آسیب شناسی تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول حقوقی حاکم بر تبلیغات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تبلیغات انتخاباتی یکی از مهمترین وجوه انتخابات است که ترویج و در موارد لازم، اصلاح آن، گامی در راه توسعه آرمانهای دمکراتیک در میان دول محسوب میشود. باید دانست این مهم، جز در پناه حقوق و اصول حقوقی امکانپذیر نیست و در غیر این صورت تبلیغات از جاده مستقیم و حقوقمند خارج میشود و به بیراهه میرود. هدف از پژوهش حاضر نیز آسیبشناسی تبلیغات در سایه اصول حاکم بر برگزارکنندگان انتخابات، داوطلبان انتخاباتی و همچنین رأیدهندگان است. در پرتو اصول حاکم بر این سه دسته مهم، مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بخش تبلیغات مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بسیاری موارد، اصول حاکم بر انتخابات نظیر اصل نظارت بر تبلیغات را مطمح نظر قرار داده، اما در برخی اصول، همچون صداقت یا مشارکت و حمایت از نامزدها راه سکوت، اجمال و یا ابهام را پیموده است. در نهایت راهکارهایی برای اصلاح مواد و گنجاندن برخی اصول در مواد قانونی، گام پایانی در تحقیق خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pathology of The Islamic Consultative Assembly Electoral Propaganda in Light of Legal Principles Governing Propaganda

نویسنده [English]

  • Hajar Dorosti
چکیده [English]


The electoral propaganda is one of the most important aspects of the election that its promotion and Correction in necessary is a step in the development of democratic ideals among the states. We must know that it is not possible except in terms of law and legal principles. And otherwise propaganda gets out of based on rights principle. The purpose of this study is pathology of propaganda in light of the principles governing the selectors and candidates and electoral holdings.
In light of the principles governing these three important branches, the Islamic parliament election act was examined in this study and it were shown that the The Islamic Consultative Assembly election act in many cases explain the principles governing election, such as Election monitoring. However, it is ambiguous or overall in certain principles such as the principle of honesty or participation and support of the candidates. Finally, offers for the modification of some of the act will be final step in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Election
  • Propaganda
  • Election Act
  • Propaganda Principles
  • The Islamic Consultative Assembly
 
1. احمدوند، شجاع (1388). «تبلیغات در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، فصلنامه پژوهش حقوق، ش 30.
2. احمدی، علی (1389). انتخابات در ایران (بررسی حقوقی و قانونی)، تهران، نشر میزان.
3. ایوبی، حجتاله (1377). اکثریت چگونه حکومت میکنند، تهران، نشر سروش.
4. باتلر، دیوید (1385). انتخابات؛ مبارزات، ترجمه مزدا موحد، دایره]المعارف دمکراسی، تهران، انتشارات کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه.
5. بزرگمهری، مجید (1385). بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
6. ــــــــــــ (1386). «بررسی تطبیقی تبلیغات در نظام انتخاباتی ریاست جمهوری ایران و فرانسه»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 11، ش 4.
7. پورمحمود، احسان (1392). حقوق انتخاباتی در نظام سیاسی ایران، تهران، الیما.
8. خسروی، حسن (1387). حقوق انتخابات دمکراتیک، تهران، انتشارات مجد.
9. دهخدا، علیاکبر (1377). لغتنامه، جلد دوم، چاپ دوم، دانشگاه تهران.
10. صالحی، محمدجواد (1386). ویژگیها و اهداف تبلیغات انتخاباتی در نظامهای لیبرال، قم، انتشارات مرکز پژوهشهای صدا و سیما.
11. علینقی، امیرحسین (1378). نظارت بر انتخابات، تهران، نشر نی.
12. فیاد، حسن (1355). تبلیغات و مردم، تهران، نشر جار.
13. کاظمی گرجی، علیاکبر (1381). تبلیغات انتخاباتی، قم، دارالهدی.
14. گلشنپژوه، محمدرضا (1388). بررسی تطبیقی نظامهای انتخاباتی، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران.
15. گودوین گیل، گای اس (1386). انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویه بینالمللی، ترجمه سیدجمال سیفی و سیدقاسم زمانی، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
16. محمدکاظمی، رضا و احسان قاسمی (1389). تبلیغات نوآورانه در عصر حاضر، تهران، کتابخانه فرهنگ.
17. Anartin, Elizabeth A. (1997). Oxford Dictionary of Law, Word Representative Action-fourth Edition-oxford University Press, 309.
18. Johnson, Alvin (2006). "Politics and Propaganda", American Journal of Economics and Sociology, Vol. 8. Issue 4.
19. Lang, J. and A. Palmer (eds.) (1995). Media and Elections, Germany, Europan Institute for the Media.
20. Levi, G. (2001). Thedistantpast: "On the Political Use of History", Mediterranean Historical Review 16, (1).
21. Rose, Chris (2005). "How to Win Campaign?", 100 Steps to Success; Earthscan, London, 13.
22. Thomson, O. (1999). Easily Led: A History of Propagand, London, Sutton Publishing.
23. Xifra, Jordi (2011). "Americanization, Globalization, or Modernization of Electoral Campaigns? ,"Testing the Situation in Spain: American Behavioral Scientist, 55(6).
24. http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=51809.