درآمدی بر نقش برنامه ریزی استراتژیک در تحقق چشم انداز ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

درآمدی بر نقش برنامه ریزی استراتژیک در تحقق چشم انداز ملی