تأمین مالی کسب و کارهای جدید در نظام های مالی رابطه مدار و قانون مدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

تأمین مالی کسب و کارهای جدید در نظام های مالی رابطه مدار و قانون مدار