مدیریت تقاضا در منابع آب با تأکید بر قیمت گذاری آن در بخش کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

مدیریت تقاضا در منابع آب با تأکید بر قیمت گذاری آن در بخش کشاورزی