جایگاه اصول حاکمیت شرکتی در قانون تجارت ایران ( براساس اصول سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

جایگاه اصول حاکمیت شرکتی در قانون تجارت ایران ( براساس اصول سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )