Institutional Consideration for Sustainable Development policy Implementation: A US Case study; property Management, Vol. 24, No, 3.

32. Teune, H. and Z. Mlinar (1978). The developmental logic of social systems, Beverly Htss, ca, suge publications.

33. Weiss, C. H. (1982). "Policy research in the context of diffuse decision-making", Journal of Higher Education, Vol. 53.

34. Weiss, C. H. (1991). "Policy research as advocacy: pro and Con", Knowledge and Policy, Vol. 4 (1-2).

35. Wildavsky, Aaron (1969). "Rescuing Policy Analysis from PPBS", in Jay M. Shafritz and Albert C. Hyde and Sandra J. Parkes (eds.), Classic of Public Administration 2004, Thomson.

36. Wildavsky, Aaron (1969) "Rescuing Policy Analysis from PPBS" in Jay M. Shafritz and Albert C. Hyde and Sandra J. Parkes (eds.), Classic of Public Administration 2004, Thomson.

37. Wilhelm, T. (2009). "Strange Bedfellows: The Policy Consequences of Legislative Judicial Relations in the American States", American Politics Research, Vol. 37.

Zilberman, D. (1997). The value of economic research, Paper presented at the IFPRI Workshop on Measuring the Benefits of Policy-Oriented Social Science Research, April 4- 5, Washington DC.