تأملی در مرزهای سیاستگذاری و قانونگذاری ( مطالعه موردی : مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه فرهنگی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

تأملی در مرزهای سیاستگذاری و قانونگذاری ( مطالعه موردی : مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه فرهنگی)