بررسی نقش حمل و نقل و ترانزیت کالا در اقتصاد ایران ( مطالعه موردی: کشورهای آسیای میانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

بررسی نقش حمل و نقل و ترانزیت کالا در اقتصاد ایران ( مطالعه موردی: کشورهای آسیای میانه)