ارزیابی سطح نوآوری کشورهای منتخب سند 1404 و تأثیر آن بر عملکرد شهرها در سطح جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

نو‌‌‌‌آوری برای رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه مانند ایران به‌طور فزاینده‌ای اهمیت دارد، زیرا به‌دنبال یافتن راه‌حل برای چالش‌های پیچیده، به‌دست آوردن مزایای رقابتی در صنایع و فناوری‌های کلیدی و ایجاد استانداردهای زندگی بهتر برای جامعه هستند. بنابراین پژوهش حاضر نیز با هدف ارزیابی سطح نوآوری کشورهای منتخب سند 1404 و تأثیر آن بر عملکرد شهرهای جهانی انجام شده است. داده‌‌‌‌های مورد استفاده در پژوهش از گزارش شاخص نوآوری جهانی و گزارش شهرهای جهانی (GCR) در سال 2017 استخراج شده است. جامعه‌‌‌‌ آماری پژوهش حاضر کشورهای امارات، ارمنستان، ایران، آذربایجان، بحرین، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی، عمان، قطر، کویت و پایتخت آنهاست. در این راستا با استفاده از مدل پرومته و تحلیل همبستگی پیرسون نتایج پژوهش نشان داد امارات و ترکیه بهترین عملکرد نوآوری را در میان دیگر کشورها دارند. همچنین وضعیت نوآوری ایران در مؤلفه‌‌‌‌های نهادی، سرمایه انسانی و پژوهش، زیرساخت، بازار، پیچیدگی کسب‌و‌کار، دانش و تکنولوژی و خروجی‌‌‌‌های خلاقانه در مقایسه با کشورهای منتخب به‌ترتیب در سطح خیلی پایین، متوسط، خیلی پایین، متوسط، پایین، متوسط و پایین قرار دارد. نتایج همبستگی بین رتبه کشورها با رتبه شهرها رابطه معنا‌‌‌‌دار قوی با امتیاز 0.907 وجود دارد به‌طوری‌که استانبول و دبی پایتخت کشور ترکیه و امارات با رتبه 26 و 28 در میان دیگر شهرهای پایتخت مورد مطالعه از برترین شهرهای جهان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Levels of Innovation Seen in Selected countries in the 1404 Document and its Global Impact on the Performance of Cities

نویسندگان [English]

  • Saideh Alavi 1
  • Hosein Nazmfar 2
  • Mohammad Hasanzadeh 3
1 University of Mohaghegh Ardabili
2 Associate Professor of Geography. Mohaghegh Ardabili University
3 Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

Innovations in the developing economies of developing countries such as Iran, are increasingly important as they seek to find solutions to complex challenges, gain competitive advantages in key industries and technologies, and create better living standards for citizens. Therefore, the present study was conducted with the aim of analyzing the levels of innovation seen in the selected countries in the 1404 document and the effect of innovation on urban performance. The data used in the research is derived from the 2017 Global Innovation Index (GII) and the 2017 Global Cities Report (GCR). The statistical population of the study was the UAE, Armenia, Iran, Azerbaijan, Bahrain, Pakistan, Turkey, Saudi Arabia, Oman, Qatar and Kuwait and all their capital cities. In this regard, the Prometheus model and Pearson Correlation Analysis were employed. The results of the study showed that the UAE and Turkey have the best innovation performance among other countries. Also, the levels of Iranian innovation in institutional components, human capital and research, infrastructure, market, business complexity, knowledge and technology, and creative output compared to the selected countries, were respectively, very low, moderate, very low, moderate, low, medium, and low.
The results also showed, there is a significant correlation between the rankings of countries and the rankings of cities within them, which had a score of 0.907. This was such that, Istanbul, the capital city of Turkey, and Dubai, the capital city of UAE, were respectively ranked 26th and 28th among other capital cities, and were found to be among the world's top cities. After these results were obtained, suggestions were offered in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • World Cities
  • Iran
  • Document 1404
1. آقایی، مجید، مهدیه رضاقلی‌‌‌‌زاده و فریده باقری (1392). «بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استان‌‌‌‌های ایران»، پژوهش و برنامه‌‌‌‌ریزی در آموزش عالی، ۱۹ (۱).
2. ابراهیم‌‌‌‌زاده، عیسی، میرنجف موسوی و علی باقری کشکولی (1395). «بررسی میزان تأثیرگذاری جابه‌جایی برخی از کارکردهای شهر تهران در سامان‌دهی وضعیت پایتخت در ایران»، ژئوپولتیک، 12 (1).
3. اکبری، محسن، مهسا فرخنده و زهرا ایاغ (1396). «رابطه میان زیرساخت‌‌‌‌ها و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی: نقش تعدیل‌‌‌‌کننده شاخص‌‌‌‌های اقتصاد دانش‌‌‌‌بنیان»، سیاست‌‌‌‌نامه علم و فناوری، 7 (4).
4. اکبریان، رضا و علی قائدی (1390). «سرمایه‌‌‌‌گذاری در زیرساخت‌‌‌‌های اقتصادی و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی»، رشد و توسعه اقتصادی، 1 (3).
5. امجدی،کاظم، غلامرضا رهبری بنائیان و غلامرضا سلطانی فسقندیس (1391). «تحلیل تأثیر شاخص‌‌‌‌های اقتصاد دانش‌‌‌‌محور بر تولید ناخالص داخلی کشورها»، فصلنامه فراسوی مدیریت، 6 (21).
6. الهی، شعبان، نادیا کلانتری، عادل آذر و محمد حسن‌‌‌‌زاده (1394). «رابطه میان زیرساخت‌‌‌‌های رایج نوآوری، ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه در سطح ملی»، مدیریت نوآوری، 4 (4).
7. پوراحمد، احمد، مهدی قرخلو و سیروس موسوی (1390). «بررسی مفاهیم و شاخص‌‌‌‌های نظریه شهر جهانی»، باغ نظر، 16 (8).
8. پورموسوی، سیدموسی، حسین محمدیان، محمدهادی پوینده و حسین خراشادی‌‌‌‌زاده (1391). «نقش اقتصادی شهرهای جهانی در قدرت ملی کشورها»، جغرافیا، 10 (35).
9. جمعه‌پور، محمود، شهاب‌الدین عیسی‌لو، وحید گودرزی و بهزاد دوستی سبزی (1396). «تدوین راهبردهای توسعه شهری با رویکرد توسعه دانش‌بنیان (مورد مطالعه: شهر صنعتی اراک)»، اقتصاد و مدیریت شهری، ۵ (۲۰).
10. حاجی‌حسینی، حجت‌‌‌‌اله و فاطمه صادقیان (1395). «شاخص‌‌‌‌های نوآوری جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخص‌‌‌‌ها»، نشریه صنعت و دانشگاه، 9 (33 و 34).
11. خانی، ریحانه و زهرا نصراللهی (1396). «بررسی نقش عوامل مؤثر بر نوآوری (مقایسه کشورهای توسعه‌‌‌‌یافته و در حال توسعه)»، سیاست‌‌‌‌های راهبردی و کلان، 5 (18).
12. خانی، فضیله و سمیه سادات‌موسوی (1396). «ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری در بین کارآفرینان روستایی (مطالعه موردی: دهستان سولقان)»، پژوهش‌‌‌‌های جغرافیای انسانی، 49 (4).
13. خوارزمی، امیدعلی و امین ندایی (1392). «ارزیابی زیرساخت‌‌‌‌های نوآوری در ایران (مطالعه موردی و بازنگری مراکز رشد شهر مشهد)»، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 3 (12).
14. دانش‌‌‌‌کهن، حسین، مهدی الیاسی، نازنین پیله‌‌‌‌وری و سید‌محمد طباطبایی (1394). «بررسی و اولویت‌‌‌‌بندی عوامل کلیدی موفقیت نوآوری در صنعت پهپاد ایران»، مدیریت نوآوری، 4 (4).
15. رضوی، مصطفی و مرتضی اکبری (1390). «نظام نوآوری»، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
16. زاهدی یگانه، امیر، احمد خادم‌‌‌‌الحسینی و رضا مختاری ملک‌‌‌‌آبادی (1397). «تحلیل شاخص‌‌‌‌های مدیریت شهری در ابعاد جهانی‌‌‌‌شدن در مناطق شهری اصفهان»، بوم‌‌‌‌شناسی شهری، 9 (1).
17. سرور، هوشنگ (1396). «تحلیل و رتبه‌‌‌‌بندی پایداری کلان‌شهر تهران در بین شهرهای جهانی»، جغرافیا و توسعه، 47.
18. سلامی، رضا، حسین میرزایی و عاطیه صفردوست (1396). «حرکت به سوی اقتصاد دانش‌‌‌‌بنیان با بررسی ارتباط درونی میان ابعاد ورودی و خروجی شاخص جهانی نوآوری»، رشد و فناوری، 13 (51).
19. شاه‌‌‌‌آبادی، ابوالفضل و حامد صادقی (1394). «ارزیابی وضعیت رقابت‌‌‌‌پذیری کشورهای عضو اوپک: با تأکید بر مؤلفه‌‌‌‌های نوآوری‌محور»، رشد فناوری، 8 (29).
20. شاه‌‌‌‌آبادی، ابوالفضل، حامد صادقی و حامد امیری (1393). «تأثیر سرمایه انسانی بر نوآوری کشورهای منتخب سازمان توسعه همکاری اسلامی»، پژوهشنامه بازرگانی، ش 70.
21. شقاقی، وحید (1397). «ارزیابی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور ازمنظر تحقق اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز»، مجلس و راهبرد، 25 (94).
22. صالحی، محمدجواد، جعفر عبادی و گشتاسب مظفری (1392). «اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر رشد اقتصادی»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۱۹ (۳).
23. فطرس، حسین، محمدرضا فرزین و ابوالفضل نجارزاده نوش‌‌‌‌آبادی (1390). «بررسی اثر حقوق مالکیت معنوی روی نوآوری کشورهای اسلامی در حال توسعه»، پژوهشنامه اقتصادی، 11 (1).
24. فلاح‌‌‌‌پور، سجاد، اکبر حسین‌‌‌‌پور و رضا آزادمرد (1397). «بررسی جایگاه شهر جهانی در مدیریت شهری کلان‌شهر تبریز»، جغرافیا و روابط انسانی، 1 (2).
25. قورچی، مرتضی، اعظم بیاتی و محمد امانی (1388). «جهان شهرها و گروه اقتصادی 20G»، تهران، مرکز مطالعات و برنامه‌‌‌‌ریزی شهری تهران.
26. کارگرسامانی، امیر، اسداله کردنائیج، سیدحمید خداداد حسینی و سیدمسعود موسوی شفایی (1394). «سنجش حکمرانی خوب شهری برای شهرهای جهانی»، پژوهش‌‌‌‌های مدیریت در ایران، ۱۹ (۱).
27. کشتکار، مهران و سعید دهقان (1397). «الگوی مفهومی نوآوری اجتماعی برای تحقق استحکام ساخت درونی قدرت»، مجلس و راهبرد، 25 (94).
28. کیان‌‌‌‌پور، سعید و علیرضا صالحی (1394). «سنجش شاخص دستیابی به فناوری و نوآوری در ایران در مقایسه با کشورهای جهان»، فصلنامه رشد و فناوری، 11 (44).
29. لطفی، صدیقه، مجتبی شهابی شهمیری و الناز نیکبخت (1394). «امکان‌سنجی کاربست رویکرد کلان‌شهرهای شبکه‌‌‌‌ای چندمرکزی خلاق در منطقه‌‌‌‌ کلان‌‌‌‌شهری مازندران مرکزی»، جغرافیا و توسعه، 43.
30. مبینی دهکردی، علی و مهران کشتکار (1394). «نوآوری اجتماعی: کنکاشی بر مفهوم‌سازی مبتنی‌بر تحلیل محتوای تعاریف»، مدیریت نوآوری، 4 (2).
31. متقی دستنایی، افشین، حیدر لطفی و موسی صادقی (1393). «ابعاد جغرافیای سیاسی مکان‌یابی و انتقال پایتخت در ایران»، برنامه‌‌‌‌ریزی منطقه‌‌‌‌ای، 4 (16).
32. محمدیان منصور، صاحبه، محمد جعفری و نادر مهرگان (1397). «اندازه‌گیری و بررسی مقایسه‌ای سرمایه اجتماعی به تفکیک استان‌های کشور»، مدیریت سرمایه اجتماعی، 5 (1).
33. محمدی، مهدی، مهدی الیاسی، سیدمصطفی محمدپور نارنجی و آرش شجاعی چرمینه (1394). «ارائه مدلی برای ارزیابی و مقایسه نظام‌‌‌‌های ملی نوآوری: سنجش در 146 کشور و تحلیلی بر وضعیت ایران»، سیاست علم و فناوری، 7 (4).
34. مرادی، محمدعلی، مرتضی اکبری و فهیمه بشارتی (1397). «تأثیر سرمایه‌ انسانی بر نوآوری: مطالعه تطبیقی کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته»، سیاست‌‌‌‌های راهبردی و کلان، ش 22.
35. مطلبی، قاسم، شاهین حیدری و شهرام شیرمحمدی (1394). «خوانشی از جایگاه و نقش برندسازی معماری بر رقابت‌‌‌‌پذیری شهری در شهرهای جهانی»، مدیریت شهری، ش 40.
36. مومنی، فرشاد، محمدرضا عطارپور، رضا صالح‌‌‌‌زاده و محمدمهدی خزائی (1395). «ترتیبات نهادی و توسعه همه‌جانبه: نقش نوآوری‌‌‌‌های نهادی در دستیابی به توسعه فناوری و توسعه پایدار»، فصلنامه پژوهش‌‌‌‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 16 (3).
37. نظم‌‌‌‌فر، حسین، سعیده علوی و علی عشقی چهاربرج (1396). «سنجش میزان برخورداری سکونتگاه‌های شهری استان اردبیل از شاخص‌های شهر خلاق»، جغرافیا و برنامه‌‌‌‌ریزی محیطی، 28 (22).
38. نیاکوئی، سیدامیر و محسن عسگریان (1394). «سند چشم‌‌‌‌انداز 20 ساله، رقباى منطقه‌‌‌‌اى و ضرورت منطقه‌‌‌‌گرایی در سیاست خارجی ایران (تحلیل وضعیت پیشرو و چشم‌‌‌‌انداز مطلوب)»، پژوهش‌‌‌‌های روابط بین‌‌‌‌الملل، 1 (17).
39. Azadi, GH. and H. Nourmohammadi (2016). "Scientific and Technological Productions of Iran (2006-2015) with a Comparison to some other Countries", Science and Technology Policy, 6 (3).
40. Blake, E. (2007). "Innovation Cycle: Who is Innovator?", Business Line, 23 (1).
41. Bogdanovic, D., D. Nikolic and I. Ilic (2012). "Mining Method Selection by Integrated AHP and PROMETHEE Method", Anais da Academia Brasileira de Ciências, 84 (1).
42. Brans, J. and B. Mareschal (2005). PROMETHEE Method Cited at: Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Springer, New York.
43. Brans, J.P. and B. Mareschal (1994). "The PROMCALC & GAIA Decision Support System for Multicriteria Decision Aidî", Decision Support Systems, 12.
44. Brans, J.P. and Ph. Vincke (1985). "A Preference Ranking Organization Method", Management Science, 31.
45. Brans, J.P., Ph. Vincke and B. Marechal (1986). "How to Select and How to Rank Projects: The Promethee Method", European Journal of Operational Research, 24.
46. Buhalis, D. and S. Darcy (2011). Accessible Tourism: Concepts and Issues, Bristol, UK: Channel View Publications.
47. Carayannis, E.G., Y. Goletsis and E. Grigoroudis (2017). "Composite Innovation Metrics: MCDA and the Quadruple Innovation Helix Framework", Technol, Forecast. Soc. Change. http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2017.03.008.
48. Caterino, N., I. Iervolino, G. Manfredi and E. Cosenza (2008). "A Comparative Analysis of Decision Making Methods for the Seismic Retrofit of Rc Buildings, the 14th World Conference on Earthquake Engineering", October 12-17, Beijing, China.
49. Chou, T.Y., W.T. Lin, Ch.Y. Lin, W.Ch. Chou and P. Huang (2004). "Application of the Promethee Technique to Betermine Depression Outlet Location and flow Direction in DEM", Journal of Hydrology, 287.
50. Crespo, N.F. and C.F. Crespo (2016). "Global Innovation Index: Moving Beyond the Absolute Value of Ranking With a Fuzzy-Set Analysis", Journal of Business Research. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.123
51. De Leeneer, I. and H. Pastijn (2002). "Selecting Land Mine Detection Strategies by Means of Outranking MCDM Techniques", European Journal Operational Research, 139.
52. Distanont, A. and O. Khongmalai (2018). "The Role of Innovation in Creating a Competitive Advantage", Kasetsart Journal of Social Sciences, xxx. https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.07.009.
53. Feldman, MP. (2014). "The Character of Innovative Places: Entrepreneurial Strategy, Economic Development and Prosperity", Small Business Economics, 43 (1). https://doi.org/10.1007/s11187-014-9574-4
54. Fitjar, R. and A. Rodríguez-Pose (2015). "Networking, Context and Firm-Level Innovation: Cooperation Through the Regional Filter in Norway", Geoforum, 63.
55. Franco, C. and R.H. Oliveira (2017). "Inputs and Outputs of Innovation: Analysis of the BRICS Theme 6 – Innovation Technology and Competitiveness", RAI Revista de Administração e Inovação, 14.
56. Gbadji, D.A., G. Luc Armel and G. Benoît (2009). "Corporait Venture Capital Among Larg Corporations: D the Industrial Sector Matter?", Paper Presented at the European Summer School Conference, Entrepreneurship Benevento (Italy).
57. Gilliams, S., D. Raymaekers and B. Muys (2005). "Comparing Multiple Criteria Decision Methods to Extend a Geographical Information System on Afforestation", Computers and Electronics in Agriculture, 49.
58. Goumas, M. and V. Lygerou (2000). "An Extension of the Promethee Method for Decision Making in Fuzzy Environment: Ranking of Alternative Energy Exploitation Projects", European Journal of Operational Research, 123.
59. Hölzl, W. and J. Janger (2014). "Distance to the Frontier and the Perception of Innovation Barriers Across European Countries", Research Policy, 43. http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2013.10.001
60. https://www.atkearney.com/
61. Jacobs, J. (1984) .Cities and the Wealth of Nations, New York, Vintage.
62. Javanmardi, S. and R. IranPour (2018). "Innovation and University; Reflection on the Formation and Development of Innovative University", Journal of Industry and University, 11 (39). URL: http://jiu.ir/article-1-236-fa.html
63. Lee, S.M. (2018). "Innovation: from Small “i” to Large “I”", International Journal of Quality Innovation, 4 (2). https://doi.org/10.1186/s40887-018-0022-4
64. Liu, F., D.F. Simon, Y. Sun and C. Cao (2011). "China’s Innovation Policies: Evolution, Institutional Structure, and Trajectory", Research Policy, 40.
65. Mosavi, S.J., S.H. Zarghani and H. Azami (2017). "Examining the Effective Variables of the Scientific and Technological Power and Presenting an Assessment Model of Scientific and Technological Power of Countries", Political Geography, 1 (3). https://doi.org/10.22067/pg.v3i3.60424
66. Mousavi, S.J., S.H. Zarghani and H. Aazami (2018). "Analysis and Survey the Position of Science and Technology in National Power", Geographical Researches, 33 (3).
67. Nazmfar, H., A. Eshghei, S. Alavi and S. Pourmoradian (2019). "Analysis of Travel and Tourism Competitiveness Index in Middle-East Countries", Asia Pacific Journal of Tourism Research, 24 (6).‏
68. Niosi, J. (2002). "National Systems of Innovations are ‘X – efficient’ (and X Effective) Why Some are Slow Learners", Research Policy, 31 (2).
69. Segarra-Blasco, A., J.M. Arauzo-Carod and M. Teruel (2018). "Innovation and Geographical Spillovers: New Approaches and Empirical Evidence", Regional Studies, 52 (5). https://doi.org/10.1080/00343404.2018.1444273
70. Seyoum, B. (2004). "The Role of Factor Conditions in High-Technology Exports: An Empirical Examination", Journal of High Technology Management Research, 15 (1).
71. Shahbazi, K., A. Hassanzadeh and B. Jafarzadeh (2015). "The Effects of Entrepreneurship and Innovation on Economic Growth: Panel Data Approach", Quarterly Journal of Innovation and Entrepreneurship, 5. URL: http://journalie.ir/article-1-35-fa.html
72. Shearmur, R. (2012). "Are Cities the font of Innovation? A Critical Review of the Literature on Cities and Innovation", Cities, 29.
73. Smith, H.L., SH. Bagchi-Sen and L. Edmunds (2018). "Innovation Cycles and Geographies of Innovation: A Study of Healthcare Innovation in Europe", European Urban and Regional Studies, 25 (4). https://doi.org/10.1177%2F0969776417716220
74. Stam, E. and B. Nooteboom (2011). "Entrepreneurship, Innovation and Institutions", Handbook of Research on Innovation and Entrepreneurship, 421.
75. The Global Innovation Index (2017).
76. Thompson, M. (2018). "Social Capital, Innovation and Economic Growth", Journal of Behavioral and Experimental Economics, 73. doi:10.1016/j.socec.2018.01.005.
77. WIPO (2015). "The Global Innovation Index, Effective Innovation Policies for Development, Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, and Sacha Wunsch-Vincent", Available at: www.globalinnovationindex.org.
78. Wu, Y., Y. Wanga, K. Chena, C. Xu and L. Li (2017). "Social Sustainability Assessment of Small Hydropower with Hesitant Promethee Method", Sustainable Cities and Society, 35.