تبیین ماهیت تصویر افکار عمومی آمریکا از ایران بر‌مبنای نظریه تصویر در روابط‌ بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد روابط بین‌الملل، دانشکده وزارت خارجه (نویسنده مسئول)

3 دانشیار روابط بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار روابط بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تصمیم‌گیرندگان در کشورهای دمکراتیک معمولاً سعی می‌کنند نظرها و دیدگاه‌های جاری در جامعه را مورد توجه قرار دهند. یکی از روش‌های معمول در شناخت افکار عمومی درباره یک موضوع، انجام نظرسنجی است. نظرسنجی می‌تواند فهم موجزی از دیدگاه‌های مردم یک کشور درباره یک موضوع به‌ دست دهد، اما اگر بخواهیم تصویر جامعی از یک جامعه درباره کشوری دیگر داشته باشیم می‌بایست دیدگاه‌های افکار عمومی را از ابعاد مشخصی مورد بررسی قرار داد. ازاین‌رو پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به نظریه تصویر در روابط بین‌الملل، سه بُعد را در برسازی تصویر مردم آمریکا از ایران مورد بررسی قرار دهد. از‌آنجا‌که افکار عمومی در آمریکا یکی از عوامل تأثیرگذار بر فرایند تصمیم‌گیری سیاست خارجی این کشور است و تصویر مردم آمریکا از ایران تأثیر مهمی در چگونگی رابطه آمریکا با ایران دارد، سؤال اصلی این پژوهش را این‌گونه مطرح کردیم که افکار عمومی آمریکا چه تصویری از ایران داشته و شامل چه ویژگی‌هایی است؟ نتایج پژوهش حاضر که با روش مطالعه موردی و براساس نظریه تصویر به دست آمده است نشان می‌دهد تصویر مردم آمریکا از ایران به تصویر کلیشه‌ای «دشمن نسبی» شباهت دارد که این موضوع از طریق بررسی سه بُعد موقعیت، میزان توانمندی و ارزش‌های سیاسی ایران از دیدگاه افکار عمومی آمریکا حاصل شد که به‌ترتیب شامل تهدیدآمیز، قدرت نسبی و ارزش‌های سیاسی متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Nature of American Public Opinion on Iran Based on Image Theory in International Relations

نویسندگان [English]

  • Jalil Bayat 1
  • SeyedMohammadkazem Sajadpour 2
  • Mohammadhosein Jamshidi 3
  • Mohsen Eslami 4
چکیده [English]

Decision-makers in democratic countries usually try to take into account the current opinions and perceptions that exist in society. One of the most common ways to identify public opinion on a topic is to conduct a survey. It can provide a clear understanding of the people's views on a topic in a country. However, if we want to obtain a comprehensive picture of a society’s perception of another country, we need to look at public opinion and their viewpoints from various angles. Therefore, the present study attempts to examine three aspects of the image American people have of Iran, and this is done using Image Theory in International Relations. Since public opinion in the United States is one of the influential factors in the foreign policy decision-making process and the American people’s image of Iran has an important impact on US-Iran relations, the main question of the present study is how do the American public view Iran and what aspects does this include? The results of this case study show that the American people's perception of Iran resembles the stereotypical image of a "relative enemy". This conclusion was obtained by examining the following three dimensions: Iran's position, Iran’s capabilities, and Iran’s political values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • The United States
  • Image
  • Threat
  • Public opinion
  • Political values
1. بیات، جلیل (1390). «تأثیر ساختارهای ذهنی بر مذاکرات پرونده هسته‌ای ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی.
2. --- (1395). «امکان‌پذیری حل‌و‌فصل مناقشه هسته‌ای ایران از طریق تغییر تصاویر»، همایش دیپلماسی هسته‌ای ایران (مجموعه مقالات)، به کوشش کیهان برزگر و علی اسمعیلی اردکانی، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.
3. بیات، جلیل و سیدجلال دهقانی فیروزآبادی (1394). «بررسی نگرش‌های موجود در دو جامعه ایران و آمریکا درباره موضوع هسته‌ای ایران»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، ش 22.
4. سرمد، زهره، عباس بازرگان و الهه حجازی (1376). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگه.
5. کاتم، مارتا و دیگران (1386). مقدمه‌ای بر روانشناسی سیاسی، ترجمه سیدکمال خرازی و جواد علاقبند راد، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
6. مشیرزاده، حمیرا (1396). مبانی نظری تبیین و تحلیل سیاست خارجی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
7. موسویان، سیدحسین (1394). ایران و آمریکا؛ گذشته شکست‌خورده و مسیر آشتی، چاپ دوم، تهران، انتشارات تیسا.
 
8. Alexander, M. G., M. B. Brewer and R. K. Hermann (1999). "Images and Affect: A Functional Analysis of out-Group Stereotypes", Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 77, No. 13.
9. Bar-Tal, D. (2002). "The (Social) Psychological Legacy for Political Psychology", In:  Monroe, K. R. (Ed.). Political psychology, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
10. Bissett, Avery (2015). American Perceptions of Iran, Student Scholar Symposium Abstracts and Posters, 124, Available at: https://digitalcommons.chapman.edu/cusrd_abstracts/124.
11. Boulding, K. E. (1956). The Image: Knowledge in Life and Society, University of Michigan Press.
12. Boulding, K. E. (1959). "National Images and International Systems", Journal of Conflict Resolution, Vol. 3, No. 2.
13. Carroll, Joseph. (2007a). "Public: Iran Poses Greatest Threat to World Stability", Gallup Poll.
14. --- (2007b). "Public: Iran’s Nuclear Program Poses Threat to U.S.", Gallup.
15. CBS News/New York Times Poll (2013). "Americans’ Views on the Issues", The New York Times, Available at: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/2013/06/06/us/new-york-times-cbs-news-poll-june-2013.html?ref=politics.
16. CNN (2007). "Most Americans Think Iran Wants Nuclear Weapons, Poll Says", Opinion Research Corporation.
17. --- (2009a). "Poll: Americans Favor Talks With Iran", Opinion Research Corporation.
18. --- (2009b). "Most Americans Think Iran Wants Nuclear Weapons, Poll Says". Opinion Research Corporation.
19. CNN Political Unit. (2012). "CNN Poll: Americans Favor Diplomacy Against Iran", CNN Politics, Available at: http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/02/15/cnn-poll-americans-favor-diplomacy-against-iran/.
20. Gallup (2019). "Iran", Gallup Historical Trends.
21. Gilboa, E. (2010). "American Public Opinion Toward Iran’s Nuclear Program: Moving Towards Confrontation", BESA Perspective, 117.
22. Hartley, T. and B. Russett (1992). "Public Opinion and the Common Defense: Who Governs Military Spending in the United States?", American Political Science Review, Vol. 86, No. 4.
23. Heisey, D. R. and M. Sharifzadeh (2009). "Teenage Perceptions of Iranians and Americans: Visual Rhetoric of People Impacted by Politics", In: A Paper Presented at the Annual Conference of the Ohio Communication Association in October.
24. Herrmann, Richard K. (2013). "Perceptions and Image Theory in International Relations", in: The Oxford Handbook of Political Psychology, Edited by: Leonie Huddy, David O. Sears and Jack S. Levy (2 ed.).
25. --- (1988). "The Empirical Challenge of the Cognitive Revolution: A Strategy for Drawing Inferences about Perceptions", International Studies Quarterly, Vol. 32, No. 2.
26.--- (1986). "The Power of Perceptions in Foreign-Policy Decision Making: Do Views of the Soviet Union Determine the Policy Choices of American Leaders?", American Journal of Political Science, Vol. 30, No. 4.
27. Herrmann, R. K. and V. P. Shannon (2001). "Defending International Norms: The Role of Obligation, Material Interest and Perception in Decision Making", International Organization, Vol. 55, No. 3.
28. Herrmann, R. K. and et al. (1997). "Images in International Relations: An Experimental Test of Cognitive Schemata", International Studies Quarterly, Vol. 41, No. 3.
29. Hill, K. Q. (1998). "The Policy Agendas of the President and the Mass Public: A Research Validation and Extension", American Journal of Political Science, Vol. 42.
30. Holsti, O. R. (1976). "Foreign Policy Viewed Cognitively", In: Structure of Decision: The Cognitive Maps of Political Elites, Edited by: Axelrod, R. Princeton University Press.
31. --- (1992). "Public Opinion and Foreign Policy: Challenges to the Almond-Lippmann Consensus", International Studies Quarterly, 36(4).
32. --- (2004). Public Opinion and American Foreign Policy, University of Michigan Press.
33. Jervis, R. (2017). Perception and Misperception in International Politics, New Edition, Princeton University Press.
34. Jones, Jeffrey M. (2009). "Americans View North Korea as Greater Threat Than Iran", Gallup Poll.
35. --- (2011) "Americans Continue to Rate Iran as Greatest U.S. Enemy", Gallup.
36. --- (2014) "Far Fewer Americans Now Say Iran Is No. 1 U.S. Enemy", Gallup.
37. Kohut, Andrew (2009). "Most Would Use Force to Stop Iranian Nukes", Pew Research Center.
38. --- (2012). "Public Takes Strong Stance Against Iran’s Nuclear Program", Pew Research Center.
39. Mobasher, Mohsen M. (2012). Iranians in Texas: Migration, Politics and Ethnic Identity, University of Texas Press.
40. Montopoli, Brian (2011). "Poll: Americans' Views on Foreign Policy", CBS News Poll.
41. Moore, David. W. (2006) "Americans Worried About Iran's Nuclear Weapons Program", Gallup.
42. Morales, Lymari. (2009). "Majority of Americans Support Direct Diplomacy With Iran", Gallup Polls.
43. Naveh, C. (2002). "The Role of the Media in Foreign Policy Decision-Making: A Theoretical Framework", Conflict and Communication, 1(2).
44. Pew Research Center (2013). "Public Remains Supportive of Israel, Wary of Iran", Pew Research Center.
45. Phillips, J. (2011). "Iran's Green Movement Revives, Energized by Egyptian Revolt", The Heritage Foundation.
46. Powlick, P. J. (1995). "The Sources of Public Opinion for American Foreign Policy Officials", International Studies Quarterly, Vol. 39, No. 4.
47. Powlick, P. J. and A. Z. Katz (1998). "Defining the American Public Opinion/Foreign Policy Nexus", Mershon International Studies Review, 42.
48. Risse-Kappen, T. (1991). "Public Opinion, Domestic Structure and Foreign Policy in Liberal Democracies", World Politics, Vol. 43, No. 4.
49. Saad, Lydia. (2006). "Iran Threat Poses Leadership Crisis for Americans", Gallup.
50. --- (2019). "Majority of Americans Now Consider Russia a Critical Threat", Gallup.
51. Shahghasemi, E. (2017). Iranians in the Minds of Americans, Nova Science Publishers, Inc.
52. Shaghasemi, E. and D. R. Heisey (2009). "The Cross-cultural Schemata of Iranian-American People Toward Each Other: A Qualitative Approach", Intercultural Communication Studies, Vol. 18, No. 1.
53. Smeltz, Dina (2014). "Let’s Make a Deal: Public Backs Iran Talks", Chicago Council Survey.
54. Smeltz, Dina and Craig. Kafura (2015). "Americans Favor Deal with Iran; Willing to Back with Force", Chicago Council Survey.
55. Sobel, R. (2001). The Impact of Public Opinion of U.S. Foreign Policy Since Vietnam, New York, Oxford University Press.
56. Soroka, S. N. (2003). "Media, Public Opinion and Foreign Policy", Harvard International Journal of Press/Politics, Vol. 8, No. 1.
57. Steinhauser, Paul. (2009). "CNN Poll: Americans don't Want to Intervene in Iran Election Crisis", CNN/Opinion Research Corporation Poll.
58. --- (2010). "CNN Poll: American Believe Iran has Nuclear Weapons", CNN/Opinion Research Corporation Poll.
59. Steininger, M. Y. Y. (2009). United States and Iran: Different Values and Attitudes Toward Nature, University Press of America.
60. Swift, art (2014). "Terrorism, Iranian Nukes Considered Greatest Threats to U.S.", Gallup.
61. Takeyh, R. (2011). "The U.S. Must Empower the Green Movement", The Washington Post.
62. Walt, S. M. (2018). The Hell of Good Intentions: America's Foreign Policy Elite and the Decline of US Primacy, Farrar, Straus and Giroux.
63. Washington Post-ABC News Poll (2009). The Washington Post, Available at: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/polls/postabcpoll_031012.html.
64. --- (2012). The Washington Post, Available at: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/polls/postabcpoll_031012.html.
65. Wlezien C. (1996). "Dynamics of Representation: The Case of U.S. Spending on Defense", British Journal of Political Science, Vol. 26.
66. World Public Opinion.Org (2008). "Poll of Iranians and Americans", World Public Opinion.Org.
67. Zhang, B. (2012). Chinese Perceptions of the US: An Exploration of China's Foreign Policy Motivations, Lexington Books.