سناریوهای تحلیلی ارتقای عملکرد بانکداری ایران با ترکیب قابلیت‌های ظرفیت جذب دانش و آینده‌نگاری شرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین (نویسنده مسئول)

2 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی‌ امام خمینی (ره) قزوین

3 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

هدف این مقاله پاسخ به این سؤال است که آیا می‌توان با بهره‌گیری از ترکیب قابلیت‌های ظرفیت جذب دانش و آینده‌نگاری شرکتی، نوآوری، تصمیم‌گیری و عملکرد سازمانی نظام بانکی ایران را ارتقا داد؟ برای پاسخ به پرسش در این پژوهش ضمن مرور ظرفیت جذب دانش و آینده‌‌نگاری شرکتی، به بررسی مؤلفه‌‌ها و ابعاد آن پرداخته شده است. پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی، از منظر روش آمیخته و از حیث زمانی مقطعی است. ابزار گردآوری داده‌‌ها روش‌‌های کتابخانه‌‌ای و دلفی فازی از خبرگان دانشگاهی و صنعت (15 خبره)، روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری و نرم‌افزار میک‌مک و در بخش کمّی داده‌‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه و تحلیل‌های مالی در نظام بانکی ایران شامل بانک‌های تجاری دولتی، تخصصی دولتی، قرض‌الحسنه و غیردولتی و مشتمل بر 30 بانک جمع‌‌آوری و اعتبار مدل اندازه‌‌گیری با 93 نمونه و از طریق تحلیل‌‌های آماری توصیفی، استنباطی و مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS تأیید شده است. نتایج حاکی از آن است که می‌توان عملکرد را با ترکیب قابلیت‌های ظرفیت جذب دانش و آینده‌نگاری شرکتی ارتقا داد. در پایان نیز از ترکیب دو قابلیت، چهار سناریوی محتمل کعبه آمال، کانون آلام، نزول جلال و عروج بی‌بال، ترسیم و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytic Scenarios for the Promotion of Iranian Banking Performance by Combining the Capabilities of Knowledge Absorptive Capacity and Corporate Foresight

نویسندگان [English]

  • Mehdi Joneidi Jaafari 1
  • Farhad Darvishi 2
  • Rohollah Bayat 3
  • Safar Fazli 3
2 ikiu
چکیده [English]

The purpose of this article is to answer whether the Iranian banking system can be promoted by combining capabilities of knowledge absorptive capacity and corporate foresight, innovation, decision making and organizational performance. In this article, we have reviewed knowledge absorptive capacity and corporate foresight and its components and dimensions have been investigated. The research is practical in terms of purpose and cross-sectional in time. Using library tools and fuzzy Delphi methods, data was collected from academic and industry experts (15 experts) and it was analyzed using Interpretive Structural Modeling (ISM) techniques and the Micmac software. In the quantitative part of this research, data was collected from the banking systems of Iran belonging to 30 banks (Commercial Government banks, Specialized Government banks, Interest-free and Non-Governmental Banks). This was obtained using questionnaires and financial analyses. The reliability of the measurement model which consisted of 93 samples was confirmed by way of descriptive inferential and statistical analyses and Structural Equation Modeling (SEM); this was done using SmartPLS software. The results suggest that performance can be enhanced by combining the capabilities of knowledge absorptive capacity and corporate foresight. Furthermore, the combination of these two capabilities results in four possible scenarios, these are: the Ka’ba of desires, the center of calmness, the revelation of magnificence and the wingless ascension, which have been outlined and analyzed in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Absorptive Capacity
  • Corporate Foresight
  • Organizational Performance
  • Innovation
  • Strategic Decision Making
  • Scenario
1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1397). گزیده آمارهای اقتصادی، تهران. https://www.cbi.ir
2. تولایی، روح‌اله و مهرداد محمدزاده (1396). فنون و ابزارهای روش تحقیق در مدیریت، تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر.
3. جعفری، سیدمحمدباقر، زهرا محمدی دورباش و اشرف میرزایی (1397). «تأثیر اینرسی سازمانی بر نوآوری و نوآوری بر عملکرد»، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 6 (4).
4. داوری، علی و آرش رضازاده (1395). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS ، چاپ سوم، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
5. شیروانی ناغانی، مسلم، صفر فضلی و عین‌اله کشاورز ترک (1397). «ارائه یک مدل فرایندی برای آیندهنگاری راهبردی در شرکت‌های ایرانی»، مدیریت بازرگانی، 10 (2).
6. عالم تبریز، اکبر و رؤیا شایسته (1390). «ارزیابی و اولویت‌بندی برون‌سپاری فرایندهای کاری مالیات‌ستانی در سازمان امور مالیاتی با رویکرد TOPSIS فازی»، پژوهشنامه مالیات، 58 (10).
7. گواهی، عبدالرحیم (1396). «آیندهنگری در آیندهپژوهی: تحلیل علی لایهای چالشهای آینده‌پژوهی در ایران»، فصلنامه آیندهپژوهی مدیریت، 28 (109).
8. مقسم، یاسر، پرویز سعیدی، حسین دیده‌خانی و احمد مهرابیان (1398). «توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بر پایه تأثیرپذیری از عملکرد و نوآوری در فناوری»، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 7 (1)،
9. Ali, Murad, Konan Anderson Seny Kan and Marko Sarstedt (2016). "Direct and Configurational Paths of Absorptive Capacity and Organizational Innovation to Successful Organizational Performance", Journal of Business Research, 69 (11), doi:10.1016/j.jbusres.2016.04.131
10. Aslan, Alper (2008). "Corporate Foresight in Emerging Markets: Action Research at a Multinational Company in Turkey", Futures, 40 (1).
11. Bereznoy, Alexey (2017). "Corporate Foresight in Multinational Business Strategies", Foresight and STI Governance, 11 (1), doi:10.17323/2500-2597.2017.1.9.22
12. Bhat, Sudhindra and Sahil Arora (2018). "Influence of Strategic Foresight Capabilities on Performance of Banks: Evidence from Baltic States", Global Journal for Research Analysis, 7 (10), Retrieved from 10.15373/2249555X
13. Božič, Katerina and Vlado Dimovski (2019). "Business Intelligence and Analytics for Value Creation: The Role of Absorptive Capacity", International Journal of Information Management, 46, doi:10.1016/j.ijinfomgt.2018.11.020
14. Camisón, Cesar and Beatriz Forés (2010). "Knowledge Absorptive Capacity: New Insights for its Conceptualization and Measurement", Journal of Business Research, 63 (7).
15. Chermack, Thomas and Kim Nimon (2008). "The Effects of Scenario Planning on Participant Decision-making Style", Human Resource Development Quarterly, 19 (4).
16. Cohen, Wesley and Daniel Levinthal (1990). "Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation", Administrative Science Quarterly, 35 (1).
17. Dang, Uyen (2011). The CAMEL Rating System in Banking Supervision, A Case Study, Arcada University of Applied Sciences International Business, Retrieved from https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/38344/Dang_Uyen.pdf?sequence=1
18. Dean, James and Mark Shafman (1996). "Dese Decision Process Matter? A Studyof Strategic Decision-Making Effectiveness",The Academy of Management Journal, 39 (2).
19. Djuricic, Ksenija and Jean-Philippe Bootz (2019). "Effectuation and Foresight – an Exploratory Sudy of the Implicit Links between the Two Concepts", Technological Forecasting and Social Change, 140. doi:10.1016/j.techfore.2018.04.010
20. Elbanna, Said and Fadol Yasir (2016). "The Role of Context in Intuitive Decision-making", Journal of Management and Organization, 12 (1). doi:10.1017/jmo.2015.63
21. Elbanna, Said and Rabia Naguib (2009). "How Much does Performance Matter in Strategic Decision-Making?", International Journal of Productivity and Performance Management, 58 (5), doi:10.1108/17410400910965715
22. Elbanna, Said (2010). "Making Strategic Decisions: A State of the Art Review and Empirical Evidence from a Cultural Perspective", Lambert Academic Publishing.
23. Elbashir, Mohamed, Philip Collier and Steve Sutton (2011). "The Role of Organizational Absorptive Capacity in Strategic Use of Business Intelligence to Support Integrated Management Control Systems", The Accounting Review, 86 (1).
24. García-Morales, Víctor J., María Teresa Bolívar-Ramos and Rodrigo Martín-Rojas (2014). "Technological Variables and Absorptive Capacity's Influence on Performance Through Corporate Entrepreneurship", Journal of Business Research, 67, doi:10.1016/j.jbusres.2013.07.019
25. Gkypalia, Areti, Spyros Arvanitisb and Kostas Tsekoura (2018). "Absorptive Capacity, Exporting Activities, Innovation Openness and Innovation Performance: A SEM Approach Towards a Unifying Framework", Technological Forecasting and Social Change, 132, doi:10.1016/j.techfore.2018.01.025
26. Habibi, Arash, Farza Jahantigh and Azam Sarafrazi (2015). "Fuzzy Delphi Technique for Forecasting and Screening Items", Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 5 (2), doi:10.5958/2249-7307.2015.00036.5
27. Hughes, Patrick, Ross Morgan and Monaash Hughes (2005). Resources, Strategy Type, and Business Performance: An Assessment of Strategic Fit, the 34th European Marketing Academy Conference, Milan, Bocconi University.
28. Jaffar, Mehreen and Imran Manarvi (2011). "Performance Comparison of Islamic and Conventional Banks in Pakistan", Global Journal of Management And Business Research, 11 (1).
29. Kaivo-oja, Jari (2012). "Weak Signals Analysis, Knowledge Management Theory and Systemic Socio-cultural Transitions", Futures, 44 (3).
30. ــــــــ(2006). "Towards Integration of Innovation Systems and Foresight Research in Firms and Corporations: The Classical Takeuchi-Nonaka Model Reconsidered and Reformulated", Turku: Finland Futures Research Center Publications.
31. Khana, Zaheer, Yong Lew and Svetla Marinova (2019). "Exploitative and Exploratory Innovations in Emerging Economies: The Role of Realized Absorptive Capacity and Learning Intent", International Business Review, 28 (3), doi:10.1016/j.ibusrev.2018.11.007
32. Liao, Shu-Hsien, Chih-Chiang Chen, Da-Chian Hu, Yu-Chun Chung, Min-Ju Yang (2017). "Developing a Sustainable Competitive Advantage: Absorptive Capacity, Knowledge Transfer and Organizational Learning", The Journal of Technology Transfer, 42 (6), doi:10.1007/s10961-016-9532-1
33. Limaj, Everist and Edward W.N. Bernroider (2019). "The Roles of Absorptive Capacity and Cultural Balance for Exploratory and Exploitative Innovation in SMEs", Journal of Business Research, 94, doi:10.1016/j.jbusres.2017.10.052
34. Lin, Yichen, Yichuan Wang and LeeAnn Kung (2015). "Influences of Cross-functional Collaboration and Knowledge Creation on Technology Commercialization: Evidence from High-tech Industries", Industrial Marketing Management, 49.
35. Murray, Janet and Masaak Kotabe (1999). "Sourcing Strategies of U.S. Service Companies: Amodified Transaction-cost Analysis", Strategic Management Journal, 20.
36. Muhmad, Siti and Hafiza Hashim (2015). "Using The CAMEL Framework in Assessing Bank Performance in Malaysia", International Journal of Economics, Mangement and Accounting, 23 (1).
37. Nimalathasan, Balasundaram (2008). "A Comparative Study of Financial Performance of Banking Sector in Bangladesh - an Application of CAMELS Rating System", Annals of University of Bucharest, Economic and Administrative Series, Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2117189
38. Noschang da Costa, Juliana Conceição, Shirlei Miranda Camargo, Maria Machado Toaldo ana Simone Regina Didonet (2018). "The Role of Marketing Capabilities, Absorptive Capacity and Innovation Performance", Marketing Intelligence and Planning, 36 (4), doi:10.1108/MIP-11-2017-0312.
39. Oyemomi, Oluwafemi, Shaofeng Liu, Irina Neaga, Huilan Chen and Franklin Nakpodia (2019). "How Cultural Impact on Knowledge Sharing Contributes to Organizational Performance: Using the fsQCA Approach", Journal of Business Research, 94, doi:10.1016/j.jbusres.2018.02.027
40. Paliokaite, Agne and Nerijus Pačėsa (2015). "The Relationship between Organizational Foresight and Organizational Ambidexterity", Technological Forecasting and Social Change, 101, doi:10.1016/j.techfore.2014.03.004
41. Portaleoni, C.G., Svetla Marinova, Rehan Ul-haq and Marin Marinov (2013). Corporate Foresight and Strategic Decisions (1 ed.). Palgrave Macmillan, doi:10.1057/9781137326973
42. Rohrbeck, René and Gemünden Hans Georg (2008). Strategic Foresight in Multinational Enterprises: Building a Best-practice Framework from Case Studies, R&D Management Conference, Ottawa, Canada.
43. Rohrbeck, René (2011). Corporate Foresight Towards a Maturity Model for the Future Orientation of a Firm (1 ed.), Berlin Heidelberg: Physica-verlag, doi:10.1007/978-3-7908-2626-5
44. Rohrbeck, René and Menes Etngue Kum (2018). "Corporate Foresight and its Impact on Firm Performance: A Longitudinal Analysis", Technological Forecasting and Social Change, 129, doi:10.1016/j.techfore.2017.12.013
45. Rollwagen, Ingo, Jan Hofmann and Stefan Schneider (2008). "Improving the Business Impact of Foresight", Technology Analysis and Strategic Management, 20 (3), doi:10.1080/09537320802000070
46. Sangmi, Mohi-ud-Din and Tabassum Nazir (2010). "Analyzing Financial Performance of Commercial Banks in India: Application of CAMEL Model", Pakistan Journal of Commerce and Social Science, 4(1).
47. Van der Duin, Patrick (2004). "Linking Futures Research to innovation processes", A Selection of Preliminary Findings and Some Possible Future Directions. EU-US Seminar: New Technology Foresight , Forecasting and Assessment Methods, Seville.
48. Van der Duin, Patrick, Tobias Heger and Maximilian D. Schlesinger (2014). "Toward Networked Foresight? Exploring the use of Futures Research in Innovation Networks", Futures, 59,doi:10.1016/j.futures.2014.01.008
49. Vlačića, Ernest, Marina Dabić, Tugrul Daim and Davor Vlajčić (2019). "Exploring the Impact of the Level of Absorptive Capacity in Technology Development Firms", Technological Forecasting and Social Change, 138, doi:10.1016/j.techfore.2018.08.018
50. Wang, Yichuan and Terry Anthony Byrd (2017). "Business analytics-Enabled Decision Making Effectiveness Through Knowledge Absorptive Capacity in Health Care", Journal of Knowledge Management, 21 (3), doi:10.1108/JKM-08-2015-0301
51. Weerawardena, J., A. O’Cass, and C. Julian (2006). "Does industry matter? Examining the Role of Industry Structure and Organizational Learning in Innovation and Brand Performance", Journal of Business Research, 59 (1), doi:10.1016/j.jbusres.2005.02.004
52. Wiener, Melanie, Regina Gattringer and Franz Strehl (2018). "Collaborative Open Foresight - a New Approach for Inspiring Discontinuous and Sustainability-Oriented Innovations", Technological Forecasting and Social Change, In Press, doi:10.1016/j.techfore.2018.07.008
53. Xie, Xuemei, Hailiang Zou and Guoyou Qi (2018). "Knowledge Absorptive Capacity and Innovation Performance in High-Tech Companies: A Multi-Mediating Analysis", Journal of Business Research, 88, doi:10.1016/j.jbusres.2018.01.019
54. Yang, Shu-Yi and Kuen-Hung Tsai (2019). "Lifting the Veil on the Link Between Absorptive Capacity and Innovation: The Roles of Cross-Functional Integration and Customer Orientation", Industrial Marketing Management, 82, doi:10.1016/j.indmarman.2019.02.006
55. Zahra , Shaker A. and Gerard George (2002). "Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension", The Academy of Management Review, 27 (2).