رشد صنعتی و جرم شواهدی از استان‌های کشور طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد ، مدیریت و حسابدرای دانشگاه یزد

چکیده

اگرچه در مزایای ایجاد شده در جریان رشد و توسعه صنعتی و بهویژه تأثیر آن بر توسعه اقتصادی تردیدی وجود ندارد، اما این فرایند میتواند زمینه بروز مشکلاتی را نیز فراهم کند. افزایش مهاجرت به شهرها از این موارد است که میتواند احتمال بروز نابسامانیهای اجتماعی را افزایش دهد و در مراحلی از توسعه با جایگزینی سرمایه بهجای نیروی کار، به بیکاریهای گسترده و در نتیجه افزایش ناهنجاریها و جرائم بیانجامد. بر این اساس و در روند رشد صنعتی این احتمال وجود دارد که جامعه برخلاف انتظار، وارد روند عدم اطمینان ناشی از افزایش وقوع جرم شود. با چنین رویکردی، این مقاله کوشیده است تا تأثیر رشد صنعتی را بر میزان جرائم، به تفکیک استانهای کشور طی دو برنامه سوم و چهارم توسعه مورد بررسی قرار دهد.
رشد صنعتی با تلفیق شاخصهای دهگانه بخش صنعت مورد ارزیابی قرار گرفته و با روش تاپسیس با یکدیگر تلفیق شدهاند. این درحالی است که سرقتهای نهگانه عادی بهعنوان نمودی از جرم مناطق معرفی و مجدداً با روش تاپسیس تلفیق شده است. تحلیل رابطه رشد صنعتی بر جرم با تعابیر مذکور و به تفکیک مناطق کشور نیز با استفاده از روش رگرسیونی دادههای تلفیقی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشاندهنده رابطه مثبت و معنیدار رشد صنعتی بر جرم است. بر این اساس اگرچه رشد صنعتی توانسته است مزایایی را برای مناطقی از کشور به ارمغان آورد، اما رابطه مثبت میان صنعتی شدن و جرم نیز لزوم توجه به این موضوع را برای کاهش زیانهای احتمالی صنعتی شدن دوچندان میکند. ازاینرو، از نظر سیاستگذاری و براساس نتایج این پژوهش لازم است تا سیاستهای اقتصادی، که رشد صنعتی نیز یکی از آنها محسوب میشود، همواره مسائل امنیتی را نیز مطمح نظر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Industrial Growth and Crime (Evidence from Provinces of Iran During the Third and Fourth Development Plans)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Feizpour 1
  • Ezatollah Lotfi 2
چکیده [English]

Undoubtedly security establishment is the most fundamental aim in each country which crime occurrence diminishes its basis and imposes expenditure on society. Multiple causes can be mentioned as crime is a social unfavorable phenomenon and with respect to its importance in different countries, recently widespread literatures have been accomplished in identification and specification of crime incidence. Due to the fact that almost entire existing literature admit significant relation between economic factors and crime, should be mentioned among reasons of crime incidence, economic factors have the noticeable role. Present survey is an attempt on this issue, since lately it has been center of attention among researchers. Hence, this research examines the effect of growth and industrial development as an economic factors on crime occurrence (the sample in ninth rubbery consist of car, motorcycle, cattle, car accessories, houses, stores, official companies, commercial and industrial centers and other companies rubbery) in Iran according to province data during the Third and Fourth development plan (2001-2010) using econometrics patterns and panel data regression. To trace this aim, first, employing industrial sector data and TOPSIS technique, growth and industrial development indices are calculated for different provinces of the country. After computing indices mentioned above, the compilation common robbery and also calculating crime index by provinces separation, the relationship between industrial growths with crime is investigated. The results indicate that there is a positive and significant relationship between industrial growth and crime. Accordingly, considering the results of this survey, although industrial sector in achieving economic growth and development have a noticeable role, beside advantages of industrial processing, disadvantages like crime increasing and security diminishing is exist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economics of Crime
  • Industrial Growth
  • Robbery
  • Unemployment
  • Income Inequality
  • Panel Data
  • Regression Model
1. اشرفی، احمد (1389). دیالکتیک امنیت و صنعت، تهران، اندیشه زرین.
2. اقتصادیان، محمدرضا و مرتضی حسینینژاد (1383). اقتصاد جرم و جنایت در ایران، تهران، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
3. بینالو، یوسف و محمدکریم منصوریان (1385). «رابطه تراکم جمعیت با میزان و نوع جرم»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، ش 22.
4. حسینینژاد، مرتضی (1384). «بررسی علل اقتصادی جرم در ایران با استفاده از یک مدل دادههای تلفیقی مورد سرقت»، مجله برنامه و بودجه، سال دهم، ش 6.
5. صادقی، حسین و همکاران (1384). «تحلیل عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر جرم در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 68.
6. غنیلو، رضا (1387). «نقش توسعه صنعتی در تغییرات جرائم»، مجله کارآگاه، دوره دوم، ش 3.
7. فیضپور و همکاران (1389). «صنعتی شدن، مهاجرت و جرم: شواهدی از استان یزد»، همایش مهاجرت، نظم و امنیت، مشهد.
8. فیضپور، محمدعلی و عزتاله لطفی (1391). «بیکاری و جرم: شواهدی از استانهای کشور»، همایش نظم، اشتغال و امنیت، گیلان.
9. فیضپور، محمدعلی، عزتاله لطفی و محمدسعید یاری (1391). «جغرافیای اقتصاد جرم»، اولین همایش توسعه پایدار مناطق مرزی با رویکرد مرزنشینان، گلستان.
10. کوتر، رابرت و تامس یولن (1388). حقوق و اقتصاد، ترجمه یدالله دادگر و حامده اخوان هزاوه، همدان، نور علم.
11. گجراتی، دامور (1390). مبانی اقتصادسنجی، ترجمه حمید ابریشمی، تهران، دانشگاه تهران، جلد دوم، چاپ هفتم.
12. مداح، مجید و ابراهیم خیرخواهان (1390). «تجزیهوتحلیل اثر انگیزههای اقتصادی در ارتکاب جرم: مطالعه موردی زندانیان شهر سمنان»، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، ش 25.
13. مرکز آمار ایران (سالهای 1379 تا 1388). سالنامههای آماری کشور.
14. مکیان، سیدنظامالدین و سمانه خاتمی (1390). «بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه منا 2008-1980»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، دوره یازدهم، ش 3.
15. مهرگان، نادر و حسن دلیری (1389). کاربرد استاتا در آمار و اقتصادسنجی (Stata 9.1)، تهران، نور علم.
16. ولد، جرج (1380). جرمشناسی نظری، ترجمه علی شجاعی، تهران، سمت.
17. مهرگان، نادر و فخر سعید گرشاسبی (1390). «نابرابری درآمد و جرم در ایران»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال یازدهم، ش 4.
18. وینتر، هرالد (1389). اقتصاد جرم: مقدمهای بر تحلیل عقلایی جرم، ترجمه علیحسین صمدی، جواد آماره و حمیدرضا حسینپور، تهران، نور علم.
19. Altindag, Duha T. (2012). "Crime and Unemployment: Evidence from Europe", International Review of Law and Economics, Vol. 32.
20. Baltagi, Badi H. (2006). "Estimating an Economic Model of Crime Using Panel Data from North Carolina", Journal of Applied Econometrics, Vol. 21, No. 4.
21. Becker, G. S. (1968). "Crime and Punishment: An Economic Approach, "Journal of Political Economy", Vol. 2.
22. Buonanno, P. and L. Leonida (2009). "Non-Market Effects of Education on Crime: Evidence from Italian Regions", Economics of Education Review, Vol. 28.
23. Choe, J. (2008). "Income Inequality and Crime in the United States", Economics Letters, Vol. 101.
24. Erlich, Isaac (1973). "Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation", Journal of Political Economy, University of Chicago Press, Vol. 81, No. 3.
25. Evans, R. Jr. (1977). Changing Labor Market and Criminal Behavior in Japan, Journal of Asian Studies, Vol. 16.
26. Flisher, B. (1963). "The Effect of Unemployment on Juvenile Delinquency", Journal of Political Economy, Vol. 71, No. 6.
27. ______ (1966). "The Effect of Income on Delinquency", American Economic Review, No. 56.
28. Jacobs, D. (1981). "Inequality and Economic Crime", Sociology and Social Reasech, Vol. 66.
29. Keshavarz Haddad, Gholamreza and Omran Mehdi (2011). "Property Crime Participation, Economic Incentives and Individual’s Social Capital: Evidence from Individual Data, Iran", Annual Meeting of the Asian Law and Economics Association, The University of Hong Kong.
30. Tushima, Mashiro (2000). "Economic Structure and Crime: The Case of Japan", Journal of Socio-Economic, Vol. 25, No. 4.
31. Witt, R. (1998). "Crime Earning Inequality and Unemployment in England", Applied Economic Letters, Vol. 3.