اولویت بندی سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی ایران با لحاظ آلودگی های زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله به بررسی اولویت بندی سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی با هدف حداقل نمودن تبعات آلودگی گاز های آلاینده و حداکثر نمودن رشد اقتصادی می پردازد. برای این منظور از اطلاعات گازهای گلخانه ای CO2,SPM,NOX,CH,SO2 و هم چنین جدول چهارده بخشی داده-ستانده سال 1385 استفاده شده است.در این مقاله پیوندهای اقتصادی پسین و پیشین وتعمیم یافته زیست محیطی پسین و پیشین بخشها استخراج شده و درنهایت بدلیل شاخص های متناقض با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره، اولویت بندی سرمایه گذاری بخشی با لحاظ هر دو رویکرد اقتصادی و زیست محیطی انجام شده است. نتایج این مطالعه با توجه به تغییر اولویت بندی سرمایه گذاری بخشی با و بدون لحاظ آلودگی های زیست محیطی نشان می دهد که درتخصیص منابع جهت ایجاد ظرفیت های جدید، دولت باید برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار علاوه بر مسایل اقتصادی به موضوع آلودگی های زیست محیطی هم توجه جدی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

اولویت بندی سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی ایران با لحاظ آلودگی های زیست محیطی

چکیده [English]

The paper assesses the sustainability of investment in various economic sectors, with the aim of minimizing resource use and generation of emissions and maximizing economic growth.Recent empirical data on energy consumption, and emissions of greenhouse gases CO2,SPM,NOX,CH,SO2, is used to reveal the interdependence of industries in the Iranian economy in terms of environmental pressure and resource depletion. An environmentally extended static 14-sector input–output- 1385- model is used, linking a range of physical flows (emissions of CO2,SPM,NOX,CH,SO2) with the economic structure of Iran. In this paper, environmentally extended input–output analysis has been combined with multi-criteria decision aid to identify the sectors that are “most sustainable” in terms of both direct and indirect impacts. The unique aspect of this application is in its use of environmentally adjusted forward and backward linkage coefficients which show the effects that are being produced through the web of intersectoral linkages. The paper offers a justification for a substantial governmental investment programme which could not only stimulate the development of the economy but also reduce the direct and indirect environmental consequences of such a development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key sectors
  • Linkages
  • environment
  • Iran
1. اخباری، محمد (1382). «محاسبه آلایندهزایی مصارف خانوارها با استفاده از تحلیل جدول داده ـ ستانده محیط زیستی سال 1378»، مجموعه مقالههای دومین همایش کاربرد تکنیکهای داده ـ ستانده در برنامهریزی اقتصادی اجتماعی، تهران، نشر مرکز تحقیقات اقتصاد ایران.
2. جهانگرد، اسفندیار (1379). «ماتریس حسابداری اجتماعی ـ زیستمحیطی به منزله الگویی برای برنامهریزی توسعه پایدار»، مجله برنامه و بودجه، شماره 58 و 59.
3. سایت مرکز آمار ایران.
4. فولادگر، م. م. ( 1386). «طراحی ساختار سیستم پشتیبانی در تصمیمگیری جهت مدیریت منابع و مصارف آب متناسب با حوضههای آبریز کشور»، پایاننامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.
5. مدیریت برنامهریزی (1387). آمارنامه انرژی، شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران.
6. مرکز آمار ایران (1385). جدول داده ـ ستانده اقتصاد ایران سال 1380.
7. معاونت امور انرژی (1387). ترازنامه انرژی سال 1385، وزارت نیرو.
8. Alcántara,Vicent and Emilio Padilla (2006). An Input – Output Analysis of the "key" sectors in CO2 Emissions from a Production Perspective: an Application to the Spanish Economy, Departament d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193Bellaterra, Spain.
9. Ayres, R. U. (1978). Resources, Environment and Economics, Applications of the Materials/Energy Balance Principle, New York, Wiley.
10. Ayres, R.U. and L. Ayres (2002). A Handbook of Industrial Ecology, Cheltenham, Edward Elgar.
11. Bazzazan, F. (2011). Impact of Removing Energy Subsidy on the Environment, Improvement (Air Pollution), 19th International Input-Output Conference,USA.
12. Chen, G. Q, B. Zhang (2010). "Greenhouse Gas Emissions in China 2007: Inventory and Input-Output Analysis", Energy Policy 38 (10).
13. Duchin, F. and E. Hertwich (2003). Industrial Ecology, Available at http://www.ecoeco.org/education_encyclopedia.php.
14. Fischer-Kowalski, M. and W. Hattler (1998). Society's Metabolism: the Intellectual History of Materials Flow Analysis", Part II, 1970–1998, Journal of Industrial Ecology, 2(4).
15. Fischer-Kowalski, M. (1998). "Society's Metabolism: the Intellectual History of Materials Flow Analysis", Part I, 1860–1970, Journal of Industrial Ecology, 2(1).
16. Lenzen,Manfred (2003). "Environmentally Important Paths, Linkages and Key Sectors in the Australian Economy", Structural Change and Economic Dynamics, No. 14.
17. Luptáčik, M. and B., Böhm (1994). An Environmental Input – Output Model with Multiple Criteria, Annals of Operations Research, 54 (1).
18. Hazari, B. (1970). "Empirical Identification of key-sectors in the Indian Economy", Review of Economics and Statistics 52.
19. Mousseau, V., R. Slowinski and P. Zielniewicz (1999). ELECTRE TRI 2.0a Methodological Guide and User's Manual.
20. Shmelev, Stanislav Edward (2010). Environmentally Extended Input-Output Analysis of the UK Economy, Key Sector Analysis, Queen Elizabeth House, University of Oxford, Munich Personal RePEc Archive.
21. Yuan, C., S Liu and N. Xie (2010). "The Impact on Chinese Economic Growth and Energy Consumption on the Global Financial Crisis", An Input-Output Analysis, Energy 35.