راهبردهای توسعه دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

4 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

جمهوری اسلامی ایران در سند چشم‌‌انداز 1404 خود توسعه‌یافتگی به همراه روابط سازنده با جهان را مد‌نظر قرار داده است. در این بین ورزش یکی از کنش‌گران جدید جهانی در حوزه دیپلماسی و فعالیت‌های دیپلماتیک است. ازاین‌رو در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعه کیفی و مصاحبه‌های نیمه‌ساختار و غیر‌ساختار‌مند با صاحب‌نظران حوزه مدیریت راهبردی در ورزش‌، روابط بین‌الملل و جامعه‌شناسی به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته است. مصاحبه‌ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت (n= 39) و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد ایران برای دست‌یافتن به توسعه‌یافتگی در حوزه دیپلماسی ورزشی با سه دسته چالش راهبردی فکری، رفتاری و ساختاری روبه‌رو است. همچنین برای توسعه‌یافتگی به تمرکز بر راهبرد‌های کلان برندسازی و اعتبار‌بخشی، تعامل‌گرایی با جهان و توانمندسازی ظرفیت‌ها نیازمند است. نتایج این پژوهش می‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای سیاستگذاری کلان دولت ایران در حوزه دیپلماسی عمومی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for the Development of Sport Diplomacy in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • MohammadHasan Peymanfar 1
  • Alireza Elahi 2
  • Seyed Mohammadkazem Sajjadpour 3
  • Mehrzad Hamidi 4
1 Assistant Professor. Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Professor of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran
4 University of Tehran
چکیده [English]

In its 20-year vision, the Islamic Republic of Iran aims to progress in areas of development and create a constructive relationship with the world. As time has passed, sport has emerged as a new global actor in diplomacy. Therefore, for the present study we have collected data by employing the qualitative approach and carrying out semi-structured and non-structured interviews with experts in the fields of Strategic Sports Management, International Relations, and Sociology. Interviews continued until theoretical saturation was obtained (n = 39) and were analyzed using the Qualitative Content Analysis Method.
The findings of this study suggest that in order to make progress in the field of sport diplomacy, Iran faces three types of strategic challenges, these are: 1. intellectual,
2. behavioral, and 3. structural. Moreover, it needs to focus on macro strategies for branding and accreditation, interaction with the world, and empowerment capacities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Diplomacy
  • Sport Diplomacy
  • International Relations in Sports
  • Sport Development
1. باغیان، علی (1394). «دیپلماسی ورزش»، فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات، 16 (31).
2. پیمان‌فر، محمد‌حسن، علیرضا الهی، سیدمحمدکاظم سجاد‌پور، مهرزاد حمیدی (1398). «تبیین دیپلماسی ورزشی با استفاده از الگوی پارادایمی: مطالعه‌ای کیفی»، نشریه مدیریت ورزشی، 11 (1).
3. شریعتی فیض‌آبادی، مهدی (1398). «مطالعه تطبیقی دیپلماسی ورزش در توسعه روابط خارجی ایران و کشورهای منتخب»، دو فصلنامه علمی دانش سیاسی، 15 (1).
4. Aman, M.S. (2005). "Leisure Policy in New Zealand and Malaysia: A Comparative Study of Developments in Sport and Physical Recreation", Lincoln University New Zealand.
5. Amirtash, A. (2005). "Iran and the Asian Games: the Largest Sports Event in the Middle East", Sport in Society, 8 (3).
6. Bergsgard, N.A., B. Houlihan, P. Mangset, S.I. N_dland and H. Rommetvedt (2007). Sport Policy: A Comparative Analysis of Stability and Change, Oxford, Butterworth-heinemann.
7. Braun, V. and V. Clarke (2006). "Using Thematic Analysis in Sychology", Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2.
8. Bravo, G. and J. Silva (2014). "Sport Policy in Chile", International Journal of Sport Policy and Politics, 6 (1) .
9. Chehabi, H. (2001). "Sport Diplomacy between the United States and Iran", Diplomacy and Statecraft, 12 (1).
10. Deos, A. (2014). "Sport and Relational Public Diplomacy: The Case of New Zealand and Rugby World Cup 2011", Sport in Society, 17 (9).
11. Dousti, M., M. Goodarzi, H. Asadi and M. Khabiri (2013). "Sport Policy in Iran", International Journal of Sport Policy and Politics, 5 (1).
12. Esherick, C., R. Baker and S. Jackson (2018). Case Studies in Sport Diplomacy, Fit Publishing, 1 Edition, ISBN-13: 978-1940067056
13. Grix, J. and B. Houlihan (2014). "Sport Mega- event as Part of Nation'S Soft Power Strategy: The Case of Germany (2006) and UK (2012)", The British Journal of Politics and International Relations, 16 (4).
14. Hlabane, B. (2012). The Political, Economic and Social Impact of Hosting Mega-sports Events: The 2010 South Africa World Cup in Comparative Perspective, Beppu: Ritsumeikan Asia Pacific University.
15. Houlihan, B., D. Bloyce and A. Smith (2009). "Developing the Research Agenda in Sport Policy", International Journal of Sport Policy, 1 (1).
16. Hoye, R., M. Nicholson and B. Houlihan (2010). Sport and Policy: Issues and Analysis, Published by Elsevier Ltd, All Rights Reserved.
17. Jackson, S.J. and S. Haigh (2008). "Between and Beyond Politics: Sport and Foreign Policy in a Globalizing World", Sport in Society, 11 (4).
18. Li, Y.W. (2013). "Public Diplomacy Strategies of the 2008 Beijing Olympics and the 2012 London Olympics: A Comparative Study", The International Journal of the History of Sport, 30 (15).
19. Lin, Ch.Y., P.Ch. Lee and H.F. Nai (2008). "Theorizing the Role of Sport in State-Politics", International Journal of Sport and Exercise Science, 1 (1).
20. Merkel, U. (2008). "The Politics of Sport Diplomacy and Reunification in Divided Korea", International Review for the Sociology of Sport, 43.
21. Murray, S. (2013). "Moving Beyond the Ping-pong Table: Sports Diplomacy in the Modern Diplomatic Environment", P D Magazine, 9.
22. ــــــــ(2012). "The Two Halves of Sports-diplomacy", Diplomacy and Statecraft, 23 (3).
23. Pamment, J. (2019). "Special Issue on Sports Diplomacy", Place Brand Public Dipl, 15, https://doi.org/10.1057/s41254-019-00136-4.
24. Pigman, A. (2014). "International Sport and Diplomacy's Public Dimension: Governments", Sporting Federations and the Global Audience, Diplomacy and Statecraft, 25 (1).
25. Wolcott, H.F. (2008). Writing Up Qualitative Research, London, Sage Publications.
26. Yen, Ch. (2013). "Sport, Diplomacy, and the Role of an Athlete as Ambassador: Liang-huan Lu and Golfin Taiwan", The International Journal of the History of Sport, 30 (9).