شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی در بانک‌های تجاری ایران به‌ همراه پیامدهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اجرای استراتژی یکی از مهم‌ترین مراحل سه‌گانه مدیریت استراتژیک است. به‌رغم اهمیت اجرای استراتژی، به این موضوع، کمتر از تدوین استراتژی پرداخته شده است. مقاله حاضر، علاوه بر شناسایی و معرفی عوامل اصلی و تأثیرگذار بر اجرای استراتژی در بانک‌های تجاری ایران به روشی علمی، به‌دنبال سهم‌دهی و اولویت‌بندی میزان تأثیر این متغیرها است. همچنین پیامدهای اجرا و چالش‌های پیش روی آن نیز همراه با ابعاد کمی تبیین شده است. روش تحقیق از حیث نتیجه، کاربردی و از حیث هدف، توصیفی و ازنظر داده، کمّی ـ کیفی است. استراتژی روش تحقیق در بخش کیفی، تئوری داده‌بنیاد و در بخش کمّی، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی، روش کدگذاری با الگوی پارادایمی استراوس و کوربین و در بخش کمّی برپایه مقایسات زوجی و تحلیل نرخ ناسازگاری است. جامعه تحقیق، خبرگان بانک‌های تجاری و نمونه آن، بانک‌های ملت، تجارت، ملی، سپه، رفاه، مهر اقتصاد و آینده است. روش نمونه‌گیری، قضاوتی هدفمند با روش گلوله برفی و ابزار جمع‌آوری داده در بخش کیفی مصاحبه و بررسی اسناد و در بخش کمّی پرسشنامه است. یافته‌های تحقیق نشان از تبیین 12 عامل اصلی، 9 چالش (به‌عنوان متغیر مداخله‌گر) و پنج پیامد برای اجرای استراتژی در بخش بانکداری تجاری ایران دارد که بر‌اساس میزان اهمیت نقش هر‌یک از آنها در اجرای استراتژی، اولویت‌بندی و سهم‌دهی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Effective Factors in the Implementation of Strategy in Iranian Commercial Banks and its Consequences

نویسندگان [English]

  • mehdi haghighi 1
  • Mohsen Jalali 2
  • mehdi ebrahimi 3
  • Vahid Khashei 1
1 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University
2 PhD student in Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University
3 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Strategy implementation consists of three stages, which are of utmost importance in strategic management. Despite the importance of strategy implementation, it is less researched and developed than strategy formulation. In addition to scientifically identifying and introducing key and influential factors in the implementation of strategy in Iranian commercial banks, this paper seeks to share and prioritize the impact of these variables. Implications of the implementation and the challenges ahead are also briefly described. The research method is descriptive, and an applied and purposeful result is sought, and in terms of data it is quantitatively qualitative. The research strategy in the qualitative section employs the Grounded Theory, and in the quantitative part uses the Analytical Hierarchy Process. The coding technique used to analyze the qualitative section is based on Strauss and Corbin's Paradigmatic Model; the quantitative section is analyzed based on the paired comparisons and the analysis of the inconsistency rate. The research community consists of experts from commercial banks such as, Mellat Bank, Tejarat Bank, Melli Bank, Sepah Bank, Refah Bank, Mehre Eqtesad Bank and Ayandeh Bank. The sampling method is purposeful judgment accompanied by the Snowball Technique. Data collection tools are employed in the qualitative part of the interviews and document analysis is used in the quantitative part of the questionnaire. The findings of the study reveal 12 main factors, 9 challenges and 5 outcomes for implementing a strategy in the commercial banking sector of Iran. These outcomes are prioritized and allocated according to the importance of each one of them in strategy implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank
  • Strategy
  • Analytical Hierarchy Process
  • Grounded theory
1. جلالی، محسن و مهدی حقیقی کفاش (1397). «تبیین مدل کنترل استراتژیک بانکداری ایران به‌همراه تحلیل کمی و کیفی آن»، مجموعه مقالات بیستوهشتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی، بانک مرکزی.
2. ربینیاک، لاورنس (1395). عملیاتی کردن استراتژی، ترجمه نادر مظلومی و شهرام خلیل‌نژاد، تهران، انتشارات آیلار.
3. قدسی‌پور، حسن (1384). فرایند تحلیل سلسلهمراتبی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
4. مک لنان، اندرو (1396). پیادهسازی استراتژی، ترجمه محمد اعرابی و علیرضا هاشمی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
5. مینتزبرگ، هنری (1388). جنگل استراتژی، ترجمه محمود احمدپور، چاپ چهارم، تهران، انتشارات جاجرمی.
6. Amolo, L. (2012)."Challenges of Strategy Implementation at the Parliamentary Service Commission of Kenya", Degree of Master of Business Administration (MBA), School of Business, University of Nairobi.
7. Andreas, M. (2003). "Validity and Reliability Tests in Case Study Research: a Literature Review with Hand-on Application for Each Research phase Qualitative Market Research", An International Journal, Vol. 6, No. 2.
8. Anvar, J. (2017). "Strategy-performance Relationships", Journal of Advances in Management Research, Vol. 14, No. 4.
9. Cirolia, R. (2017). "Negotiated Planning", Journal of Habitat International, 59.
10. Creswell, J. W. (2005). "Educational Research: Planning", Journal of Conducting and Evaluating Quantative and Qualitative Research, Vol. 16, No. 4.
11. Joneidi, M. and S. Nilipour (2017). "Corporate Foresight and its Effect on innovation", Journal of Strategic Decision Making and Organizational Performance, Vol. 19, No. 6.
12. Marques, J. (2017). "Internalization Strategies of Emerging Market Banks: Challenges and Opportunities", Journal of Business Horizons, Vol. 60.
13. Nobel, C. (1996). Implementation Marketing Strategies, PhD Thesis, Arizona State University.
14. Okumus, F. (2003). "A Framework to Implement Strategies in Organizations", International Journal of Contemporary Management, 13 (7).
15. Rajasekar, J. (2014). "Factors Affecting Effective Strategy Implementation in a Service Industry", International Journal of Business and Social Science, 5 (9).
16. Ridwan, M. (2017). "Planning Practices: A Multiple Case Study in the High-Performing Banks", Journal of Organizational Change, Vol. 30, No. 4.
17. Strauss, Anselm L. and Juliet Corbin (1999). Basic of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage.
18. Vandermaas, A. (2008). "Strategy Implementation in a Small Island Community", Phd Thesis, Management School of Rotterdam.